Заједници заједно 2022

У 2022. години Компанија се посвећује теми репродуктивног здравља и подршци наталитету, јер дугорочно улагање у здравље гради квалитетну основу за будуће генерације једног друштва, што је у складу са идејом водиљом „Будућност на делу“ компаније НИС.

Настојећи да стекне увид у приоритетне потребе локалних заједница у дефинисаним градовима и општинама, компанија НИС је крајем претходне године спровела анкету о стању и потребама у областима од значаја за њихов развој. Резултати су показали да је улагање у јавно здравље прво на листи приоритета. У складу са анализом анкете и пратећи националне приоритете у овој области, Компанија НИС се определила да у 2022. години акценат стави на подршку развоју и очувању репродуктивног здравља у циљу подизања наталитета.

Наведени национални приоритет дефинисан је и Стратегијом подстицања рађања у којој се у оквиру посебног циља 4. Очување и унапређење репродуктивног здравља истиче да су „позитивни ефекти улагања у опште и репродуктивно здравље становништва вишеструки. Непосредно се уочава боље здравствено стање, виталност, већа продуктивност и бољи потенцијал за реализовање родитељства садашње генерације репродуктивно способног становништва. Дугорочно, улагање у здравље једне генерације ствара добру основу за бољи раст и развој потомства, односно будућих генерација једног друштва“.

У циљу реализације пројеката у наведеној области Компанија НИС је за 2022. годину определила средства у укупном износу од 118,5 милиона динара.

Заједници заједно 2022

Овде можете преузети комплетну конкурсну документацију

САЗНАЈ ВИШЕ
 • Шта ће конкурсом бити подржано и ко може да се пријави?

  Конкурс „Заједници заједно 2022“ је намењен подршци породицама у процесу вантелесне оплодње и опремању установа здравствене заштите специјализованом медицинском опремом.

  У том смислу конкурс се спроводи у две линије подршке:

  Линија 1 – пријављују се локалне самоуправе градова и општина обухваћених Програмом за доделу средстава паровима у процесу вантелесне оплодње

  Линија 2 – пријављују се здравствене установе са потребама за набавком медицинске опреме у гинеколошким одељењима, диспанзерима и амбулантама (домови здравља са припадајућим амбулантама, болнице и клинички центри за гинеколошка и неонатална одељења)

  Конкурсне линије 1 и 2 подразумевају следеће:

  Линија 1:

  – Пријављивање локалних самоуправа за суфинансирање, односно доделу средстава паровима у процесу вантелесне оплодње

  – Потраживана средства се могу додељивати путем постојећег јавног позива, новог јавног позива, проширењем листе након већ завршеног градског/општинског јавног позива за 2022. годину, или на други начин који је устаљена пракса града или општине, а која је у складу са републичким процедурама

  Линија 2:

  – Пријављивање домова здравља, болница и клиничких центара за набавку специјализоване гинеколошке опреме и апарата (гинеколошких столова и столица, гинеколошких столова и столица прилагођених особама са инвалидитетом, ултразвучних апарата, CTG апарата, инкубатора и друго)

  – Потраживана средства се не могу користити за набавку потрошног материјала и опреме

  Напомена: препорука је да се у сваком граду/општини пријаве обе Линије конкурса

 • Ко може бити носилац пројекта?

  Носиоци пројеката могу да буду следеће установе са седиштем у градовима и општинама који су обухваћени Програмом „Заједници заједно 2022“:

  1. Градске и општинске управе обухваћене Програмом
  2. Јавне установе здравствене заштите на територији општина и градова обухваћених Програмом

 • Ко не може бити носилац пројекта?

  Носиоци пројеката не могу бити:

  1. Приватне установе здравствене заштите

  2. Удружења грађана

  3. Физичка лица

 • Које активности неће бити подржане Програмом?

