REACH i SDS

REACH je evropski zakon koji je stupio na snagu juna 2007. godine i kojim se reguliše prijavljivanje, ocena, odobravanje i zabrana hemikalija.

NIS je, kao društveno odgovorna kompanija, proaktivno reagovala na uvođenje REACH zakona i predregistracionog postupka, te dosledno uvodi i sprovodi sve mere koje su propisale EU i ECHA radi zaštite zdravlja ljudi i životne sredine od rizika koji mogu nastati upotrebom hemijskih proizvoda.

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Chemicals) je evropski zakon (EC 1907/2006) koji je stupio na snagu juna 2007. godine i kojim se reguliše prijavljivanje, ocena, odobravanje i zabrana hemikalija. Ovaj propis je zamenio brojne pravilnike koji su se odnosili na postojeće supstance, regulisao način registracije novih supstanci i predvideo restrikciju supstanci koje su rizične ili veoma rizične po ljude, živi svet i/ili životnu sredinu.

Sve supstance koje se proizvode ili uvoze u Evropsku uniju u količini većoj od jedne tone godišnje moraju biti registrovane kod Evropske agencije za hemikalije (ECHA) do određenog vremenskog roka, u zavisnosti od količine hemikalija.

Komunikacija od snabdevača ka potrošačima zahteva da proizvođači i uvoznici pružaju obaveštenja o tome kako se njihovi proizvodi mogu koristiti bezbedno po zdravlje ljudi i životnu sredinu, pri čemu je glavni instrument ove komunikacije bezbednosni list (SDS – Safety Data Sheet).

Podaci o hemijskom sastavu i svojstvima proizvoda, načinu skladištenja, rukovanju proizvodom, transportu i zbrinjavanju otpada, sadržani su u Bezbednosnom listu, koji je glavni instrument komunikacije od snabdevača ka potrošačima i pruža obaveštenja o tome kako supstance ili smeše mogu da se koriste bezbedno po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Sadržaj Bezbednosnog lista je prilagođen potrebama profesionalnih korisnika i obezbeđuje informacije o realno predvidljivim fizičkim i hemijskim opasnostima koje proističu iz svojstava hemikalije, kao i sa njima povezanim rizicima po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Inicijalna odgovornost za izradu i sadržaj bezbednosnog lista je na proizvođaču, odnosno uvozniku, koji prvi stavlja proizvod u promet. Snabdevač je dužan da bez naknade dostavi Bezbednosni list na srpskom jeziku, u štampanoj ili elektronskoj formi, drugom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdevanja. Za potrebe izvoza snabdevač je obavezan da dostavi SDS na engleskom ili jeziku zemlje kupca.

Snabdevač je pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja hemikalije u promet.

U cilju pravovremenog zadovoljenja zakonske regulative na efikasan način, ažurnog informisanje kupaca i zainteresovanih strana, poboljšanja bezbednosti i poštovanja ekoloških normi, informisanja o proizvodima i izmenama koje su nastale zainteresovanim stranama u lancu snabdevanja i unapređenja efikasnosti poslovanja i imidža je realizovan projekat implementacije REACH/SDS na veb sajtu NIS a.d. Na ovaj način se postiže ispunjenje regulative RS prema kojoj je snabdevač dužan da dostavi, bez naknade, u štampanoj ili elektronskoj formi bezbednosni list na srpskom jeziku drugom distributeru ili daljem korisniku u lancu snabdevanja. REACH ima za cilj poboljšanje zaštite zdravlja ljudi i životne sredine od rizika i uticaja hemikalija istovremeno povećavajući konkurentnost EU hemijske industrije.

Kompanija NIS sa zadovoljstvom obaveštava svoje kupce i isporučioce da su u skladu sa zadatim vremenskim rokovima ispunjene sve REACH obaveze i da je dobijena pozitivna odluka od Evropske agencije za hemikalije o izvršenoj registraciji supstanci koje proizvodi NIS. Na ovaj način omogućen je dalji nesmetan plasman i prodaja proizvoda kompanije na tržište Evropske unije.

Lista registrovanih supstanci

Otvorite bezbednosni list klikom na naziv proizvoda
R. Br. Naziv proizvoda  EC broj CAS broj REACH reg.br.
1. EVRO BMB 98 289-220-8 86290-81-5 01-2119471335-39-0169
2. EVRO BMB 100 289-220-8 86290-81-5 01-2119471335-39-0169
3. EVRO BMB G DRIVE 289-220-8 86290-81-5 01-2119471335-39-0169
4. EVRO PREMIJUM BMB 95 289-220-8 86290-81-5 01-2119471335-39-0169
5. BMB OPTI 95 289-220-8 86290-81-5 01-2119471335-39-0169
6. EVRO DIZEL 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186
7. EVRO DIZEL ULTRA D 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186
8. EVRO DIZEL G DRIVE 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186
9. EVRO DIZEL B7 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186
10. DIZEL GORIVO GASNO ULJE 0,1 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186
11. EVRO DIZEL OPTI DIZEL 269-822-7 68334-30-5 01-2119484664-27-0186
12. MLAZNO GORIVO JET A-1 232-366-4 8008-20-6 01-2119485517-27-0133
13. MLAZNO GORIVO GM -1 232-366-4 8008-20-6 01-2119485517-27-0133
14. MLAZNO GORIVO JET A-1 MIX
15. KEROZIN 232-366-4 8008-20-6 01-2119485517-27-0133
16. GASNO ULJE EVRO EL 270-676-1 68476-34-6 01-2119475502-40-0018
17. ULjE ZA LOŽENjE EVRO S 271-384-7 68553-00-4 01-2119489962-20-0010
18. ULjE ZA LOŽENjE NSGS 271-384-7 68553-00-4 01-2119489962-20-0010
19. ULjE ZA LOŽENjE S 271-384-7 68553-00-4 01-2119489962-20-0010
20. ULjE ZA LOŽENjE T 271-384-7 68553-00-4 01-2119489962-20-0010
21. AUTOGAS TNG 270-704-2 68476-85-7 01-2119485911-31-0009
22. PROPAN-BUTAN SMEŠA PBS 270-704-2 68476-85-7 01-2119485911-31-0009
23. PROPAN 200-827-9 74-98-6 01-2119486944-21-0042
24. BUTAN 203-448-7 106-97-8 01-2119480480-41-0022
25. IZOBUTAN 200-857-2 75-28-5 01-2119485395-27-0023
26. PROPILEN 204-062-1 115-07-1 01-2119447103-50-0148
27. BITUMEN 160/220 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049
28. BITUMEN 70/100 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049
29. BITUMEN 50/70 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049
30. BITUMEN 35/50 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049
31. PMB 45 80 65 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049
32. PMB 25 55 55 265-196-4 64742-93-4 01-2119498270-36-0049
33. BENZEN 200-753-7 71-43-2 01-2119447106-44-0096
34. TOLUEN TL 203-625-9 108-88-3 01-2119471310-51-0049
35. PRIMARNI BENZIN 271-727-0 68606-11-1 01-2119494191-38-0010
36. TEČNI SUMPOR 231-722-6 7704-34-9 01-2119487295-27-0120
37. GRANULISANI SUMPOR 231-722-6 7704-34-9 01-2119487295-27-0120
38. NAFTNI KOKS 265-080-3 64741-79-3

 

Kontakt:

REACH/SDS: Savetnik za REACH i upravljanje hemikalijama
Mr Dragana Cvetkov Rudež, dipl.inž.tehn. dragana.cvetkov@nis.rs

Komercijalna pitanja:

Jelena Pavišić jelena.pavisic@nis.rs