Naučno-tehnološki Centar

Naučno-tehnološki centar NIS- Naftagas je ćerka kompanija, 100% u vlasništvu NIS a.d. Novi Sad. Sa samostalnim radom počinje u julu 2012. godine. NTC je osnovan u cilju naučno- tehnološkog praćenja delatnosti NIS-a i obezbeđenja inovacija u poslovanju.

Naučno-tehnološki centar, čiji su glavni resurs visoko kvalifikovani, kompetentni i iskusni stručnjaci, ima za zadatak pripremu geološko-istraživačkih radova i proračuna rezervi, obradu seizmičkih podataka, pripremu projekata za izgradnju i opremanje bušotina i infrastrukture za proizvodnju nafte i gasa, praćenje procesa rafinerijske prerade, kao i ocenu kvaliteta naftnih derivata, ulja i maziva. Takođe, NTC se bavi razradom baza podataka, implementacijom i razradom novih tehnologija i sopstvenih proizvoda u proizvodnji nafte i gasa, kao i projektima digitalizacije, naučno-istraživačkim projektima, inovativnim aktivnostima i obukama u cilju povećanja efikasnosti proizvodnih procesa.

U sastavu Naučno-tehnološkog centra rade dve laboratorije: laboratorija Upstream, koja se bavi analizama jezgara, fluida i stena, što čini osnovu za pouzdanu procenu rezervi nafte i gasa i laboratorija Downstream, koja pruža usluge ispitivanja kvaliteta tokom celog procesa proizvodnje nafte i rafinerijske prerade.

Osnovna delatnost

Naučno-tehnološka podrška u svim fazama istraživanja i proizvodnje nafte i gasa, od projektovanja i nadzora geološko-istraživačkih radova do izrade modela, monitoringa razrade i projektovanja izgradnje objekata infrastrukture i uređenja bušotina, kao i sprovođenje digitalizacije i obrazovanja, razvoj inovacija i primena najnovijih dostignuća iz oblasti informacionih tehnologija.

Osnovni pravci rada

 • Projektovanje geološko-istražnih radova za naftu i gas (geofizika, bušenje);
 • Nadzor nad geofizičkim radovima (supervajzing);
 • Obrada i interpretacija geoloških i geofizičkih podataka;
 • Izrada 3D geoloških i hidrodinamičkih modela ležišta ugljovodonika, proračun rezervi nafte i gasa;
 • Izrada projekata razrade ležišta;
 • Analiza i monitoring razrade ležišta nafte i gasa;
 • Izrada projekata bušotina, podzemnih skladišta gasa, objekata infrastrukture i zaštite životne sredine;
 • Autorski nadzor nad izgradnjom bušotina, zgrada, postrojenja i objekata infrastrukture;
 • Laboratorijske analize stena, sirove nafte, gasa, derivata, ulja, maziva, vazduha i zemlje;
 • Analiza geološko-geofizičke informacije u tenderskoj dokumentaciji i priprema za učešće na tenderima;
 • Naučno-istraživački i inovacioni razvoj;
 • Kontrola i monitoring stanja životne sredine;
 • Razrada novih tehnologija i proizvoda u oblasti hemizacije i informacionih tehnologija;
 • Razrada programa obrazovanja.

NTC posluje kao regionalni centar za naučno praćenje projekata istraživanja, proizvodnje i prerade ugljovodonika koji zadovoljava potrebe NIS-a, Gasprom grupe, ali i ostvaruje uspešnu saradnju sa eksternim klijentima.

NTC sarađuje sa domaćim i međunarodnim obrazovnim institucijama, među kojima su Univerzitet u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, Univerzitet „Heriot-Watt“ sa sedištem u Edinburgu, Škotska, Agencijom za kvalifikacije, kao i sa prestižnim međunarodnim kompanijama poput „Schlumberger“, „Halliburton“, „Paradigm“ i drugim

Detaljnije informacije u vezi sa delatnošću Naučno- tehnološkog centra pogledajte na sledećem linku: https://ntc-nis.rs/