Zaštita životne sredine

Zaštita životne sredine u NIS-u podrazumeva održivo korišćenje prirodnih resursa; praćenje aktivnosti koje mogu imati negativan uticaj na životnu sredinu; identifikaciju i vrednovanje ekoloških rizika i sprovođenje mera u cilju što manjeg negativnog uticaja na životnu sredinu.

Od 2009. godine NIS je u ekološke projekte i projekte koji značajno doprinose unapređenju zaštite životne sredine uložio više od 900 miliona evra. Ova ulaganja unapredila su ekološku sliku cele Srbije i zato će kompanija i u narednom periodu insistirati na daljoj realizaciji svoje zelene agende. NIS je svoj odnos prema zaštiti životne sredine ugradio u kompanijsku viziju i misiju, usvojene vrednosti i HSE politiku. Za kompaniju zaštita životne sredine podrazumeva održivo korišćenje prirodnih resursa, kao i praćenje svih aktivnosti koje mogu imati negativan uticaj na životnu sredinu.

Aktivno se sprovode mere radi smanjenja uticaja na životnu sredinu. Osnovni ciljevi NIS-a u oblasti zaštite životne sredine su usmereni na poštovanje svih propisa koji se odnose na vazduh, vodu i zemljište, te na što manje generisanje, veći stepen reciklaže i zbrinjavanje nastalog otpada. Za kompaniju je značajna i realizacija monitoringa stanja životne sredine u propisanom obimu i dinamici, kao i očuvanje biodiverziteta u područjima poslovanja. NIS je posvećen smanjenju uticaja na klimatske promene, a njegovi zaposleni učestvuju u akcijama uređenja prirode i sakupljanja otpada. Na taj način ličnim primerom promovišu opredeljenje ka zaštiti životne sredine u kojoj rade i žive.

Izveštavanje

Izveštaj o održivom razvoju za 2020. godinu

Naša dostignuća u 2020. godini u oblasti društvene odgovornosti i održivog poslovanja

SAZNAJ VIŠE

Ekološki projekti

Odgovornost prema životnoj sredini NIS dokazuje brojnim projektima i značajnim investicijama na polju zaštite životne sredine. Unapređujemo proizvodne aktivnosti realizacijom projekata u skladu sa najbolje dostupnim tehnikama i tehnologijama (VAT – Best Available Technics), a samo tokom 2021. godine NIS je u realizaciju projekata zaštite životne sredine uložio 355,6 miliona dinara. Investicioni ekološki projekti su realizovani u cilju usaglašavanja sa zakonskom regulativom Republike Srbije i Evropske unije. Najznačajniji realizovani ekološki projekti u prethodnim godinama su projekti koji za rezultat imaju značajno smanjenje emisije zagađujućih materija u vazduh (ЅO2, NOx i praškaste materije), povećanje energetske efikasnosti, unapređenje upravljanja otpadom, otpadnim vodama i sanacija i rekultivacija zemljišta (istorijskog zagađenja).

Emisija gasova sa efektom staklene bašte (smanjenje uticaja na klimatske promene)

Postoji ukorenjena percepcija naftno-gasne industrije kao industrije koja ima bitan uticaj na povećanje nivoa gasova sa efektom staklene bašte zbog indirektnih emisija koje nastaju upotrebom proizvoda te industrije. Zbog toga su kompanije naftno-gasnog sektora pod sve većim pritiskom investitora i javnosti kada se govori o potrebi prelaska na niskougljeničnu ekonomiju.

Ako govorimo o efektu staklene bašte, u ovoj oblasti razvili smo mehanizam za praćenje emisija gasova na nivou cele Kompanije. Na osnovu tih podataka kreira se ugljenični otisak Kompanije, „Carboon footprint“, koji predstavlja ukupne emisije gasova sa efektom staklene bašte koje nastaju iz proizvodnih i tehničko tehnoloških aktivnosti u svim organizacionim delovima. O rezultatima ostvarenim u segmentu zaštite klime Kompanija redovno izveštava. Mehanizam izveštavanja u ovoj fazi obuhvata Opseg 1 i Opseg 2, a planira se proširenje na Opseg 3.

