Наша зелена агенда

Аутор: тим НИС-а 20.03.2024. • 7 min read

У нашој компанији континуирано унапређујемо еколошке перформансе пословних процеса, развијамо еколошку свест запослених и подстичемо примену најбољих доступних метода и технологија у инвестиционим пројектима. На тај начин, већ годинама дајемо свој допринос очувању животне средине, смањењу емисије штетних гасова и спроводимо нашу „зелену агенду“.

У циљу испуњења наших „зелених“ циљева, делујемо у три основна правца – спроводимо еколошке пројекте, реализујемо бизнис иницијативе које имају значајне еколошке бенефите и учествујемо у акцијама заштите животне средине. У еколошке пројекте и бизнис иницијативе које су дале значајне ефекте на унапређење еколошке слике у нашој земљи од 2009. године уложили смо више од 900 милиона евра, од чега смо у „чисто“ еколошке иницијативе инвестирали више од 130 милиона евра. Само у 2023. години у  реализацију еколошких  пројеката уложено је 801,8 милиона динара.

Стратегија заштите животне средине

Наши основни циљеви у области заштите животне средине усмерени су на поштовање свих прописа који се односе на ваздух, воду и земљиште, односно на што мање генерисање, већи степен рециклаже и збрињавање насталог отпада, као и на очување биодиверзитета у подручјима пословања. Посвећени смо и смањењу утицаја на климатске промене. У 2021. години израдили смо Стратегију заштите животне средине до 2030. године. Извршили смо анализу прописа Републике Србије и Европске уније, дефинисали смо дугорочне циљеве за смањење негативног утицаја на животну средину, издвојили пројекте и проценили потребна улагања.

У оквиру наше Стратегије заштите животне средине значајан део се односи на управљање емисијама гасова са ефектом стаклене баште (GHG). У 2022. године уведена је пракса праћења и извештавања о емисијама GHG на кварталном нивоу. Наша компанија врши праћење и извештавање када је реч о Опсегу 1 (директне емисије гасова са ефектом стаклене баште), Опсегу 2 (индиректне емисије гасова са ефектом стаклене баште), а у 2023. години проширен је опсег извештавања и први пут је извршен комплексан прорачун за Опсег 3 (остале индиректне емисије гасова са ефектом стаклене баште – од купљених производа, набављених средстава продатих производа (нафтни деривати), инвестиције и др).

Крајем 2023. године донет је подзаконски акт који проистиче из Закона о климатским променама, Правилник о мониторингу и извештавању о емисијама гасова са ефектом стаклене баште (Службени гласник РС, бр. 118/2023), који за нашу компанију доноси нове обавезе у вези са емисијама гасова са ефектом стаклене баште. У току су припремне активности за испуњење обавезе подношења захтева за GHG дозволу, израда планова мониторинга GHG емисија, као и пратеће документације за постројења НИС-а.

Такође, у циљу припреме за предстојеће обавезе, као и у циљу успостављања процеса управљања емисијама гасова са ефектом стаклене баште, у 2023. години израдили смо и усвојили упутство „Mониторинг емисија гасова са ефектом стаклене баште“.

У области управљања отпадом закључили смо кровне уговоре са овлашћеним оператерима за збрињавање отпадa за период 2024–2026 и обухваћене су услуге сакупљања, транспорта и третмана отпада који се генерише у оквиру НИС-а.

Модернизација Рафинерије нафте у Панчеву

Велики део еколошких инвестиција реализовали смо у Рафинерији нафте у Панчеву, једној од најмодернијих у овом делу Европе. Модернизација Рафинерије од 2009. године заокружена је изградњом два савремена постројења чији је рад, поред финансијских, донео и значајне еколошке бенефите. Пуштањем у рад комплекса MHC/DHT у новембру 2012. године омогућена је производња горива у складу са највишим међународним стандардима, односно горива са садржајем сумпора мањим од 10 ppm. Завршен је поступак исходовања нове IPPC дозволе за нашу рафинерију, која је прво енергетско постројење у Србији које је од надлежних државних органа добило интегрисану IPPC дозволу којом се потврђује да су сви производни процеси усклађени са највишим домаћим и европским еколошким стандардима.

