Заједници заједно

У жељи да подстиче оно што је најважније за једно друштво, компанија НИС и у 2023. години пажњу усмерава на подршку развоју деце и младих. Програм „Заједници заједно“ ове године подржава креирање подстицајног, савременог окружења које ће деци, младима, наставницима, као и научном кадру наше земље олакшати процес стицања знања, вештина и развијања способности.

Настојећи да стекне свеобухватнији увид у приоритете локалних заједница у којима послује, компанија НИС је у сарадњи са локалним самоуправама, спровела анкету о стању и потребама у образовним установама на територији 13 градова и општина обухваћених програмом „Заједници заједно“. Локалне самоуправе су образовање идентификовале као област која је на врху приоритета за улагање и исказале потребу за унапређење услова за рад основних и средњих школа.

Узимајући у обзир резултате анкете, као и  напоре државе да се унапреде услови  образовања који подстичу останак младих у Србији, што је уједно дефинисано и новом Стратегијом за развој образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године, имајући у виду национални приоритет Министарства науке, технолошког развоја и иновација, као и мишљење стручне јавности која такође сматра да је неопходно константно улагати у младе људе и њихово образовање, компанија НИС је одлучила да у оквиру програмског циклуса „Заједници заједно 2023“ средства у износу од 144,5 милиона динара усмери управо у област науке и образовања.

Како би допринела оснаживању образовног статуса деце и младих, Компанија ће наведена средства усмерити у унапређење наставног процеса и инфраструктуре објеката основних и средњих школа, као и унапређење истраживачких и иновационих капацитета и инфраструктуре научно-истраживачких организација и научно-технолошких паркова у градовима и општинама обухваћених Програмом.

 • Шта ће Конкурсом бити подржано?

  Компанија НИС упућује позив јавним основним и средњим школама, као и научно-истраживачким организацијама (НИО) и научно-технолошким парковима (НТП) на територији Београда, Новог Сада, Пожаревца, Ниша, Чачка, Зрењанина, Панчева, Кикинде, Кањиже, Новог Бечеја, Србобрана, Житишта и Великог Градишта да пријаве пројекте у складу са својим потребама.

  (НАПОМЕНА: погледати детаљније рубрику Ко може бити Носилац пројекта?)

  Конкурсом ће бити подржане две врсте улагања:

  1. Унапређење наставног/научног процеса
  2. Инфраструктурно унапређење школских/научних установа

  У ужем смислу, свака врста улагања може да подразумева следеће активности:

  1. Унапређење наставног/научног процеса:

  1.1. Набавка дигиталне опреме:
  – дигитални пакети који обухватају интерактивну таблу, пројектор, лаптоп и сталак за лаптоп и пројектор
  – појединачне компоненте дигиталних пакета
  – таблети и рачунари намењени ученицима
  – опрема за информатичке кабинете

  1.2. Опремање специјализованих учионица и кабинета:
  – опрема за одељења за ученике са изузетним способностима
  – специјализована опрема за кабинете за STEAM дисциплине (само за средње школе и може да подразумева набавку 3D штампача, 3D скенера, CNC машина, mBot робота, micro:bit уређаја, LEOG Mindstorms сетова и друго)
  – опремање лабораторија за природне науке специјализованим училима (физика, хемија, биологија, мултидисциплинарни кабинети)

  1.3. Наставна помагала за особе/ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом:
  – опрема, софтверска решења и друго

  1.4. Набавка опреме за НИО и НТП
  – специјализована опрема за извођење научних истраживања

  2. Инфраструктурно унапређење објеката школа, НИО и НТП:

  2.1. Унутрашње уређење:
  – молерски радови
  – подни радови
  – санација тоалета/адаптација тоалета за особе/ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом
  – замена система за грејање
  – замена електро инсталација
  – унутрашње санирање влаге
  – замена унутрашње столарије
  – замена осветљења у енергетски ефикасније
  – уградња лифтова за особе/ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом (уколико постоје техничке могућности)