  Програмом неће бити подржане следеће активности:

  – куповина опреме која не служи спровођењу пројектних активности и није у вези с пројектним активностима
  – куповина возила
  – рад саветовалишта
  – едукација запослених
  – едукација пацијената
  – догађаји у циљу подизања свести јавности (округли столови, предавања, радионице, промотивни видео и штампани материјали и слично)
  – организација и учешће на стручним конгресима
  – активности усмерене ка промоцији политичких странака или ставова
  – активности усмерене ка промоцији верских и религијских заједница или ставова
  – активности усмерене ка стицању профита
  – активности које су већ финансиране из других извора у оквиру нафтно-гасног сектора

 • Информације о пријавној документацији

  Пријава за конкурс „Заједници заједно 2022“ подразумева достављање следеће обавезне документације:

  – попуњен пријавни формулар за Линију за коју се аплицира

  – попуњен образац буџета за Линију за коју се аплицира

  – попуњено овлашћење за координатора пројекта (када координатор није и одговорно/овлашћено лице установе)

  – профактуре у складу са предметом пројекта за Линију 2

  Профактуре морају да буду издате од овлашћеног добављача/дистрибутера, односно од добављача регистрованог за продају робе/услуга које су предмет пројекта.

  НАПОМЕНА: Ако апликант који се пријављује за Линију 2 добије средства по конкурсу, биће у обавези да отвори наменски рачун искључиво у сврху реализације одобреног пројекта.

 • Који је начин пријаве?

  Предлог пројекта са пратећом конкурсном документацијом се доставља искључиво путем мејл адресе: zajednicizajedno@nis.rs

  Мејл именовати на латиничном писму без квачица и наводника: Linija1_grad/opstina nosilac projekta

  Фајлове именовати у складу са Линијом за коју се аплицира:

  пријавни формулар:

  PF1grad/opstina (пример: PF1Cacak) за Линију 1 или

  PF2grad_nazivustanove (пример: PF2Cacak_domzdravlja) за Линију 2

  образац буџета:

  OB1grad/opstina(пример: OB1Zrenjanin)

  OB2grad/opstina_nazivustanove (пример: OB2Zrenjanin_domzdravlja)

  овлашћење за координатора пројекта: OКnosilacaprojekta

  остала пратећа документација (предрачун за Линију 2): PD1nosilacprojekta, PD2…и тако редом у случају више предрачуна

  Пријаве послате на било који други начин осим електронским путем (нпр. факсом, поштом, лично) или на другу адресу неће бити разматране.

  Компанија не преузима одговорност за послате, а недоспеле пријаве.

  Компанија се обавезује да, у року од најмање 3 радна дана, потврди пријем пријаве сваком подносиоцу пријаве. У случају да не добијете потврду у назначеном року, обавезно се информишите путем телефона на број 060/0212260.

  Важна напомена: величина мејла са пратећом конкурсном документацијом не сме да буде већа од 10 МБ. Уколико документација прелази 10 МБ, иста се шаље у два или више мејлова са истим називом уз допуну: DODATAK1

  Средства опредељена за финансирање по градовима и општинама:

  Укупно је за градове и општине Програмом за 2022. годину опредељено 118,5 милиона динара, и то:

  Београд

  20.000.000

  Кикинда

  17.000.000

  Нови Сад

  15.000.000

  Панчево

  15.000.000

  Зрењанин

  12.500.000

  Ниш

  5.000.000

  Велико Градиште

  4.000.000

  Чачак

  8.000.000

  Србобран

  5.000.000

  Кањижа

  5.000.000

  Пожаревац

  4.000.000

  Житиште

  4.000.000

  Нови Бечеј

  4.000.000

  Укупно

  118.500.000

  Комисија за избор пројеката, током селекције, након увида у комплетну пројектну документацију, може да сугерише ревизију предложеног буџета и носиоцу врати пројекат на корекцију активности у складу са тим.

 • Који су основни критеријуми за подршку пројектима?

  – Техничка исправност конкурсне документације
  – Опис стања и потреба
  – Оправданост буџета у складу са описом стања и потреба

 • Како изгледа процес селекције пројеката?

  У својству консултанта, агенција „Мрежа Конслатинг“ врши проверу техничке исправности и комплетност пријавне документације, испуњеност услова конкурса и анализу усклађености са циљевима Програма. На основу тога консултант доставља Комисији за избор пројеката све пристигле пријаве са сажетком пројектне идеје и препоруком за подршку.

  Одабир пројеката за подршку: Комисија за избор пројеката, коју чине представници Компаније НИС доноси одлуку о пројектима који ће бити подржани у 2022. години, у консултацији са представницима локалних самоуправа учесницама у Програму.

