Zajednici zajedno

Kao jedna od najvećih energetskih kompanija u Jugoistočnoj Evropi i kao jedan od lidera u segmentu društveno odgovornog poslovanja u našoj zemlji, prepoznajemo i uvažavamo obavezu da u svom poslovanju podržimo društvo u smeru održivosti.

Svesni značaja te uloge, u vrh prioriteta svojih ulaganja stavljamo zaštitu životne sredine, sa posebnim akcentom na energetsku efikasnost i projekte u oblasti obnovljivih izvora energije. Kao i u drugim prioritetnim oblastima za partnerske lokalne samouprave u ovom Programu, želimo da podstaknemo razvoj i u ovoj oblasti, i ujedno doprinesemo ostvarivanju strateških ciljeva države.

Imajući u vidu da povećanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije predstavlja jedan od nacionalnih prioriteta, uz Ministarstvo rudarstva i energetike i Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije kao institucionalne partnere, ovogodišnji programski ciklus posvećujemo projektima izgradnje solarnih elektrana na objektima od javnog značaja u 13 partnerskih gradova i opština za čije finansiranje je naša kompanija izdvojila 144,5 miliona dinara.

Podrškom u realizaciji navedenih projekata želimo da, zajedno sa svojim partnerima, pružimo podstrek  javnim ustanovama koje posluju u oblastima koje podržavamo u okviru Programa (javno zdravlje i socijalna zaštita, nauka i obrazovanje, zaštita životne sredine, kultura i sport) sa ciljem proizvodnje „zelene“ energije, čime ćemo pored odgovornog odnosa prema resursima, značajno doprineti unapređenju ekološke slike u partnerskim gradovima i opštinama.

Molimo vas da pažljivo pročitate uslove poziva. Ukoliko imate bilo kakvu dilemu u vezi sa uslovima i/ili prijavom možete se obratiti našem Konsultantu na realizaciji ovogodišnjeg programskog ciklusa, organizaciji „Centar za razvoj liderstva“ na telefon 060/0212260 ili na mejl adresu zajednicizajedno@nis.rs 

Zajednici zajedno

Preuzmite dokumentaciju za prijavu (.zip)

SAZNAJ VIŠE
 • Šta će Konkursom biti podržano?

  Kompanija NIS upućuje poziv svim javnim ustanovama na teritoriji Beograda, Novog Sada, Požarevca, Niša, Čačka, Zrenjanina, Pančeva, Kikinde, Kanjiže, Novog Bečeja, Srbobrana, Žitišta i Velikog Gradišta da prijave projekte korišćenja solarne energije za sopstvenu proizvodnju električne energije.

  Konkursom će biti podržano:

  Postavljanje solarnih elektrana snage do 50kW (snaga invertora)

  *Pogledajte detaljnije u rubrici Ko može biti nosilac projekta

 • Ko može biti Nosilac projekta?

  Nosioci projekata mogu da budu sve javne ustanove u gradovima i opštinama koji su obuhvaćeni programskim ciklusom „Zajednici zajedno 2024“, u delatnostima vezanim za nauku i obrazovanje, javno zdravlje i socijalnu zaštitu, kulturu, sport i zaštitu životne sredine.

  Nosioci projekata mogu biti:
  1. predškolske ustanove
  2. osnovne škole
  3. srednje škole
  4. više/visoke škole, fakulteti, univerziteti
  5. domovi zdravlja (sa pripadajućim ambulantama i dispanzerima)
  6. bolnice
  7. ustanove socijalne zaštite (domovi za decu i omladinu, gerontološki centri, prihvatilišta, centri za smeštaj i boravak i drugo)
  8. ustanove kulture (pozorišta, muzeji, galerije, domovi kulture i sl.)
  9. sportske ustanove

 • Ko ne može biti Nosilac projekta?

  Nosioci projekata ne mogu biti:
  1. javna preduzeća
  2. privatna preduzeća i kompanije
  3. udruženja građana
  4. vojne škole
  5. policijske škole
  6. privatne obrazovne ustanove
  7. privatne zdravstvene ustanove
  8. privatne ustanove socijalne zaštite
  9. privatne ustanove kulture
  10. sportski klubovi

 • Koje aktivnosti neće biti podržane Programom?