  2.2. Спољашње уређење:
  – уређење фасаде (термо и хидро изолација, санација фасаде и слично)
  – санација кровова
  – замена спољашње столарије
  – уређење дворишних површина установа (санација бетонских дворишних површина, адаптација, реконструкцији или изградња дворишних терена за спортске активности, уређење травнатих површина и садња дрвећа)
  – замена дворишног осветљења у енергетски ефикасније
  – постављање паметних клупа
  – постављање, замена или санација ограде и капије дворишта установа
  – обезбеђивање приступачности за особе/ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом (приступне рампе, тактилне стазе)

  2.3. Технички системи заштите:
  – видео надзор (спољашњи и унутрашњи)
  – алармни системи
  – остали технички системи заштите

  2.4. Пратећа улагања (не самостално, већ као пратеће активности инфраструктурног унапређења објеката):
  – набавка учионичког и/или лабораторијског намештаја
  – набавка спортске опреме
  – постављање контејнера за рециклажу

  НАПОМЕНА: пројектно-техничка документација за оне пројекте који захтевају такву врсту техничког документа, мора да буде саставни део пријавне документације, односно, њихова израда не може бити финансирана из средстава која се потражују по основу овог Конкурса.

  Општи услови за учешће у Програму

  Молимо вас да пажљиво прочитате услове позива. Уколико имате било какву дилему у вези са условима и/или пријавом можете се обратити нашем Консултанту на реализацији овогодишњег програмског циклуса, организацији „Центар за развој лидерства“ на телефон 060/0212260 или на мејл адресу zajednicizajedno@nis.rs

 • Ко може бити Носилац пројекта?

  Носиоци пројеката могу да буду јавне школе, научно-истраживачке организације и научно-технолошки паркови са седиштем у градовима и општинама који су обухваћени програмским циклусом „Заједници заједно 2023“.

  Носиоци пројеката могу бити:

  1. основне школе
  2. средње школе
  3. научно-истраживачке организације (НИО)
  4. научно-технолошки паркови (НТП)
 • Ко не може бити Носилац пројекта?

  Носиоци пројеката не могу бити:

  1. војне школе
  2. полицијске школе
  3. приватне основне и средње школе
  4. приватне НИО и НТП
 • Које активности неће бити подржане Програмом?

  Програмом неће бити подржане следеће активности:

  – набавка опреме намењена искључиво побољшању услова рада запослених

  – активности усмерене ка промоцији политичких странака или ставова

  – активности усмерене ка промоцији верских и религијских заједница или ставова

  – активности усмерене ка стицању профита

  – индивидуална спонзорства за учествовање у радионицама, семинарима, конференцијама или конгресима, котизације, стипендије за ученике или обуку запослених у настави

  – искључиво догађаје, као што су округли столови, концерти, филмови, годишњице, излети, објављивање књига, монографија, брошура, часописа и слично

  – активности које су већ финансиране из других извора у оквиру нафтно-гасног сектора

  – куповина земље или зграда

  – куповина опреме која не служи спровођењу пројектних активности и није у вези с пројектним активностима

  – куповина возила

 • Колико пројеката један Носилац може да пријави?

  Свака образовна/научна установа може да пријави само један пројекат за реализацију у 2023. години у својству Носиоца пројекта. Један пројекат може да обухвати више активности дефинисаних Конкурсом.

  НАПОМЕНА: предност ће имати пројекти који својим активностима решавају одређени проблем установе у целости (комплетно сређени и/или опремљени кабинети, комплетно замењена столарија или инсталације, решени сви недостаци дела установе који се односи на реализацију спортских активности, набављена опрема којом се у највећој мери решава рад НИО/НТП и слично).

 • Информације о пријавној документацији

  Пријава за програмски циклус „Заједници заједно 2023“ подразумева достављање следеће обавезне документације:

  – попуњен пријавни формулар

  – попуњен образац буџета

  – изјава о прихватању обавезе подносиоца пријаве

  – попуњено овлашћење за координатора пројекта (када координатор није и одговорно/ овлашћено лице установе)

  – предрачуни за набавку опреме

  – предмер и предрачун за унутрашње и спољашње радове

  – фото документација тренутног стања дела објекта образовне/научне установе или дворишта чије се реновирање и/или опремање планира пројектом

  – фото документација постојеће опреме уколико се тражи набавка, односно замена дотрајале

  Предрачуни за опрему морају да буду издати од овлашћеног добављача/дистрибутера, односно од добављача регистрованог за продају робе која је предмет пројекта.

