Q&A

Pitanja i odgovori o našem poslovanju

 • Ko smo mi?

  NIS Grupa je jedan od najvećih vertikalno integrisanih energetskih sistema u jugoistočnoj Evropi. Kompaniju čini tim od više od 11.000 motivisanih profesionalaca. Sedište NIS-a i glavni proizvodni kapaciteti su u Republici Srbiji. Osnovne delatnosti NIS grupe su: proizvodnja i prerada nafte i prirodnog gasa, prerada i promet širokog asortimana naftnih i gasnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti energetike i petrohemije.

 • U kojim zemljama NIS posluje?

  Pored Srbije, NIS poslovanje razvija u susednim državama balkanskog regiona. Regionalna ekspanzija odvija se u dva osnovna pravca – na polju istraživanja i proizvodnje nafte i gasa (u Rumuniji i Bosni i Hercegovini) i kroz razvoj maloprodajne mreže (u Bosni i Hercegovini, Bugarskoj i Rumuniji). Pored toga, NIS je aktivan i na regionalnom tržištu električne energije.

 • Koje su osnovne delatnosti NIS-a?

  Istraživanje i proizvodnja

  NIS je jedina kompanija u Srbiji koja se bavi istraživanjem i proizvodnjom nafte i gasa. Pored Srbije, NIS u regionu aktivnosti u oblasti istraživanja i proizvodnje nafte i gasa vrši u Rumuniji i Bosni i Hercegovini. Najstarija inostrana koncesija je u Angoli gde proizvodnja teče od 1985. godine. Kompanija u Srbiji primenjuje sve metode eksploatacije nafte koje se koriste u naftnoj industriji u svetu, a zaštita životne sredine predstavlja prioritet za kompaniju. Pre početka radova NIS sa građanima, isključivo uz obostrani sprorazum, reguliše pitanja kupovine ili zakupa zemljišta na kojima se sprovode aktivnosti. Pored toga, kompanija koristi savremenu opremu, koja nije štetna za građane i životnu sredinu i trudi se da prilikom radova minimalno remeti svakodnevni život lokalne zajednice.

  U okviru Istraživanja i proizvodnje posluje i pogon za pripremu prirodnog gasa, proizvodnju TNG-a i gazolina i uklanjanje CO2 u Elemiru, čiji je projektovani kapacitet 65.000 tona TNG-a i gazolina godišnje. U Elemiru je smešteno i Aminsko postrojenje za prečišćavanje prirodnog gasa u kom se primenjuje HiPACT tehnologija (High Pressure Acidgas Capture Technology). Postrojenje u Elemiru je prvo HiPACT postrojenje u Evropi, a način prerade gasa je takav da u potpunosti sprečava dospevanje ugljen dioksida u atmosferu.

  Servisi

  NIS poseduje sopstvene servisne kapacitete, koji zadovoljavaju potrebe Grupe u sferi istraživanja i proizvodnje nafte i gasa i pružaju usluge trećim licima. Servisi pružaju usluge u oblasti istraživanja i proizvodnje nafte i gasa putem geofizičkih ispitivanja, izrade, opremanja i remonta bušotina, kao i sprovođenja specijalnih operacija i merenja na bušotinama.

  Pored toga, pružaju i usluge održavanja naftno-gasne opreme i sredstava za rad, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja naftno-gasnih sistema i objekata, prevoza tereta i putnika i angažovanja radnih mašina. Zahvaljujući savremenoj opremi, kontinuiranom ulaganju u modernizaciju opreme i iskusnim kadrovima, izvodili su radove u mnogim zemljama širom sveta (Egipat, Turkmenistan, UAE, Rusija i druge). Trenutno su angažovani u Bosni i Hercegovini i Rumuniji. Cilj u ovom segmentu poslovanja jeste jačanje prisustva u okruženju i na međunarodnom tržištu, zbog čega je prioritet modernizacija opreme, obezbeđenje što boljeg kvaliteta pruženih usluga, povećanje tehničko-tehnološke efikasnosti i rast uposlenosti u NIS-u i drugim kompanijama.