  Programom neće biti podržane sledeće aktivnosti:
  – aktivnosti usmerene ka promociji političkih stranaka ili stavova
  – aktivnosti usmerene ka promociji verskih i religijskih zajednica ili stavova
  – individualna sponzorstva
  – aktivnosti koje su već finansirane iz drugih izvora u okviru naftno-gasnog sektora
  – kupovina opreme koja ne služi sprovođenju projektnih aktivnosti i nije u vezi s projektnim aktivnostima

 • Koliko projekata jedan Nosilac može da prijavi?

  Svaka javna ustanova može da prijavi samo jedan projekat za realizaciju u 2024/2025. godini u svojstvu Nosioca projekta.

  NAPOMENA: prednost će imati ustanove koje su u prethodnih 5 (pet) godina realizovale projekte kojima je značajno unapređen nivo energetske efikasnosti objekta javne ustanove koja aplicira, odnosno ustanove koje funkcionalno infrastrukturno zadovoljavaju uslove za postavljanje solarnih panela.

 • Informacije o prijavnoj dokumentaciji

  Prijava za programski ciklus „Zajednici zajedno 2024“ podrazumeva dostavljanje sledeće obavezne dokumentacije:

  – popunjen prijavni formular
  – popunjen obrazac budžeta
  – popunjeno ovlašćenje za koordinatora projekta (kada koordinator nije i odgovorno/ovlašćeno lice ustanove)
  – izjava odgovornog lica podnosioca prijave da objekat ne podleže eliminaciji
  – predmer i predračun izdat od strane odgovornog projektanta*
  – idejni projekat (ukoliko ustanova već poseduje ovaj dokument)
  – saglasnost lokalne samouprave (dokument kojim se potvrđuje da je predloženi projekat moguće realizovati, uz potpis gradonačelnika ili predsednika opštine, ali je moguće da ga potpiše i nadležni organ lokalne samouprave u delatnosti energetike)
  – saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture za objekte koji su pod zaštitom
  – saglasnost vlasnika objekta za sve ustanove koje su korisnici (ako je potrebna)
  – mesečni računi za električnu energiju za period od poslednjih 12 meseci (skenirano i objedinjeno u jedan pdf dokument)
  – projekat izvedenog objekta (ukoliko postoji)
  – fotografije trenutnog stanja objekta, krova i razvodnog ormana

  *NAPOMENA: Predmer i predračun je dokument koji izdaje odgovorni projektant i koji treba da sadrži nužne parametre za postavljanje solarnih panela, a sve u skladu sa Zakonom o korišćenju obnovljivih izvora energije i pratećom Uredbom o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca-proizvođača i snabdevača.

  Izrada projektno-tehničke dokumentacije biće finansirana u okviru budžeta projekta onim aplikantima čiji projekti dobiju sredstva po ovom konkursu.

  Svi troškovi pribavljanja dozvola, mišljenja, priključak na distributivnu mrežu i drugi troškovi koji su obavezni da bi se projekat realizovao u potpunosti, biće finansirani u okviru budžeta projekta onim aplikantima čiji projekti dobiju sredstva po ovom konkursu. *

  *Pogledajte detaljno dokument Uputstvo za učešće u konkursu.

 • Koji je način prijave?

  Predlog projekta sa pratećom prijavnom dokumentacijom se dostavlja isključivo putem mejl adrese: zajednicizajedno@nis.rs

  Mejl imenovati na latiničnom pismu bez kvačica i navodnika:

  ZZ2024_Prijava na konkurs_grad_nazivustanove

  Fajlove imenovati:

  prijavni formular: PFgrad_ nazivustanove
  predmer i predračun: PDgrad_nazivustanove
  obrazac budžeta: OBgrad_ nazivustanove
  ovlašćenje za koordinatora: OKgrad_ nazivustanove
  izjava: IZgrad_nazivustanove
  računi za struju: REDSgrad_nazivustanove
  projekat izvedenog objekta: PIOgrad_nazivustanove
  idejni projekat: IDPgrad_nazivustanove
  saglasnosti: SG1grad_nazivustanove, SG2grad_nazivustanove
  fotografije: šalju se u .jpeg ili .jpg formatu bez .zip i .rar fajlova

  Prijave poslate na bilo koji drugi način osim elektronskim putem na navedenu mejl adresu neće biti razmatrane.

