Мир, правда и снажне институције

Промовисати мирољубива и инклузивна друштва за одрживи развој, обезбедити приступ правди за све и изградити ефикасне, поуздане и инклузивне институције на свим нивоима

Несебично делимо пословна искуства и најбоље праксе у жељи да допринесемо развоју и стабилност пословне заједнице.

Наставак пандемије Ковид-19 обележио је и 2021. годину, уз значајно повећање обима привредне активности у земљи и законодавних активности државних органа Републике Србије у односу на претходну годину.

У наведеном периоду, НИС је остао посвећен заштити здравља запослених, обезбеђивању несметаног снабдевања тржишта дериватима и очувању енергетске стабилности земље. Такође, НИС је активно сарађивао са државним органима и пословним удружењима на унапређењу и побољшању пословног амбијента у Србији, а представници компаније су учествовали у поступцима доношења нових и измене постојећих прописа, као и на хармонизацији прописа и стратегија.

Од велике је важности доношење бројних прописа у области рударства и енергетике током 2021. године. Новим Законом о коришћењу обновљивих извора енергије и Законом о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије детаљно се уређују области обновљивих извора енергије и енергетске ефикасности, док се изменама Закона о енергетици и Закона о рударству и геолошким истраживањима додатно унапређује правни оквир за остале облике енергије (нафта и гас, електрична енергија и др.). Усвојени су и бројни поџаконски акти као последица горенаведених измена енергетских закона (Уредба о тржишној премији и фид-ин тарифи, Уредба о моделу уговора о тржишној премији, Уредба о квоти у систему тржишне премије за ветроелектране, Уредба о утврђивању вредности ископане минералне сировине или других геолошких ресурса без потребних одобрења, Правилник о садржини и форми дневника стручног наџора и др.).

Циљ новог регулаторног оквира је стимулисање инвестиција у производњу енергије из обновљивих извора који немају негативног утицаја на животну средину и подстицај уштеда у потрошњи енергије кроз повећање енергетске ефикасности. Посебно бисмо истакли да је по први пут отворена могућност да и домаћинства и мали купци од потрошача постану активни произвођачи енергије, уградњом и коришћењем соларних панела за генерацију електричне енергије. Очекивани резултат је повећање учешћа „зелене енергије“ у енергетском билансу Републике Србије и позитиван допринос у енергетској транзицији.

Поред наведеног, утицај на унапређење услова пословања имали су и усвојени прописи из области дигитализације, фискализације, као и сарадњу са инспекцијским органима у борби против сивог тржишта.

НИС ће наставити да пружа свој допринос у регулаторним активностима и напорима за побољшање пословног амбијента у Србији, као и у имплементацији енергетске транзиције у земљи, кроз учешће у процесу припреме Интегрисаног националног климатског и енергетског плана и нове Статегије развоја енергетике.