  Prerada

  NIS posluje na izuzetno konkurentnom tržištu jugoistočne Evrope. Zbog toga je modernizacija prerađivačkih kapaciteta NIS-a jedan od prioriteta kompanije. Zahvaljujući stalnim ulaganjima Rafinerija nafte u Pančevu je jedna od najsavremenijih rafinerija u ovom delu kontinenta. Maksimalni projektovani kapacitet Rafinerije je 4,8 miliona tona godišnje.

  Promet

  Koliko stanica za snabdevanje gorivom ima NIS i u kojim državama?

  NIS u Srbiji i regionu (Bosna i Hercegovina, Bugarska i Rumunija) rukovodi maloprodajnom mrežom od preko 400 maloprodajnih objekata, a na tržištu nastupa sa dva brenda: NIS Petrol i premijum brendom benzinskih stanica – GAZPROM. Na objektima ovog brenda potrošačima se, pored derivata i ulja i maziva vrhunskog kvaliteta, nudi i bogat asortiman roba i usluga (mnogi objekti su otvoreni 24 časa dnevno, poseduju luksuzne prodavnice sa velikim brojem artikala, kafe-barove ili restorane sa pristupom internetu, prostrane parkinge, dečja igrališta). NIS potrošačima nudi premijum goriva – G Drive benzin i dizel, a takođe razvija program lojalnosti „Sa nama na putu“ koji korisnicima omogućava brojne pogodnosti i uštede.

  Energetika

  U okviru diversifikacije poslovanja NIS je 2013. godine započeo investicije u proizvodnju električne energije i u tom pravcu će nastaviti kroz nova ulganja. NIS na naftnim i gasnim poljima u Srbiji već ima 14 mini elektrana koje proizvode toplotnu i električnu energiju, a u ovaj segment biznisa do sada je uloženo više od 20 miliona evra. Ekološka prednost korišćenja ovih malih elektrana je u proizvodnji električne i toplotne energije iz gasa koji ranije nije bio iskorišćen zbog velike količine ugljen-dioksida i azota ili nije mogao biti valorizovan zbog nepostojanja gasne infrastrukture. Na ovaj način se ujedno smanjuju emisije gasova u atmosferu.

  NIS razvija i trgovinu električnom energijom i pored tržišta Srbije, prisutan je na tržištima Bosne i Hercegovine, Rumunije, Slovenije i Mađarske, a trguje i na granici sa Severnom Makedonijom. Rast proizvodnje električne energije i povećanje efikasnosti, osnovni su ciljevi NIS-a u segmentu energetike. Ključni projekti su izgradnja nove Termoelektrane-toplane „Pančevo”, dalji rast proizvodnje električne energije u malim elektranama, a planiran je i značajan rast udela u trgovini električnom energijom.

 • Šta NIS proizvodi?

  Rafinerija nafte Pančevo proizvodi: motorna goriva Evro-5 standarda, avio-gorivo, tečni naftni gas, sirovine za petrohemijsku industriju, ulje za loženje, bitumene i ostale naftne derivate.

 • Kako štitimo životnu sredinu?

  Stalna modernizacija Rafinerije nafte Pančevo značajno je doprinela i doprineće smanjenju emisije zagađujućih materija u vazduh. Pored modernizacije prerađivačkog kompleksa NIS-a, realizovan je i niz drugih projekata sa ekološkim efektom, od kojih su značajni:

  • • Rekonstrukcija auto i železničkog punilišta;
  • • Rekonstrukcija skladišnih rezervoara;
  • • Modernizacija Pristaništa;
  • • Ugradnja najmodernijih gorionika na postrojenjima za sagorevanje;
  • • Aminsko pranje procesnog gasa;
  • • Izgradnja zatvorenog sistema uzimanja uzoraka u proizvodnji;
  • • Izgradnja zatvorenog sistema dreniranja procesne opreme;
  • • Izgradnja postrojenja za regeneraciju istrošene sumporne kiseline i
  • • Prva rekonstrukcija kompleksa fluidnog katalitičkog krekinga.