Другу фазу модернизације Рафинерије завршили смо пуштањем у рад постројења за Дубоку прераду у новембру 2020. године, чиме је омогућена производња већих количина највреднијих горива, као и проширење палете производа на нафтни кокс. Веома значајни су и еколошки ефекти овог модерног постројења, јер се његовим радом смањују емисије SО2 у Рафинерији за 98,8 одсто, прашкастих материја за више од 50 одсто и азотних оксида за готово 10 процената. Реализовали смо и реконструкцију и модернизацију FCC комплекса, што је резултирало смањењем емисија прашкастих материја, модернизацију ауто и железничког пунилишта када је успостављен еколошки систем пуњења цистерни у Рафинерији, као и смањење захвата воде из Дунава.

У оквиру треће фазе модернизације Рафинерије реализоваћемо нови пројекат реконструкције постројења каталитичког крекинга (FCC) и изградњу постројења за производњу високооктанске компоненте бензина (ETBE). Овај пројекат ће имати и велики утицај на унапређењу заштите животне средине кроз додатно смањење емисије прашкастих материја.

„Зелени“ пројекти и на нафтним пољима и бензинским станицама

Значајне еколошке пројекте спроводимо и у другим областима пословања. Када је у питању Блок Истраживање и производња, у 2010. години смо пустили у рад Депонију отпадне исплаке „Ново Милошево“, пројектовану за трајно и безбедно одлагање исплачног материјала (неопасног отпада). Затим, реализацијом пројекта „Суве локације“ врши се рециркулација исплаке, тј. смањује се количина исплачног флуида, а тиме и количине отпадне исплаке за 10-15 одсто. Одлагање отпадног набушеног материјала врши се у металне контејнере, чиме се спречава загађење земљишта и подземних вода. Такође, земљишту за пољопривредну производњу враћена је укупна површина од преко 16 hа.

У оквиру нашег Блока Истраживање и производња ради и Аминско постројење код Елемира у које смо уложили око 30 милиона евра. Повећање квалитета домаћег природног гаса и обима његове производње представљају кључне бизнис ефекте који су остварени реализацијом овог пројекта. Он има и значајну еколошку компоненту, јер начин прераде у овом постројењу у потпуности спречава доспевање угљен диоксида у атмосферу и, самим тим, доприноси смањењу ефекта „стаклене баште“. Реч је о HIPACT технологији  (High Pressure Acidgas Capture Technology), једној од најефикаснијих међу постојећим методама у процесу прераде гаса. Даље, на гасном пољу „Острово“ производимо компримовани природни гас који се користи у индустрији, чиме се замењују течна горива и смањују емисије штетних гасова из индустријских котларница, ложишта и пећи.

У Блоку Промет смо такође реализовали бројне пројекте заштите воде, земљишта и ваздуха. Извршена је уградња 387 сепаратора, 10 биолошких уређаја и 629 пијезометара за контролу квалитета подземних вода. На свим ССГ изграђеним или потпуно реконструисаним после 2006. године имамо подземне резервоаре са двоструким плаштом, а такође на свим ССГ имамо систем за поврат испарења који се користи код истакања аутоцистерни у подземне резервоаре ССГ. На нашим бензинским станицама развијамо и малопродају компримованог природног гаса који се због својих карактеристика назива горивом будућности. Такође, на осам малопродајних објеката компаније на аутопутевима у Србији поставили смо пуњаче за електричне аутомобиле. У Блоку Промет је до сада збринуто 21.494,28 t историјског отпада. На  свим ССГ је постављена опрема за разврставање амбалажног отпада.

Значајни кораци у области енергетике

Диверзификујући пословање, од 2013. године искорачили смо и у област енергетике, односно производње и трговине електричном енергијом. У оквиру програма монетизације некомерцијалног гаса, на осам нафтних и гасних поља у Србији изградили смо мале електране чија је укупна максимална снага 14 МW. У овим електранама, у које смо уложили око 20 милиона евра, топлотна и електрична енергија производе се из гаса који је због лошијег квалитета (висок удео угљен диоксида и азота) раније спаљиван на бакљи. Тиме се спречава неконтролисана емисија штетних гасова у ваздух, док наша компанија остварује значајне финансијске бенефите. Започели смо производњу струје из гаса и на бушотини Жомбољ у Румунији, а киловатсатима произведеним на овом постројењу тргује се на румунском тржишту.

У 2022. години са партнерима смо започели производњу електричне енергије у ТЕ-ТО Панчево. Пројекат je вредан 196 милиона евра, a  инсталисана електрична снага постројења је 189 МW. Планирана производња електричне енергије на годишњем нивоу износи око 1.400 GWh. ТЕ-ТО Панчево је прва гасно-парна електрана у Србији намењена за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије са природним гасом као горивом који је еколошки прихватљивији од осталих фосилних горива. У овој електрани, чија је технологија тренутно најбоља са аспекта енергетске ефикасности и екологије, производи се топлотна енергија за потребе Рафинерије нафте Панчево, док се произведена електрична енергија  предаје и у електроенергетски систем Србије.