  Предмер и предрачун унутрашњих и спољашњих радова мора да буде издат од лиценцираног извођача радова или пројектанта

 • Који је начин пријаве?

  Предлог пројекта са пратећом конкурсном документацијом се доставља искључиво путем мејл адресе: zajednicizajedno@nis.rs

  Мејл именовати на латиничном писму без квачица и наводника:

  ZZ2023_Prijava na konkurs_grad_nazivskole/naucneustanove

  Фајлове именовати:

  пријавни формулар: PFgrad_nazivskole/naucneustanove

  изјава о прихватању обавезе:IZgrad_nazivskole/naucneustanove

  образац буџета:OBgrad_nazivskole/naucneustanove

  овлашћење за координатора: OKgrad_nazivskole/naucneustanove

  предрачуни/предмери радова:PDgrad_nazivskole/naucneustanove (сваки предрачун или предмер радова у случају када их има више означити бројем, на пример, PD1grad_nazivskole/naucneustanove, PD2grad_nazivskole/naucneustanove…. и тако редом)

  Пријаве послате на било који други начин осим електронским путем на наведену мејл адресу неће бити разматране.

  Компанија не преузима одговорност за послате, а недоспеле пријаве.

  Компанија се обавезује да, у року од најмање два радна дана, потврди пријем пријаве сваком подносиоцу пријаве. У случају да не добијете потврду у назначеном року, молимо да се информишите путем телефона на број 060/0212260.

  НАПОМЕНА: величина мејла са пратећом конкурсном документацијом не сме да буде већа од 10 МБ. Уколико документација прелази 10 МБ, иста се шаље у два или више мејлова и тада се додатни мејлови именују:DODATAK1grad_nazivskole/naucneustanove

  Вредност пројекта и укупна опредељена средства за Град/Општину                            

  Минимална вредност пројекта мора бити 1.000.000 динара.

  Укупно је за градове и општине опредељено:

  Београд 23.000.000 Чачак 9.000.000
  Кикинда 19.000.000 Србобран 8.000.000
  Нови Сад 17.000.000 Кањижа 8.000.000
  Панчево 16.500.000 Пожаревац 5.000.000
  Зрењанин 16.000.000 Житиште 5.000.000
  Ниш 6.000.000 Нови Бечеј 7.000.000
  Велико Градиште 5.000.000 УКУПНО: 144.500.000

  Комисија током селекције, након увида у комплетну пројектну документацију, може да сугерише ревизију предложеног буџета и Носиоцу врати пројекат на корекцију активности у складу са тим.

 • Који су основни критеријуми за подршку пројектима?

  – Техничка исправност конкурсне документације

  – Опис стања и потреба

  – Обухват циљне групе

  – Одрживост пројекта

  – Оправданост буџета у односу на предлог пројекта

 • Како изгледа процес селекције пројеката?

  Први круг селекције: У својству Консултанта, организација „Центар за развој лидерства“ врши предселекцију која обухвата: проверу техничке исправности и комплетност пријавне документације, испуњеност услова Конкурса и анализу усклађености са циљевима Програма. На основу тих критеријума, Консултант доставља Комисији за избор пројеката све пристигле пријаве са сажетком пројектне идеје и  препоруком за други круг селекције.

  Други круг селекције: Други круг селекције може да подразумева обилазак образовних/научних установа које уђу у други круг (по процењеној потреби), додатне разговоре путем телефона, размену додатних информација путем мејла, а ради увида у стање на терену у циљу обухватнијег сагледавања потреба описаних у пријавном формулару.

  Завршни круг селекције: На основу свих процена из оба круга селекције, Комисија за избор пројеката коју чине представници Компаније, представници локалних самоуправа, Министарства просвете и Министарства науке, технолошког развоја и иновација, доноси одлуку о пројектима који ће бити подржани у оквиру програмског циклуса „Заједници заједно 2023“.

 • На који начин ће бити објављени резултати о избору пројеката за подршку?

