Квалитет производа

Како би оправдао улогу лидера на тржишту, НИС посвећује велику пажњу питањима квалитета својих производа.

Подизање задовољства купаца на највиши могући ниво представља један од приоритета НИС-а. Како би се анализирало и пратило задовољство потрошача, у Компанији се спроводе различите врсте истраживања задовољства потрошача.

У саставу Научно-технолошког центра послују лабораторије, које пружају услуге испитивања квалитета током целог процеса производње нафте и рафинеријске прераде.

Процес контроле квалитета започиње испитивањима квалитета сирове нафте на пољима у погонским лабораторијама, затим испитивањима сирове нафте припремљене за рафинеријску прераду, преко испитивања квалитета процесних токова и полупроизвода битних за праћење и контролу рада рафинеријских погона, па све до контроле квалитета финалних рафинеријских производа и издавања Извештаја о испитивању. Извештајем о испитивању се потврђује да је квалитет произведених горива у складу са прописаним квалитетом према захтевима националне регулативе.

Лабораторијска испитивања при финалној контроли квалитета, пре коначне испоруке горива крајњим потрошачима, спроводе се у циљу обезбеђења квалитета горива приликом транспорта од рафинерије до бензинских пумпи и спречавања евентуалне деградације горива при транспорту. Овим поступцима је загарантован квалитет горива произведених у Компанији.

Комуникација од снабдевача ка потрошачима захтева да произвођачи и увозници пружају обавештења о томе како се њихове супстанце или смеше могу користити безбедно по здравље људи и животну средину, при чему је главни инструмент ове комуникације безбедносни лист. Безбедносни лист је законом прописан документ у обавезној примени од 2013. године.

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation i Chemicals) је предуслов за извоз производа Компаније у Европску унију. Обзиром да значајан део својих производа Компанија извози на тржиште Европске уније, у НИС-у су извршена обимна испитивања и активности у циљу испуњења REACH обавеза. Према REACH регистровано је 14 производа Компаније. На овај начин омогућен је несметан пласман и продаја производа НИС-а на тржишту Европске уније. Сазнајте више

Мањи негативни утицај производа

Брига о потрошачима је посебно важна за Компанију. Ради смањења утицаја на животну средину, НИС производи и продаје AdBlue, који је 32,5% раствор урее у води и који се користи као агенс за редукцију издувних гасова возила, прецизније оксида азота, тако што их преводи у нешкодљиви гас N2.

У току 2016. године је реализован пројекат изградње Аминског постројења у оквиру производног комплекса Погона за припрему и транспорт нафте и гаса у Елемиру, започет у септембру 2013. године. Добијене су све неопходне дозволе државних органа за рад новоизграђеног постројења, чији рад ће омогућити да се смањи количина CO2 у гасу који НИС производи до нивоа од три одсто, што одговара техничким захтевима за његово коришћење у домаћој гасној дистрибутивној мрежи Србије.

Завршен је развој производа са комерцијалним називом NISOTEC KOMPRESOL PAG 150, који је намењен за подмазивање индустријских компресора гасова као што су метан, етан, пропан, угљен диоксид, а који је због своје биоразградљивости од изнад 60% еколошки прихватљивији у односу на друге производе са истом наменом. Биоразградљивост овог производа омогућава базна основа од полиалкилен гликола. Од септембра 2016. године овај NISOTEC производ се користи за подмазивање компресора CO2 на НИС-овом Аминском постројењу у Елемиру.