Током 2022. године започели смо пројекат изградње соларних фотонапонских електрана на нашим бензинским станицама у Србији, чиме се, поред финансијских, остварују и позитивни еколошки ефекти. Произведена електрична енергија ће се највећим делом користити за потребе самих бензинских станица, уз размену са дистрибутивном електричном мрежом. До сада смо у рад пустили 27 и градимо додатних 18 соларних фотонапонских електрана на нашим бензинским станицама. Укупна очекивана годишња производња електричне енергије ових 45 соларних електрана износиће око 1600  MWh, од чега ће око 1500 MWh бити потрошено на бензинским станицама, уз испоруку око 100 МWh у дистрибутивну мрежу, док се смањење емисије угљен-диоксида процењује на више од 1700 тона годишње. У плану је даљи развој овог пројекта на нашим малопродајним објектима, као и на другим локацијама у оквиру компаније.

Развијамо и трговину електричном енергијом. Тренутно поседујемо лиценцу за трговину електричном енергијом у Србији, Црној Гори, Румунији, Босни и Херцеговини, Словенији, Мађарској и Бугарској. Тргујемо на берзи електричне енергије у Србији и Румунији.

Поред тога, наша компанија велику пажњу посвећује и енергетској ефикасности. Програмом мера за смањење потрошње енергије и повећање енергетске ефикасности у 2023. години остварен је ефекат енергетске уштеде 7.936 условних тона нафте. Финансијска вредност уштеда износи 734,8 милиона динара. НИС је од 2012. до 2023. године остварио укупно повећање енергетске ефикасности за 33 одсто, што такође доприноси рационалнијој употреби ресурса и заштити животне средине.

Током трећег квартала 2022. године у оквиру компаније смо формирали Блок Енергетика чији је задатак, између осталог, убрзање енергетске транзиције НИС-а.

Еколошке иницијативе у сарадњи са заједницом

Значајне иницијативе на пољу екологије и енергетске ефикасности реализовали смо у сарадњи са заједницом. У оквиру програма „Заједници заједно“ у 2021. години са 12 партнерских градова и општина у Србији реализовали смо 29 пројеката вредних 107,5 милиона динара. Реч је о увођењу система соларног напајања и осветљења, замени котлова, уређењу градских паркова, садњи аутохтоних врсти биљака, постављању иновативних еколошких елемената, соларном осветљењу паркова, постављању рециклажних канти и контејнера.

Допринос Клуба волонтера НИС-а

И наши запослени активно учествују у еколошким акцијама. Клуб волонтера НИС-а спроводи акције чишћења и уређења приобаља река и језера, излетишта и јавних површина, садње дрвећа и едукације најмлађих чланова друштва о значају заштите животне средине. У 2023. години, поводом Светског дана заштите животне средине, НИС-ови волонтери учествовали су у акцији чишћења Фрушке горе, под називом „Радни дан за природу”. Акција је организована у сарадњи са Покрајинским заводом за заштиту природе, Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине и Националним парком „Фрушка гора”. Прошле године наше колеге су учествовале и у садњи дрвећа у Лиманском парку и тиме заједно са компанијом дале свој допринос у санирању последица олуја које су погодиле територију Града Новог Сада.

Одрживи развој

Клуб волонтера

Активности у области корпоративног волонтеризма чине интегрални део наше корпоративне културе

САЗНАЈ ВИШЕ

Планови и нови пројекти

Важно је истаћи да је већ у току реализација нових пројеката који ће додатно унапредити еколошку слику Србије. У наредном периоду доћи ће до интензивирања пројеката из области повећања енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије, коришћења квалитетнијих и еколошки чистијих горива (природни гас), истраживања могућности издвајања и складиштења CO2. У плану је и изградња пилот постројења за производњу водоника у Елемиру код Зрењанина.

План је и да до 2030. године половина потрошње струје наше компаније буде из обновљивих извора енергије. С тим у вези, НИС са партнерима наставља и реализацију пројекта ветропарк Пландиште. Овај пројекат подразумева изградњу ветроелектране на локацији општине Пландиште у Јужнобанатском управном округу.

Спровођење „зелене агенде“ биће један од приоритета наше компаније и у наредном периоду.