Mir, pravda i snažne institucije

Promovisati miroljubiva i inkluzivna društva za održivi razvoj, obezbediti pristup pravdi za sve i izgraditi efikasne, pouzdane i inkluzivne institucije na svim nivoima

Nesebično delimo poslovna iskustva i najbolje prakse u želji da doprinesemo razvoju i stabilnost poslovne zajednice.

Nastavak pandemije Kovid-19 obeležio je i 2021. godinu, uz značajno povećanje obima privredne aktivnosti u zemlji i zakonodavnih aktivnosti državnih organa Republike Srbije u odnosu na prethodnu godinu.

U navedenom periodu, NIS je ostao posvećen zaštiti zdravlja zaposlenih, obezbeđivanju nesmetanog snabdevanja tržišta derivatima i očuvanju energetske stabilnosti zemlje. Takođe, NIS je aktivno sarađivao sa državnim organima i poslovnim udruženjima na unapređenju i poboljšanju poslovnog ambijenta u Srbiji, a predstavnici kompanije su učestvovali u postupcima donošenja novih i izmene postojećih propisa, kao i na harmonizaciji propisa i strategija.

Od velike je važnosti donošenje brojnih propisa u oblasti rudarstva i energetike tokom 2021. godine. Novim Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije i Zakonom o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije detaljno se uređuju oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, dok se izmenama Zakona o energetici i Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima dodatno unapređuje pravni okvir za ostale oblike energije (nafta i gas, električna energija i dr.). Usvojeni su i brojni podzakonski akti kao posledica gorenavedenih izmena energetskih zakona (Uredba o tržišnoj premiji i fid-in tarifi, Uredba o modelu ugovora o tržišnoj premiji, Uredba o kvoti u sistemu tržišne premije za vetroelektrane, Uredba o utvrđivanju vrednosti iskopane mineralne sirovine ili drugih geoloških resursa bez potrebnih odobrenja, Pravilnik o sadržini i formi dnevnika stručnog nadzora i dr.).

Cilj novog regulatornog okvira je stimulisanje investicija u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora koji nemaju negativnog uticaja na životnu sredinu i podsticaj ušteda u potrošnji energije kroz povećanje energetske efikasnosti. Posebno bismo istakli da je po prvi put otvorena mogućnost da i domaćinstva i mali kupci od potrošača postanu aktivni proizvođači energije, ugradnjom i korišćenjem solarnih panela za generaciju električne energije. Očekivani rezultat je povećanje učešća „zelene energije“ u energetskom bilansu Republike Srbije i pozitivan doprinos u energetskoj tranziciji.

Pored navedenog, uticaj na unapređenje uslova poslovanja imali su i usvojeni propisi iz oblasti digitalizacije, fiskalizacije, kao i saradnju sa inspekcijskim organima u borbi protiv sivog tržišta.

NIS će nastaviti da pruža svoj doprinos u regulatornim aktivnostima i naporima za poboljšanje poslovnog ambijenta u Srbiji, kao i u implementaciji energetske tranzicije u zemlji, kroz učešće u procesu pripreme Integrisanog nacionalnog klimatskog i energetskog plana i nove Stategije razvoja energetike.