 • На који начин ће бити објављени резултати о избору пројеката за подршку?

  Резултати о избору пројеката за подршку биће објављени на сајту НИС https://www.nis.rs/rezultati-zajednici-zajedno/ и сајтовима локалних самоуправа обухваћених Програмом.

  Јавно ће бити објављене само информације о подржаним пројектима. Подносиоци пријава чији пројекти нису подржани неће бити посебно контактирани и обавештавани о томе.

  Одлука о подржаним пројектима је коначна и против ње се не може изјавити приговор. Компанија неће давати додатна образложења у вези са вредновањем сваког појединачног пројекта који није подржан у оквиру Програма, као ни објављивати информације о рангирању пријављених пројеката.

 • На који начин се обављају консултације у вези са пријавом пројеката?

  Током трајања позива биће отворени канали комуникације са заинтересованима путем мејла и телефона.

  Телефонске консултације ће се обављати сваког радног дана у периоду од 10 до 18 часова.

  Разговори са апликантима (телефоном, мејлом) ће имати за циљ предочавање могућих решења и начина за имплементацију активности у складу са реалним потребама и могућностима.

  Контакт подаци:
  Љубица Максимовић
  телефон: 060/0212260
  e-mail: zajednicizajedno@nis.rs

 • Који је рок за пријаву на конкурс?

  Конкурс траје:

  од 17. јуна 2022. године до 26. августа 2022. до 16 часова.

  Резултати ће бити објављени до половине октобра 2022. године.

 • Који је период реализације пројекта?

  Пројектне активности треба планирати тако да почињу од дана уплате средстава носиоцима. Финансијска средства биће уплаћена након потписивања појединачних уговора са носиоцима пројеката.

  Све активности предложене пројектом морају се реализовати:

  За Линију 1 до 31.10.2023.
  За Линију 2 до 31.05.2023.

  Мониторинг и евалуација свих појединачних активности пројеката ће се обављати континуирано током целог периода реализације.

  ВАЖНА НАПОМЕНА: Након истека рока за реализацију пројеката, компанија НИС не сноси трошкове даље одрживости резултата пројекта.

 • Које су обавезе носилаца подржаних пројеката?

  Одговорно лице у име локалне самоуправе/установе која конкурише преузима одговорност за тачност свих достављених података из пријаве. Уколико се утврди да су подаци у пријави нетачни, пријава ће бити одбачена. Комисија задржава право да од подносиоца пријаве затражи додатну документацију.

  Обавезе носилаца пројеката којима је одобрено финансирање ближе се одређују Уговором о финансирању пројеката. Носилац пројекта има обавезу да реализује пројекат на начин како је то описано у предлогу пројекта који је усвојила Комисија и добијена средства користи искључиво наменски у складу са усвојеним буџетом.

  Један носилац пројекта не може пребацивати одобрена средства другом носиоцу пројекта ни по којем основу.

  Носилац пројекта је у обавези да редовно извештава Компанију о статусу реализације пројекта и финансијским токовима, и то путем редовног месечног извештаја сваког 5. у месецу за претходни месец и завршног извештаја који се подноси најкасније 30 дана од завршетка пројекта.

  Носиоци пројекта су у обавези да обавештавају Компанију о свакој појединачној планираној промотивној активности најмање 20 дана унапред, затраже сагласност, као и да се придржавају смерница за комуникацију у погледу видљивости Компаније и пројекта.

  Уколико носилац пројекта не испуњава обавезе дефинисане Уговором или се утврди ненаменско трошење средстава, Компанија може захтевати раскид Уговора и повраћај дела или целокупног износа уплаћених средстава.

О програму

Сазнајте више о програму Заједници Заједно

Програм „Заједници заједно“ компаније НИС покренут је 2009. године у духу корпоративне друштвене одговорности компаније са циљевим

САЗНАЈ ВИШЕ
Заједници заједно 2021

Резултати конкурса Заједници заједно 2021

Погледајте пројекте чијом реализацијом ћемо унапредити заштиту животне средине, омогућити смањење загађења и повећање енергетске ефикасности

САЗНАЈ ВИШЕ