Naučno-tehnološki Centar

Naučno-tehnološki centar (NTC) formiran je 2009. godine u cilju naučno-tehnološkog praćenja delatnosti kompanije i obezbeđenja inovacija u okviru podrške njenom poslovanju.

Glavni adut Centra predstavlja njegova kadrovska baza u kojoj su devet doktora nauka, petnaest magistara, više od 18 visokoprofesionalnih stručnjaka s master diplomom i više od dve stotine stručnjaka sa bečelor diplomom, kao i dobro opremljene laboratorije i IT infrastruktura sa savremenim softverskim rešenjima.

Naučno-tehnološki centar, čiji su glavni resursi visoko kvalifikovani, kompetentni i iskusni stručnjaci, ima za zadatak pripremu geološko-istraživačkih radova i proračuna rezervi, obradu seizmičkih podataka, pripremu projekata za izgradnju i opremanje bušotina i infrastrukture za proizvodnju nafte i gasa, praćenje procesa rafinerijske prerade, kao i ocenu kvaliteta naftnih derivata, ulja i maziva, razradu baza podataka, implementaciju i razradu novih tehnologija i sopstvenih proizvoda u proizvodnji nafte i gasa, kao i u pravcu digitalizacije, naučno-istraživačke, inovativne aktivnosti i aktivnosti obuka u cilju povećanja efikasnosti proizvodnih procesa. Takođe, u okviru NTC-a je centralna laboratorija koja omogućava da se putem analiza obezbedi program geološko istraživačkih radova (analize jezgara, svojstva nafte i fluida).

Osnovna delatnost

Naučno-tehnološka podrška u svim fazama istraživanja i proizvodnje nafte i gasa, od projektovanja i nadzora geološko-istraživačkih radova do izrade modela, monitoringa razrade i projektovanja izgradnje objekata infrastrukture i uređenja bušotina, kao i sprovođenje digitalizacije i obrazovanja, razvoj inovacija i primena najnovijih dostignuća iz oblasti informacionih tehnologija.

Osnovni pravci rada

 • Projektovanje geološko-istražnih radova za naftu i gas (geofizika, bušenje);
 • Nadzor nad geofizičkim radovima (supervajzing);
 • Obrada i interpretacija geoloških i geofizičkih podataka;
 • Izrada 3D geoloških i hidrodinamičkih modela ležišta ugljovodonika, proračun rezervi nafte i gasa;
 • Izrada projekata razrade ležišta;
 • Analiza i monitoring razrade ležišta nafte i gasa;
 • Izrada projekata bušotina, podzemnih skladišta gasa, objekata infrastrukture i zaštite životne sredine;
 • Autorski nadzor nad izgradnjom bušotina, zgrada, postrojenja i objekata infrastrukture;
 • Laboratorijske analize stena, sirove nafte, gasa, derivata, ulja, maziva, vazduha i zemlje;
 • Analiza geološko-geofizičke informacije u tenderskoj dokumentaciji i priprema za učešće na tenderima.
 • Naučno-istraživački i inovacioni razvoj;
 • Kontrola i monitoring stanja životne sredine;
 • Razrada novih tehnologija i proizvoda u oblasti hemizacije i informacionih tehnologija;
 • Razrada programa obrazovanja.

U planu je da NTC postane regionalna baza, da zadovolji potrebe NIS-a, Gasprom njefta i njegovih ćerki kompanija, ali i da pruži eksterne usluge trećim licima van NIS-a.