Rodna ravnopravnost

Unaprediti rodnu ravnopravnost i položaj žena i muškaraca u Republici Srbiji, doprineti povećanju uloga žena u poslovnom odlučivanju i društvu uopšte.

Različitost se u NIS-u percipira kao šansa da se najbolja iskustva ujedine i na taj način unapredi poslovanje kompanije.

Radno okruženje u kome se bezuslovno poštuje ravnopravnost svih zaposlenih je prioritet za NIS. Kompanija angažuje više od 11.000 zaposlenih, od kojih gotovo trećinu čine osobe ženskog pola, pa je rodna ravnopravnost jedan od temelja održivog razvoja u NIS-u. Zbog toga, kompanija preduzima brojne aktivnosti na ovom polju, među kojima su i postepeni povratak zaposlenih sa porodiljskog odsustva i slobodan dan za zaposlene majke kojima deca polaze u školu. Pored toga, za zaposlene na porodiljskom odsustvu, odsustvu sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta, odobrava se isplata razlike između iznosa naknade zarade određenog na Rešenju izdatog od strane Gradske uprave i osnovne zarade zaposlene uvećane za minuli rad u mesecu koji prethodi mesecu početka odsustva, a najviše do aktuelne petostruke prosečne zarade na nivou Republike Srbije, tj. do iznosa maksimalne osnovice za plaćanje doprinosa. Dodatno, kompanija ne pravi razlike u zaradama na osnovu pola i podstiče usavršavanje i profesionalni razvoj svih svojih zaposlenih. Takođe, u NIS-u su zaposlene uključene u sve nivoe upravljanja – od vodećih upravljačkih pozicija do svih ostalih nivoa.

O značaju koji rodna ravnopravnost ima za NIS govori i činjenica da je kompanija učestvovala u organizaciji panela posvećenog ravnopravnosti polova, u partnerstvu sa Koordinacionim telom za rodnu ravnopravnost Vlade Srbije i Agencijom UN za rodnu ravnopravnost (UN Women). Na panelu je, između ostalog, istaknuto da NIS ohrabruje žene da se bave zanimanjima koja su tradicionalno percipirana kao muška, te među 1.850 inženjera u kompaniji ima više od 500 žena.

U 2020. godini kompanija je pokrenula inicijativu čiji je ishod bio donošenje Strategije različitosti i inkluzije, čija je primena započela u 2021. godini, a u kojoj je jedan od važnih segmenata i rodna ravnopravnost. Vođen ovom Strategijom, NIS je započeo realizaciju Akcionog plana, a među prvim koracima je i učešće u projektu Ministarstva energetike i rudarstva sa temom „Rodna analiza“. Cilj aktivnosti je da preporuči mere za povećavanje zapošljavanja žena u rudarstvu i sektoru energetike, a posebno na tehničkim i menadžerskim pozicijama. Ovo je prva analiza te vrste u ovom sektoru u Srbiji.

U toku 2021. godine usvojena je Politika raznolikosti koja ima za cilj da uspostavi pravila u pogledu zastupljenosti u Odboru direktora po pitanju rodne različitosti, različitosti po pitanju životne dobi, profesionalne različitosti i raznovrstnosti kompetencija sa ciljem uspostavljanja i promovisanja uravnotežene zastupljenosti svih aspekata raznolikosti u sistemu organa upravljanja, koje mogu pomoći u donošenju boljih odluka u vođenju društva.

Negovanje i promocija ravnopravnosti realizuje se i putem sklapanja i održavanja strateške saradnje sa različitim organizacijom i obrazovnim institucijama. Tako je kreirano strateško partnerstvo sa organizacijom AFA (All for All0), rastućom zajednicom i online platformom za povezivanje i edukaciju, koja omogućava ženama iz različitih oblasti i u različitim fazama karijere da učestvuju u razmeni ideja, znanja i iskustava, kao i da se angažuju na različitim projektima. U partnerstvu sa ovom organizacijom i Forumom mladih sa invaliditetom NIS je realizovao prvu praksu za mlade sa invaliditetom. Takođe, kompanija je učestvovala i u projektu sa SOS dečijim selima čiji je cilj bila integracija korisnika u tržište rada.

U 2021. godini u NIS-u je počelo sprovođenje novog talent programa za mlade, NIS Energy – jednogodišnjeg plaćenog programa koji se fokusira na krucijalne biznis pozicije. Putem ovog programa u kompaniji je angažovano petnaest polaznika od kojih su 40% ženskog pola.

Briga o zaposlenima, poštovanje jednakosti i stvaranje jednakih mogućnosti za sve, biće i nadalje temelji politike NIS-a u oblasti ravnopravnosti.