Лабораторија

Као друштвено одговорна компанија, НИС посвећује велику пажњу питањима квалитета и контроле квалитета својих производа.

Лабораторијска испитивања при финалној контроли квалитета, пре коначне испоруке горива крајњим потрошачима, спроводе се у циљу обезбеђења квалитета горива приликом транспорта од рафинерије до бензинских пумпи и спречавања евентуалне деградације горива при транспорту.

У саставу Научно технолошког центра НИС – Нафтагас д.о.о. Нови Сад, послују лабораторије (Департман лабораторије downstream и Лабораторија Upstream) која пружају услуге испитивања квалитета током целог процеса производње нафте и рафинеријске прераде.

Процес контроле квалитета започиње испитивањима квалитета сирове нафте на пољима у погонским лабораторијама, затим испитивањима сирове нафте припремљене за рафинеријску прераду, преко испитивања квалитета процесних токова и полупроизвода битних за праћење и контролу рада рафинеријских погона, па све до контроле квалитета финалних рафинеријских производа и издавања Извештаја о испитивању. Извештајем о испитивању се потврђује да је квалитет произведених горива у складу са прописаним квалитетом према захтевима техничких прописа, стандарда, спецификација за производ.

Овим поступцима контроле је загарантован квалитет нафтних производа произведених у НИС а.д.Нови Сад.

Департман лабораторије downstream је акредитована лабораторија за испитивање према захтевима стандарда SRPS ISO / IEC 17025 (Sertifikat 01-372), издат од стране Акредитационог тела Србије) и оспособљена за обављање послова у следећем обиму

Физичка и хемијска испитивања:

 • горива (сирове нафте и нафтних уља, процесних гасова,безоловних моторних бензина EVRO PREMIJUM BMB 95, EVRO BMB 98, EVRO BMB 100 (SRPS EN 228:2017),гасних уља: Евродизел, дизел гориво Гасно уље 0,1 и гасно уље екстра лако EVRO EL (SRPS EN 590:2017), биогорива, течних нафтних гасова ТНГ ауто-гас (SRP EN 589:2019), млазно гориво JET A-1, GM-1), авионски бензини AB 80/87,AB 100/130, AB 100 LL, уље за ложење ниско сумпорно гориво-специјално NSG-S, Уље за ложење средње S, Уље за ложење средње EVRO S(Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл.гласник РС“, бр.150/2020 и 127/2021; процесних гасова, полупроизвода, адитива);
 • мазива, индустријских уља и сродних производа од нафте, уља и адитиви, мазиве масти;
 • грађевинских производа (Евро битумен за путеве 50/70, 70/100, 160/220; полимер модификовани битумен за путеве PMB 45/80-65);
 • нафтног кокса;
 • хемикалија и хемијских производа (течног сумпора, катализатора, антифриза и кочних течности);
 • узорака животне средине (воде: отпадне и индустријске воде);

Узорковање:

 • течног нафтног гаса (SRPS EN ISO 4257)
 • нафте и течних нафтних производа (SRPS EN ISO 3170)

Испитивања се спроводе на више локација у земљи, што обезбеђује покривеност целе територије Републике Србије:

 • Панчево, Спољностарчевачка бр.199
 • Нови Сад, Пут Шајкашког одреда бр.4
 • Београд, Аеродром “Никола Тесла”
 • Ниш, Булевар 12.фебруара 157

Лабораторија је акредитована за 269 методу испитивања (Обим акредитације 01-372)

Лабораторија има компетентан инжењерски кадар који прати, уводи и развија методе испитивања у складу са светским трендовима и директивама ЕУ у делу испитивања нафте и нафтних производа. Захваљујући стручности особља уз контролу квалитета производа, Лабораторија пружа и научно-стручне, професионално-техничке услуге својим корисницима и свим заинтересованим странама.

Лабораторије поседују најсавременију аналитичку опрему последње генерације за испитивање у оквиру свог делокруга рада.

Лабораторија downstream, као једина акредитована Лабораторија у РС по свеобухватности испитивања нафте и свих нафтних производа, битумен, нафтног кокса, вода, хемикалија, полупроизвода, процесних гасова, адитива испуњавајући захтеве стандарда SRPS ISO IEC 17025:2017, обезбеђује квалитет услуга у свим фазама рада, од пријема захтева за испитивање до издавања Извештај о испитивању у најкраћем могућем времену.

Овлашћења државних тела

Департман лабораторије downstream испитивања нафтних производа из увоза спроводи у складу са именовањима издатих од стране надлежних министарстава Републике Србије:

 • именовање Министарства рударства и енергетике за спровођење оцењивања усаглашености безоловних моторних бензина, авионских горива, млазних горива, гасних уља и уља за ложење (Решење број 312-01-01314/2016-05 од 22.06.2021. године, ) са захтевима Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл.гласник РС“бр. 150/2020)
 • именовање Министарства рударства и енергетике за спровођење оцењивања усаглашености течног нафтног гаса (Решење број 312-01-01862/2013-03 од 22.06.2021. године, са захтевима Правилника о техничким и другим захтевима за течни нафтни гас („Сл.гласник РС“бр.97/10,123/12 И 63/13)

Услуге

Сви заинтересовани корисници услуга могу попунити следеће Захтеве за услуге испитивања у Лабораторији доwнстреам:

Сви корисници услуга Лаборатроије могу да искажу своје задовољство попуњавањем Анкете у циљу подизања квалитета наших услуга и испуњавању свих ваших захтева, потреба и очекивања

Анкета задовољства корисника лабораторијске услуге

Ваш захтев пошаљите на e-mail: ntc.laboratorija-rnp@nis.rs
Лабораторија ће Вам у најкраћем року доставити понуду

Поступање у случају приговора

Департман лабораторије Downstream

Спољностарчевачка 199
Панчево