Zaštita životne sredine

Zaštita životne sredine u NIS-u podrazumeva održivo korišćenje prirodnih resursa; praćenje aktivnosti koje mogu imati negativan uticaj na životnu sredinu; identifikaciju i vrednovanje ekoloških rizika i sprovođenje mera u cilju što manjeg negativnog uticaja na životnu sredinu.

Osnovni ciljevi iz oblasti zaštite životne sredine su usmereni na poštovanje svih propisa koji se odnose na vazduh, vodu i zemljište; što manje generisanje, veći stepen reciklaže i zbrinjavanje nastalog otpada; realizaciju monitoringa stanja životne sredine u propisanom obimu i dinamici; očuvanje biodiverziteta u područjima u kojima poslujemo. Sanirali smo skoro u potpunosti istorijsko zagađenje i vratili preko 15 ha zemljišta prvobitnoj nameni – poljoprivrednoj proizvodnji; posvećeni smo smanjenju uticaja na klimatske promene i vršimo proračun emisije CO2, iako još nije regulisan propisima RS; učestvujemo u akcijama uređenja prirode i sakupljanja otpada; razvrstavamo otpad koji predstavlja sekundarne sirovine i ličnim primerom promovišemo opredeljenje ka zaštiti životne sredine u kojoj radimo i živimo.

Kao društveno odgovorna Kompanija, već 10 godina transparentno izveštavamo javnost o ekološkim indikatorima, putem Izveštaja o održivom razvoju u skladu sa GRI smernicama (Global Reporting Initiative).

NIS je svoj odnos prema zaštiti životne sredine ugradio u viziju i misiju, usvojene vrednosti, HЅE politiku i Izjavu o HЅE politici.

Izveštavanje

Izveštaj o održivom razvoju za 2020. godinu

Naša dostignuća u 2020. godini u oblasti društvene odgovornosti i održivog poslovanja

SAZNAJ VIŠE

Ekološki projekti

Odgovornost prema životnoj sredini NIS dokazuje brojnim projektima i značajnim investicijama na polju zaštite životne sredine. Unapređujemo proizvodne aktivnosti realizacijom projekata u skladu sa najbolje dostupnim tehnikama i tehnologijama (VAT – Best Available Technics), a samo tokom 2019. godine NIS je u realizaciju projekata zaštite životne sredine uložio 534 miliona dinara. Investicioni ekološki projekti su realizovani u cilju usaglašavanja sa zakonskom regulativom Republike Srbije i Evropske unije. Najznačajniji realizovani ekološki projekti u prethodnim godinama su projekti koji za rezultat imaju značajno smanjenje emisije zagađujućih materija u vazduh (CO2, NOx i praškaste materije), povećanje energetske efikasnosti, unapređenje upravljanja otpadom, otpadnim vodama i sanacija i rekultivacija zemljišta (istorijskog zagađenja).

Emisija CO2 i gasova staklene bašte (smanjenje uticaja na klimatske promene)

S obzirom da NIS a.d. Novi Sad spada u energetski intenzivne kompanije, kao i da je u Republici Srbiji u toku harmonizacija sa EU propisima koji definišu emisije GHG (Greenhouse gases), kompanija je prepoznala značaj borbe protiv klimatskih promena kroz povećanje energetske efikasnosti u svim segmentima poslovanja, povećanje učešća obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji energije, proizvodnji kvalitetnijih i ekološki čistijih goriva, uspostavljanje sistema za praćenje i izveštavanje o emisijama gasova sa efektom staklene bašte u skladu sa zahtevima EU ETS Direktive i razvijanjem iskustva u utiskivanju CO2 u geološke formacije realizacijom EOR projekata, u cilju pripreme za izazove geološkog skladištenja CO2 u budućem periodu (Carbon Capture and Storage).

Iako u Republici Srbiji trenutno ne postoji zakonska regulativa koja ograničava emisije GHG iz postrojenja i koja zahteva od operatera da ih kvantifikuju, NIS a.d. je kao društveno odgovorna kompanija u cilju prikaza ukupne emisije GHG (Carbon footprint kompanije), u prethodnom periodu kvantifikovala ukupne emisije CO2. Podatke o količinama emisija GHG NIS a.d. objavljuje u Izveštaju o održivom razvoju počevši od 2016. godine.

Upravljanje otpadom

Upravljanje otpadom vrši se u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije. Obavljanjem svoje delatnosti Kompanija generiše kako neopasan, tako i opasan otpad.

Od neopasnog otpada najviše se generišu različite vrste metala (oko 90%), kao i ambalažni neopasan otpad, dok se od opasnog otpada najviše generišu naftni muljevi i zauljeni otpadi (oko 70%), kao i sumporna kiselina, katalizatori i opasna ambalaža.

Kompanija je razvila posebno softversko rešenje, Aplikaciju za evidenciju otpada, koja se koristi za potrebe praćenja generisanja i kretanja otpada, kao i izveštavanje nadležnih organa.

Upravljanje hemikalijama

U našoj Kompaniji se koristi veliki broj različitih hemikalija tokom radnih i proizvodnih aktivnosti i bezbedno korišćenje hemikalija je od velikog značaja. Zaposleni koji rukuju hemikalijama moraju imati dostupnu bezbednosnu listu (Safety Data Sheet) ili izvod iz bezbednosne liste, odgovarajuću LZO (lična zaštitna oprema) i moraju biti obučeni za rad sa hemikalijama. Osim u skladištima, laboratorijama, pogonima, SSG, našim zaposlenima su dostupne sve bezbednosne liste na internom portalu Kompanije, dok su SDS liste hemikalija registrovanih po REACH-u, dostupne na sajtu Kompanije.
Obzirom na veliki broj hemikalija i njihovu različitu primenu, svaki Blok/ZD ima svog imenovanog Savetnika za hemikalije, koji se stara za pravilno upravljanje hemikalijama u delokrugu svog rada.

Upravljanje vodom

Voda se u NIS-u koristi za potrebe proizvodnje i prerade, za zaštitu od požara, ispitivanje nepropusnosti rezervoara, za hlađenje, pranje i zalivanje. Koristi se oko 3,6 miliona m3 vode godišnje, po principu zahvatanja vode iz najmanje osetljivog resursa – površinska voda se koristi na nivou oko 78%, iz javnih vodovoda oko 12%, a podzemna oko 10%.

Radom postrojenja za poliranje povratnog kondenzata u RNP od 2013. godine zahvatanje vode iz Dunava smanjeno za oko 1/3 na godišnjem nivou.

Količina zahvaćene vode je na pojedinim objektima smanjena racionalizacijom i sanacijom cevovoda, kao i pranjem vozila i opreme pod pritiskom, što zahteva manji utrošak vode.

Količina ispuštenih otpadnih voda je na nivou od 2,2 miliona m3 vode godišnje. Najveća količina otpadnih voda nastaje u RNP, i srazmerna je količini prerađene sirove nafte.

Kompanija ima 355 objekata za prečišćavanje otpadnih voda na kojima prečišćava više od 99% svih nastalih otpadnih voda, koje se prečišćene ispuštaju u vodotoke i u javnu kanalizaciju.

HSE

Sistem HSE (Health, Safety, Environment) deo je svakog biznis-procesa u našoj kompaniji

SAZNAJ VIŠE