  Kompanija ne preuzima odgovornost za poslate, a nedospele prijave.

  Kompanija se obavezuje da, u roku od najmanje 3 (tri) radna dana, potvrdi prijem prijave svakom podnosiocu prijave. U slučaju da ne dobijete potvrdu u naznačenom roku, molimo da se informišite putem telefona na broj 060/0212260.

  NAPOMENA: veličina mejla sa pratećom prijavnom dokumentacijom ne sme da bude veća od 15 MB. Ukoliko dokumentacija prelazi 15 MB, ista se šalje u dva ili više mejlova i tada se dodatni mejlovi imenuju: DODATAK1grad_nazivustanove

  Ukupno je za gradove i opštine opredeljeno:

  Beograd 23.000.000
  Čačak 9.000.000
  Kikinda 19.000.000
  Srbobran 8.000.000
  Novi Sad 17.000.000
  Kanjiža 8.000.000
  Pančevo 16.500.000
  Požarevac 5.000.000
  Zrenjanin 16.000.000
  Žitište 5.000.000
  Niš 6.000.000
  Novi Bečej 7.000.000
  Veliko Gradište 5.000.000
  UKUPNO: 144.500.000

   

  Komisija tokom selekcije, nakon uvida u kompletnu projektnu dokumentaciju, može da sugeriše reviziju predloženog budžeta i Nosiocu vrati projekat na korekciju u skladu sa tim.

 • Koji su osnovni kriterijumi za podršku projektima?

  – Tehnička ispravnost prijavne dokumentacije
  – Prijavni formular
  – Opravdanost budžeta u odnosu na predlog projekta
  – Da objekat ne podleže eliminaciji ni po jednom od kriterijuma navedenih u Uputstvu za učešće u konkursu*

  *Napomena: molimo da detaljno pogledate Uputstvo za učešće u konkursu

 • Kako izgleda proces selekcije projekata?

  Prvi krug selekcije: U svojstvu Konsultanta, organizacija „Centar za razvoj liderstva“ vrši predselekciju koja obuhvata: proveru tehničke ispravnosti i kompletnost prijavne dokumentacije, ispunjenost uslova Konkursa i analizu usklađenosti sa ciljevima Programa. Na osnovu tih kriterijuma, Konsultant dostavlja Komisiji za izbor projekata sve pristigle prijave sa sažetkom projektne ideje i preporukom za drugi krug selekcije.

  Drugi krug selekcije: Drugi krug selekcije može da podrazumeva obilazak ustanova koje uđu u drugi krug (po procenjenoj potrebi), dodatne razgovore putem telefona, razmenu dodatnih informacija putem mejla, a radi uvida u stanje na terenu u cilju obuhvatnijeg sagledavanja potreba opisanih u prijavnom formularu i izvodljivosti realizacije predloženog projekta.

  Završni krug selekcije: Na osnovu svih procena iz oba kruga selekcije, Komisija za izbor projekata koju čine predstavnici Kompanije, predstavnici lokalnih samouprava, Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva zaštite životne sredine, donosi odluku o projektima koji će biti podržani u okviru programskog ciklusa „Zajednici zajedno 2024“.

 • Na koji način će biti objavljeni rezultati o izboru projekata za podršku?

  Rezultati o izboru projekata za podršku biće objavljeni na sajtu kompanije NIS https://www.nis.rs/zajednici-zajedno/ i sajtovima lokalnih samouprava učesnica u Programu.

  Javno će biti objavljene samo informacije o podržanim projektima.

  Odluka o podržanim projektima je konačna i protiv nje se ne može izjaviti prigovor. Kompanija neće davati dodatna obrazloženja u vezi sa vrednovanjem svakog pojedinačnog projekta koji nije podržan, kao ni objavljivati informacije o rangiranju prijavljenih projekata.

