Живот на земљи

Заштитити, обновити и промовисати одрживу употребу земаљских екосистема, одрживо управљати шумама, супротставити се дезертификацији и зауставити и преокренути деградацију земљишта и зауставити губитак биодиверзитета

Одговорно, на мерљив, контролисан и ефикасан начин НИС континуирано унапређује еколошке перформансе бизнис процеса, развија еколошку свест запослених и подстиче примену најбољих доступних техника и технологија у инвестиционим пројектима који имају директан или индиректан утицај на животну средину.

Током 2021. године израђена је Стратегија заштите животне средине до 2030. године. У оквиру активности на изради Стратегије извршена је анализа прописа Републике Србије и ЕУ из области заштите животне средине и процена улагања за усклађивање са прописаним обавезама. Такође, дефинисани су дугорочни циљеви за смањење утицаја на животну средину у погледу смањења угљеничног интензитета, смањења осталих емисија и употребе ресурса, препознати пројекти и процењена потребна улагања.

Наставило се са улагањем у еколошке пројекте, као и у пројекте који имају еколошки ефекат, чиме НИС показује посвећеност заштити и унапређењу стања животне средине. Током 2021. године инвестирано је 355,6 милиона динара у еколошке пројекте.

Значајан део Стратегије се односи на управљање емисијама ГХГ у Компанији. Анализом техничко технолошких мера којима се могу смањити емисије ГХГ, констатовано је да ће у будућем периоду бити најважније повећање енергетске ефикасности у свим сегментима пословања, коришћење квалитетнијих и еколошки чистијих горива попут природног гаса, успостављање система за праћење и извештавање о емисијама гасова са ефектом стаклене баште у складу са захтевима ЕУ ЕТС Директиве и анализа могућности геолошког складиштење ЦО2 утискивањем у геолошке формације.

Поред тога, настављено је са збрињавањем највећег дела отпада преко Кровних уговора потписаних на трогодишњем нивоу са овлашћеним оператерима за управљање отпадом. Овакав начин уговарања је знатно убрзао процес управљања отпадом – краће време набавке услуге за трајно збрињавање, високи захтеви за понуђаче у погледу репутације и технологије, смањени су трошкови збрињавања и омогућено је безбедно уклањање отпада са локација у веома кратком року након генерисања.

Активности и резултати НИС-а у домену заштите животне средине континуално се унапређују. И у измењеним условима рада, због ЦОВИД-19 вируса, извршени су планирани аудити и наџорне посете, реализовани сви планови (управљање отпадом, мониторинг, аспекти, извештаји), ревидирана нормативно методолошка документа, израђен шифарник објеката мониторинга.

Успешно су организоване и одржане радионице из области заштите животне средине у циљу унапређења сарадње са надлежним државним органима и колегама из других организационих делова. У новембру је реализована радионица у области заштите земљишта, док је страни консултант одржао обуку о европској регулативи и најбољим праксама у области заштите земљишта. Одржана је и радионица са надлежним државним органима и саветницима за хемикалије у области управљања хемикалијама.

Компанија редовно прати и измирује све законске обавезе везане за плаћање накнада. У 2021. години за таксе и накнаде у области заштите животне средине плаћено је 281,5 милиона динара.