REACH и SDS

REACH је европски закон који је ступио на снагу јуна 2007. године и којим се регулише пријављивање, оцена, одобравање и забрана хемикалија.

НИС је, као друштвено одговорна компанија, проактивно реаговала на увођење REACH закона и предрегистрационог поступка, те доследно уводи и спроводи све мере које су прописале EU и ECHA ради заштите здравља људи и животне средине од ризика који могу настати употребом хемијских производа.

НИС је, као друштвено одговорна компанија, проактивно реаговала на увођење REACH закона и предрегистрационог поступка, те доследно уводи и спроводи све мере које су прописале EU и ECHA ради заштите здравља људи и животне средине од ризика који могу настати употребом хемијских производа.

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Chemicals) је европски закон (EC 1907/2006) који је ступио на снагу јуна 2007. године и којим се регулише пријављивање, оцена, одобравање и забрана хемикалија. Овај пропис је заменио бројне правилнике који су се односили на постојеће супстанце, регулисао начин регистрације нових супстанци и предвидео рестрикцију супстанци које су ризичне или веома ризичне по људе, живи свет и/или животну средину.

Све супстанце које се производе или увозе у Европску унију у количини већој од једне тоне годишње морају бити регистроване код Европске агенције за хемикалије (ECHA) до одређеног временског рока, у зависности од количине хемикалија.

Комуникација од снабдевача ка потрошачима захтева да произвођачи и увозници пружају обавештења о томе како се њихови производи могу користити безбедно по здравље људи и животну средину, при чему је главни инструмент ове комуникације безбедносни лист (SDS – Safety Data Sheet).

Подаци о хемијском саставу и својствима производа, начину складиштења, руковању производом, транспорту и збрињавању отпада, садржани су у Безбедносном листу, који је главни инструмент комуникације од снабдевача ка потрошачима и пружа обавештења о томе како супстанце или смеше могу да се користе безбедно по здравље људи и животну средину.

Садржај Безбедносног листа је прилагођен потребама професионалних корисника и обезбеђује информације о реално предвидљивим физичким и хемијским опасностима које проистичу из својстава хемикалије, као и са њима повезаним ризицима по здравље људи и животну средину.

Иницијална одговорност за израду и садржај безбедносног листа је на произвођачу, односно увознику, који први ставља производ у промет. Снабдевач је дужан да без накнаде достави Безбедносни лист на српском језику, у штампаној или електронској форми, другом дистрибутеру или даљем кориснику у ланцу снабдевања. За потребе извоза снабдевач је обавезан да достави SDS на енглеском или језику земље купца.

Снабдевач је правно лице или предузетник који је произвођач, увозник, дистрибутер или даљи корисник, а који ставља хемикалије у промет.

У циљу правовременог задовољења законске регулативе на ефикасан начин, ажурног информисање купаца и заинтересованих страна, побољшања безбедности и поштовања еколошких норми, информисања о производима и изменама које су настале заинтересованим странама у ланцу снабдевања и унапређења ефикасности пословања и имиџа је реализован пројекат имплементације REACH/SDS на веб сајту НИС а.д. На овај начин се постиже испуњење регулативе РС према којој је снабдевач дужан да достави, без накнаде, у штампаној или електронској форми безбедносни лист на српском језику другом дистрибутеру или даљем кориснику у ланцу снабдевања. REACH има за циљ побољшање заштите здравља људи и животне средине од ризика и утицаја хемикалија истовремено повећавајући конкурентност ЕУ хемијске индустрије.

Компанија НИС са задовољством обавештава своје купце и испоручиоце да су у складу са задатим временским роковима испуњене све REACH обавезе и да је добијена позитивна одлука од Европске агенције за хемикалије о извршеној регистрацији супстанци које производи НИС. На овај начин омогућен је даљи несметан пласман и продаја производа компаније на тржиште Европске уније.

Листа регистрованих супстанци

Отворите безбедносни лист кликом на назив производа
R. Br. Naziv proizvoda  EC broj CAS broj REACH reg.br.
1. EVRO BMB 98 289-220-8 86290-81-5 01-2119471335-39-0169
2. EVRO BMB 100 289-220-8 86290-81-5 01-2119471335-39-0169
3. BMB G DRIVE 289-220-8 86290-81-5 01-2119471335-39-0169
4. EVRO PREMIJUM BMB 95 289-220-8 86290-81-5 01-2119471335-39-0169
5. BMB OPTI 95 289-220-8 86290-81-5 01-2119471335-39-0169
6. ЕВРО ДИЗЕЛ 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186
7. ЕВРО ДИЗЕЛ ULTRA D 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186
8. ЕВРО ДИЗЕЛ G DRIVE 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186
9. ЕВРО ДИЗЕЛ B7 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186
10. ДИЗЕЛ ГОРИВО ГАСНО УЉЕ 0,1 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186
11. ЕВРО ДИЗЕЛ OPTI ДИЗЕЛ 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186
12. МЛАЗНО ГОРИВО JET A-1 232-366-4 8008-20-6 01-2119485517-27-0133
13. МЛАЗНО ГОРИВО GM-1  232-366-4 8008-20-6 01-2119485517-27-0133
14. МЛАЗНО ГОРИВО JET A-1 MIX
15. КЕРОЗИН 232-366-4 8008-20-6 01-2119485517-27-0133
16. ГАСНО УЉЕ EVRO EL 270-676-1 68476-34-6 01-2119475502-40-0018
17. УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ EVRO S 271-384-7 68553-00-4 01-2119489962-20-0010
18. УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ NSGS 271-384-7 68553-00-4 01-2119489962-20-0010
19. УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ S 271-384-7 68553-00-4 01-2119489962-20-0010
20. УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ T 271-384-7 68553-00-4 01-2119489962-20-0010
21. АУТОГАС TNG 270-704-2 68476-85-7 01-2119485911-31-0009
22. ПРОПАН-БУТАН СМЕША PBS 270-704-2 68476-85-7 01-2119485911-31-0009
23. ПРОПАН 200-827-9 74-98-6 01-2119486944-21-0042
24. БУТАН 203-448-7 106-97-8 01-2119480480-41-0022
25. ИЗОБУТАН 200-857-2 75-28-5 01-2119485395-27-0023
26. ПРОПИЛЕН 204-062-1 115-07-1 01-2119447103-50-0148
27. БИТУМЕН 160/220 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049
28. БИТУМЕН 70/100 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049
29. БИТУМЕН 50/70 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049
30. БИТУМЕН 35/50 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049
31. PMB 45 80 65 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049
32. PMB 25 55 55 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049
33. БЕНЗЕН 200-753-7 71-43-2 01-2119447106-44-0096
34. ТОЛУЕН TL 203-625-9 108-88-3 01-2119471310-51-0049
35. ПРИМАРНИ БЕНЗИН 271-727-0 68606-11-1 01-2119494191-38-0010
36. ТЕЧНИ СУМПОР 231-722-6 7704-34-9 01-2119487295-27-0120
37. ГРАНУЛИСАНИ СУМПОР 231-722-6 7704-34-9 01-2119487295-27-0120
38. НАФТНИ КОКС 265-080-3 64741-79-3

Контакт:

REACH/SDS:
Саветник за REACH и управљање хемикалијама
Мр Драгана Цветков Рудеж, дипл.инж.техн.
dragana.cvetkov@nis.rs

Комерцијална питања:
Јелена Павишић
jelena.pavisic@nis.rs