  Direktna investiciona ulaganja u ekološke projekte u prethodnom periodu uticala su na konstantan trend smanjenja emisija zagađujućih materija u vazduh iz postrojenja Rafinerije nafte Pančevo, kao i opadajućem trendu prisustva zagađujućih materija u ambijentalnom vazduhu grada Pančeva i okoline.

  Najvažniji efekti realizovanih ekoloških projekata ogledaju se u:

  • • Smanjenju emisije zagađujućih materija u vazduh (NO2, SO2, PM), isparljivih organskih jedinjenja);
  • • Povećanju energetske efikasnosti;
  • • Unapređenju upravljanja otpadom;
  • • Potpunoj usaglašenosti sa propisanim zahtevima zakonske regulative Republike Srbije i evropskim standardima;
  • • Ispunjenju uslova utvrđenih Integrisanom dozvolom (IPPC dozvolom).

  Rafinerija nafte Pančevo je prvo energetsko postrojenje u Republici Srbiji, koje je uz dostavljeni Akcioni plan i Program mera prilagođavanja rada postojećeg postrojenja uslovima propisanim Zakonom, ispunilo uslove i steklo pravo na Integrisanu dozvolu (IPPC dozvolu) koja predstavlja potvrdu da će Rafinerija nafte Pančevo i u budućnosti nastaviti sa ulaganjima na polju zaštite životne sredine u toku obavljanja svojih aktivnosti.

 • Koje aktivnosti preduzimamo radi zaštite bezbednosti i zdravlja na radu

  Bezbednost i zaštita zdravlja zaposlenih, izvođača, trećih lica, lokalnog stanovništva i zaštita životne sredine predstavljaju prioritet za NIS. U oblasti HSE-a (Health, Safety, Environment) NIS postavlja najambiciozniji cilj – nula povreda na radu i odsustvo negativnih uticaja na radnu i životnu sredinu. Da bi cilj bio sproveden u praksi, u NIS-u je implementirano 12 „Zlatnih HSE pravila“ kojih moraju da se pridržavaju svi zaposleni, kao i ostala lica na lokacijama NIS-a, u cilju povećanja bezbednosti na radu.

 • Kakav je značaj inovacija za NIS?

  U svim segmentima poslovanja NIS je opredeljen za stalni tehnološki razvoj i uvođenje inovacija. U kompaniji se sprovodi proces digitalne transormacije na svim nivoima. Digitalizacija je jedan od načina da NIS brže ostvai svoje strateške ciljeve. Za naučno-tehničku i inovacionu podršku u oblasti istraživanja i proizvodnje nafte i gasa u NIS-u je zadužen Naučno-tehnološki centar (NTC), formiran 2009. godine. Glavni resurs NTC-a su visoko kvalifikovani, kompetentni i iskusni stručnjaci. Osnovna delatnost Centra je naučno-tehnološka podrška u svim fazama istraživanja i proizvodnje nafte i gasa, od projektovanja i nadzora geološko-istraživačkih radova do izrade modela, monitoringa razrade i projektovanja izgradnje objekata infrastrukture i uređenja bušotina, kao i sprovođenje digitalizacije i obrazovanja, razvoj inovacija i primena najnovijih dostignuća iz oblasti informacionih tehnologija. U okviru NTC-a radi i digitalna laboratorija u kojoj se stručnjaci bave naučno-istraživačkim radovima u okviru digitalnih projekata i mogućnostima njihove primene u naftnoj industriji.

 • Koje društveno odgovorne projekte NIS podržava?

  U fokusu kompanije u ovoj oblasti je podrška mladima kao nosiocima budućeg razvoja i želja da se doprinese da oni u svojoj zemlji ostvare svoje pune potencijale. Pod sloganom „Budućnost na delu“ NIS je već godinama jedan od vodećih domaćih socijalnih investitora, a od 2009. godine u brojne obrazovne, zdravstvene, socijalne, kulturne i sportske projekte i institucije investirano je preko 3,8 milijardi dinara. Najznačajniji programi društvene odgovornosti NIS-a su „Zajednici zajedno“ putem kog kompanija sarađuje sa partnerskim opštinama i gradovima u Srbiji i „Energija znanja“, program saradnje sa domaćim i međunarodnim naučnim i obrazovnim ustanovama.