U narednom periodu našu kompaniju očekuje i unapređenje sistema upravljanja i izveštavanja o emisijama gasova sa efektom staklene bašte, a u skladu sa podzakonskim aktima Zakona o klimatskim promenama, koji će biti uvedeni u narednom periodu. U tom svetlu, u našoj kompaniji formirana je radna grupa koju čine zaposleni iz raznih organizacionih delova. Glavni zadatak naših kolega biće monitoring, izveštavanje i verifikacija emisija GHG, što uključuje i ishodovanje dozvole za emisije GHG od strane Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije.

Upravljanje otpadom

Obavljanjem svoje delatnosti Kompanija generiše kako neopasan, tako i opasan otpad sa kojima se postupa u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije.

Od neopasnog otpada najviše se generišu različite vrste metala (oko 85%), kao i ambalažni neopasan otpad, dok se od opasnog otpada najviše generišu naftni muljevi i zauljeni otpadi (oko 71%), kao i sumporna kiselina, katalizatori i opasna ambalaža.

Kompanija se svoje lokacije opremila posebnim posudama za sakupljanje papira i kartona, PET ambalaže i limenki kako bi se ispunjavanje nacionalnih ciljeva podiglo na viši nivo.

Razvojem posebnog softverskog rešenja, Aplikacije za evidenciju otpada, u Kompaniji je pojednostavljeno praćenje generisanja i kretanja otpada, kao i izveštavanje nadležnih organa.

Upravljanje hemikalijama

U našoj Kompaniji se koristi veliki broj različitih hemikalija tokom radnih i proizvodnih aktivnosti i bezbedno korišćenje hemikalija je od velikog značaja. Zaposleni koji rukuju hemikalijama moraju imati dostupnu bezbednosnu listu (Safety Data Sheet) ili izvod iz bezbednosne liste, odgovarajuću LZO (lična zaštitna oprema) i moraju biti obučeni za rad sa hemikalijama. Osim u skladištima, laboratorijama, pogonima, SSG, našim zaposlenima su dostupne sve bezbednosne liste na internom portalu Kompanije, dok su SDS liste hemikalija registrovanih po REACH-u, dostupne na sajtu Kompanije.

Obzirom na veliki broj hemikalija i njihovu različitu primenu, svaki Blok/ZD ima svog imenovanog Savetnika za hemikalije, koji se stara za pravilno upravljanje hemikalijama u delokrugu svog rada.

Upravljanje vodom

NIS posebnu pažnju posvećuje odgovornom odnosu prema vodnim resursima te se nastavlja sa ugradnjom i rekonstrukcijom objekata za prečišćavanje otpadnih voda, tako da trenutno u Kompaniji postoji 405 objekata za prečišćavanje otpadnih voda.

Najveća količina vode koristi se za rafinerijske potrebe, čak 77%. Korišćenje vodnih resursa neophodno je za funkcionisanje proizvodno-tehnoloških procesa poput proizvodnje pare, funkcionisanja rashladnih sistema, obezbeđenja protivpožarne zaštite, hlađenja rezervoara i provere vodonepropusnosti. U 2021. godini je povećan obim prerade, što je uslovilo i povećane potrebe za vodom, kao i rad novog postrojenja za Duboku preradu. Postrojenjem za poliranje kondenzata postignuta je ušteda od 35,5% u zahvatu sveže vode za potrebe proizvodnih procesa.

Naša Kompanija nije uticala na kvalitet površinskih vodnih tela iz kojih se zahvata i u koje se većim delom ispušta prečišćena otpadna voda. Površinska vodna tela se smatraju najmanje osetljivim vodnim resursima, a obzirom da se iz njih zahvata 82% vode, NIS štedi rezerve podzemne vode kao i vodu iz javnih vodovoda, namenjenu javnom vodosnabdevanju i prehrambenoj industriji.

Jedna od pratećih delatnosti NIS-a je flaširanje pijaće vode iz izvora Jazak. Izvorska voda visokog kvaliteta, prepoznatljivog ukusa i optimalnog mineralnog sastava, sa jednog od najčistijih fruškogorskih izvorišta prirodne vode, smeštenog u neposrednoj blizini manastira Jazak u nacionalnom parku Fruška Gora, proizvodi se u skladu sa najvišim standardima u ovom segmentu proizvodnje.

Kompanija ima 355 objekata za prečišćavanje otpadnih voda na kojima prečišćava više od 99% svih nastalih otpadnih voda, koje se prečišćene ispuštaju u vodotoke i u javnu kanalizaciju.

HSE

Sistem HSE (Health, Safety, Environment) deo je svakog biznis-procesa u našoj kompaniji

SAZNAJ VIŠE