  Резултати о избору пројеката за подршку биће објављени на сајту компаније НИС https://www.nis.rs/zajednici-zajedno/ и сајтовима локалних самоуправа учесница у Програму.

  Јавно ће бити објављене само информације о подржаним пројектима.

  Одлука о подржаним пројектима је коначна и против ње се не може изјавити приговор. Компанија неће давати додатна образложења у вези са вредновањем сваког појединачног пројекта који није подржан, као ни објављивати информације о рангирању пријављених пројеката.

 • На који начин се обављају консултације у вези са пријавом пројеката?

  Током трајања Конкурса биће отворени канали комуникације са заинтересованима путем мејла и телефона.

  Телефонске консултације ће се обављати сваког радног дана у периоду од 10 до 18 часова.

  Разговори са апликантима (телефоном, мејлом) ће имати за циљ предочавање могућих решења и начина за имплементацију активности у складу са реалним потребама и могућностима.

  Контакт подаци: Љубица Максимовић, тел: 060/0212260

  e-mail: zajednicizajedno@nis.rs

 • Који је рок за пријаву на Конкурс?

  Конкурс траје од 15. јуна 2023. године до 8. септембра 2023. године до 16 часова.

  Резултати ће бити објављени у другој половини октобра 2023. године.

 • Који је период реализације пројекта?

  Пројектне активности треба планирати тако да почињу од дана уплате средстава. Финансијска средства биће уплаћена након потписивања појединачних уговора са носиоцима пројеката (новембар/децембар 2023. године).

  Све активности предложене пројектом морају се реализовати до 30. јуна 2024. године.

  Мониторинг и евалуација свих појединачних активности пројеката ће се обављати континуирано током целог периода реализације.

  ВАЖНА НАПОМЕНА: Након истека рока за реализацију пројеката, компанија НИС не сноси трошкове одржавања, сервисирања и заштите извршених радова или набављене опреме изабраним образовним/научним установама.

 • Које су обавезе носилаца подржаних пројеката?

  Одговорно лице у име образовне/научне установе која конкурише преузима одговорност за тачност свих достављених података из пријаве. Уколико се утврди да су подаци у пријави нетачни, пријава ће бити одбачена. Комисија задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.

  Обавезе носилаца пројеката којима је одобрено финансирање ближе се одређују Уговором о финансирању пројеката. Носилац пројекта има обавезу да реализује пројекат на начин како је то описано у предлогу пројекта који је усвојила Комисија и добијена средства користи искључиво наменски у складу са усвојеним буџетом.

  Носилац пројекта је у обавези да редовно извештава Компанију о статусу реализације пројекта и финансијским токовима, и то путем редовног месечног извештаја сваког 5. у месецу за претходни месец (уз фото и видео документацију уколико постоји) и завршног извештаја који се подноси најкасније 30 дана од дана завршетка пројекта.

  Подносиоци предлога пројекта су у обавези да предвиде активности у циљу информисања јавности о пројекту, планираним активностима, догађајима и резултатима пројекта. Носиоци пројекта су у обавези да обавештавају Компанију о планираном догађају/активности најмање 20 дана унапред, као и да се придржавају смерница за комуникацију у погледу употребе бренда, видљивости Компаније и пројекта.

  Уколико Носилац пројекта не испуњава обавезе дефинисане Уговором или се утврди ненаменско трошење средстава, Компанија може захтевати раскид Уговора и повраћај дела или целокупног износа уплаћених средстава.

 • Додатне информације

  Организација „Центар за развој лидерства“ ће, у својству Консултанта,  имати увид у комплетну пројектну документацију на основу чега може контактирати подносиоце пријава за све додатне информације и допуну докумената.

О програму

Сазнајте више о програму Заједници Заједно

Програм „Заједници заједно“ компаније НИС покренут је 2009. године у духу корпоративне друштвене одговорности компаније са циљевим

САЗНАЈ ВИШЕ
Заједници заједно 2023

Резултати конкурса Заједници заједно 2023

Изабрани пројекти усмерени су на унапређење услова за образовање младих у складу са савременим моделима учења и подизање капацитета научних установа

САЗНАЈ ВИШЕ