Лабораторија

Као друштвено одговорна компанија, НИС посвећује велику пажњу питањима квалитета и контроле квалитета својих производа.

Лабораторијска испитивања при финалној контроли квалитета, пре коначне испоруке горива крајњим потрошачима, спроводе се у циљу обезбеђења квалитета горива приликом транспорта од рафинерије до бензинских пумпи и спречавања евентуалне деградације горива при транспорту.

У саставу Научно технолошког центра НИС – Нафтагас д.о.о. Нови Сад, послују лабораторије (Департман лабораторије downstream и Лабораторија Upstream) која пружају услуге испитивања квалитета током целог процеса производње нафте и рафинеријске прераде.

Процес контроле квалитета започиње испитивањима квалитета сирове нафте на пољима у погонским лабораторијама, затим испитивањима сирове нафте припремљене за рафинеријску прераду, преко испитивања квалитета процесних токова и полупроизвода битних за праћење и контролу рада рафинеријских погона, па све до контроле квалитета финалних рафинеријских производа и издавања Извештаја о испитивању. Извештајем о испитивању се потврђује да је квалитет произведених горива у складу са прописаним квалитетом према захтевима техничких прописа, стандарда, спецификација за производ.

Овим поступцима контроле је загарантован квалитет нафтних производа произведених у НИС а.д.Нови Сад.

Департман лабораторије доwнстреам је акредитована лабораторија за испитивање према захтевима стандарда SRPS ISO / IEC 17025 (Sertifikat 01-372), издат од стране Акредитационог тела Србије) и оспособљена за обављање послова у следећем обиму

Физичка и хемијска испитивања:

 • горива (сирове нафте и нафтних уља, процесних гасова,безоловних моторних бензина EVRO PREMIJUM BMB 95, EVRO BMB 98, EVRO BMB 100 (SRPS EN 228:2017),гасних уља: Евродизел, дизел гориво Гасно уље 0,1 и гасно уље екстра лако EVRO EL (SRPS EN 590:2017), течних нафтних гасова ТНГ ауто-гас (SRP EN 589:2012), млазно гориво JET A-1, GM-1), авионски бензини AB 80/87,AB 100/130, AB 100 LL, уље за ложење ниско сумпорно гориво-специјално NSG-S, Уље за ложење средње S, Уље за ложење средње EVRO S(Правилник о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл.гласник РС“, бр.111/2015;106/2016,60/2017,117/2017,120/2017-испр.,50/2018 i 101/2018);
 • мазива, индустријских уља и сродних производа од нафте, уља и адитиви, мазиве масти;
 • грађевинских производа (Евро битумен за путеве 50/70, 70/100, 160/220; полимер модификовани битумен за путеве PMB 45/80-65);
 • хемикалија и хемијских производа (течног сумпора, катализатора, антифриза и кочних течности);
 • узорака животне средине (воде: отпадне и индустријске воде);

Узорковање горива (течног нафтног гаса, нафте и течних нафтних производа).

Испитивања се спроводе на више локација у земљи, што обезбеђује покривеност целе територије Републике Србије:

 • Панчево, Спољностарчевачка бр.199
 • Нови Сад, Пут Шајкашког одреда бр.4
 • Београд, Аеродром “Никола Тесла”
 • Ниш, Булевар 12.фебруара 157

Лабораторија је акредитована за 231 методу испитивања (Обим акредитације 01-372)

Лабораторија има компетентан инжењерски кадар који прати, уводи и развија методе испитивања у складу са светским трендовима у погледу испитивања нафте и нафтних производа и сваку услугу могу пружити у најкраћем времену, поуздано и квалитетно.

Лабораторије поседују најсавременију аналичку опрему за испитивање у оквиру свог делокруга рада.

Испуњавајући захтеве стандарда SRPS ISO IEC 17025 и тежњом ка непрекидном побољшању ефективности система менаџмента, Департман лабораторије доwнстреам обезбеђује квалитет услуга у свим фазама рада, од пријема захтева за испитивање до издавања Извештај о испитивању.

Овлашћења државних тела

Део испитивања у Департману лабораторије доwнстреам, спроводи се на основу именовања издатих од стране надлежних министарстава Републике Србије:

 • именовање за спровођење оцењивања усаглашености безоловних моторних бензина, авионских горива, млазних горива, гасних уља и уља за ложење (Решење број 312-01-01314/2016-05 од 28.01.2019 године, Министарство рударства и енергетике) са захтевима Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла („Сл.гласник РС“бр.111/2015;106/2016,60/2017,117/2017,120/2017-испр.,50/2018 и 101/2018)
 • Именовање за спровођење оцењивања усаглашености течног нафтног гаса (Решење број 312-01-01862/2013-03 од 28.10.2015. године, Министарство рударства и енергетике)

Услуге

Своје потребе за услугама Департману лабораторије доwнстреам, можете дефинисати попуњавањем:

Ваш захтев пошаљите на e-mail: ntc.laboratorija-rnp@nis.eu
Лабораторија ће Вам у најкраћем року доставити понуду

Анкета задовољства корисника лабораторијске услуге

Поступање у случају приговора

Департман лабораторије Downstream

Спољностарчевачка 199
Панчево