 • Na koji način se obavljaju konsultacije u vezi sa prijavom projekata?

  Tokom trajanja Konkursa biće otvoreni kanali komunikacije sa zainteresovanima putem mejla i telefona.

  Telefonske konsultacije će se obavljati svakog radnog dana u periodu od 10 do 18 časova.

  Kontakt osoba: Ljubica Maksimović, tel: 060/0212260

  e-mail: zajednicizajedno@nis.rs

 • Koji je rok za prijavu na Konkurs?

  Konkurs traje od 8. jula 2024. do 13. septembra 2024. godine do 16 časova.

  Rezultati će biti objavljeni do 18. oktobra 2024. godine.

 • Koji je period realizacije projekta?

  Projektne aktivnosti treba planirati tako da počinju od dana uplate sredstava. Finansijska sredstva biće uplaćena nakon potpisivanja pojedinačnih ugovora sa nosiocima projekata (novembar/decembar 2024. godine).

  Sve aktivnosti predložene projektom moraju se realizovati do 1. decembra 2025. godine.

  Monitoring i evaluacija svih pojedinačnih aktivnosti projekata će se obavljati kontinuirano tokom celog perioda realizacije.

  VAŽNA NAPOMENA: Nakon isteka roka za realizaciju projekata, kompanija NIS ne snosi troškove održavanja, servisiranja i zaštite izvršenih radova

 • Koje su obaveze nosilaca podržanih projekata?

  Odgovorno lice u ime ustanove koja konkuriše preuzima odgovornost za tačnost svih dostavljenih podataka iz prijave. Ukoliko se utvrdi da su podaci u prijavi netačni, prijava će biti odbačena. Komisija zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

  Obaveze nosilaca projekata kojima je odobreno finansiranje bliže se određuju Ugovorom o finansiranju projekata. Nosilac projekta ima obavezu da realizuje projekat na način kako je to opisano u predlogu projekta koji je usvojila Komisija i dobijena sredstva koristi isključivo namenski u skladu sa usvojenim budžetom.

  Nosilac projekta je u obavezi da redovno izveštava Kompaniju o statusu realizacije projekta i finansijskim tokovima, i to putem redovnog mesečnog izveštaja svakog 5. u mesecu za prethodni mesec (uz foto i video dokumentaciju ukoliko postoji) i završnog izveštaja koji se podnosi najkasnije 30 dana od dana završetka projekta.

  Nosioci projekata mogu da planiraju aktivnosti u cilju informisanja javnosti o projektu, ali su u obavezi da o tome obaveste Kompaniju najmanje 20 dana pre planiranog datuma za promociju, kao i da se pridržavaju smernica za komunikaciju u pogledu upotrebe kompanijskog obeležja i isticanja vidljivosti/podrške Kompanije u realizaciji projekta. O svakom predlogu promocije se odlučuje posebno, u komunikaciji i uz saglasnost Kompanije.

  Ukoliko Nosilac projekta ne ispunjava obaveze definisane Ugovorom ili se utvrdi nenamensko trošenje sredstava, Kompanija može zahtevati raskid Ugovora i povraćaj dela ili celokupnog iznosa uplaćenih sredstava.

 • Dodatne informacije

  Organizacija „Centar za razvoj liderstva“ će, u svojstvu Konsultanta, imati uvid u kompletnu projektnu dokumentaciju na osnovu čega može kontaktirati podnosioce prijava za sve dodatne informacije i dopunu dokumenata.

O programu

Saznajte više o programu Zajednici Zajedno

Program „Zajednici zajedno“ kompanije NIS pokrenut je 2009. godine u duhu korporativne društvene odgovornosti.

SAZNAJ VIŠE
Zajednici zajedno 2023

Rezultati konkursa Zajednici zajedno 2023

Izabrani projekti usmereni su na unapređenje uslova za obrazovanje mladih u skladu sa savremenim modelima učenja i podizanje kapaciteta naučnih ustanova

SAZNAJ VIŠE