Arhiva vesti

Intenzivne pripreme NIS–a za pregovore o pristupanju Srbije EU

октобар 24, 2014

Dvadeset prvog januara ove godine, Republika Srbije započela je pregovore o pristupanju sa Evropskom unijom. Tog dana, u Briselu je održana prva međuvladina konferencija Srbije i EU, čime je označen početak nove faze dugog i komplikovanog procesa čiji je krajnji cilj potpuno usaglašavanje sa pravnim, ekonomskim i društvenim sistemom EU i ulazak u punopravno članstvo. Prvi deo tog procesa odvija se kroz takozvani skrining, odnosno analitički pregled zakonodavstva, koji obuhvata eksplanatorni skrining, u kom Evropska komisija predstavnicima države kandidata predstavlja pravne tekovine EU u određenom poglavlju, kao i bilateralni skrining u kom država kandidat Evropskoj komisiji predstavlja svoje zakonodavstvo, odnosno nivo usaglašenosti domaćeg pravnog poretka sa pravnim tekovinama EU. Ovaj izuzetno složen proces u proceduralnom i organizacionom smislu, trebalo bi da bude završen do aprila 2015. godine. NIS je od samog početka pregovora privržen postupku pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji i iskazuje spremnost da aktivno učestvuje i pomogne napore države u ovom procesu, uz istovremenu odbranu svoje pozicije u pitanjima od važnosti za poslovanje Kompanije. Ove aktivnosti odvijaju se kroz svakodnevni rad Kancelarije za saradnju sa institucijama Evropske unije na praćenju kako pregovora, tako i pravaca izmene i nadogradnje samog zakonodavstva EU, u delu koji je od značaja za poslovanje naše kompanije. U tom kontekstu, Kancelarija za saradnju sa institucijama EU pri kabinetu Generalnog direktora održava redovne kontakte sa stručnjacima iz nadležnih ministarstava, Kancelarijom za evropske integracije Vlade Republike Srbije, Privrednom komorom Srbije, kao i sa predstavnicima Evropske komisije, Evropskog parlamenta i drugim relevantnim subjektima radi pravovremenog informisanja, promocije i zaštite naših interesa. Analitički deo posla koji za cilj ima izradu detaljne analize uticaja primene propisa EU na poslovanje Kompanije i izradu obrazloženih pozicija NIS-a u tom pogledu, odvija se kroz rad Stalne radne grupe za analizu propisa EU osnovanu pri Odboru za propise, a kojom rukovodi Kancelarija za saradnju sa institucijama EU. Obezbeđeno je i prisustvo predstavnika Kompanije na ekspertskom nivou u pregovaračkim grupama Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, imajući u vidu da propisi iz energetike i zaštite životne sredine imaju potencijalno najveći uticaj na našu kompaniju. Od svog osnivanja, Stalna radna grupa sprovela je detaljnu analizu propisa vezanih za poglavlje 15 (energetika) i usvojila Izveštaj sa analizom rizika i mogućnosti za NIS, a koje proizilaze iz potpune implementacije propisa EU. Na osnovu istog, je urađena kvantifikacija rizika u pogledu eventualnog gubitka ili ograničavanja prava na istraživanje i eksploataciju nakon 2020. godine, dok je u toku izrada kvantifikacije vezane za identifikovane rizike u pogledu obaveznih rezervi nafte i derivata nafte. Poglavlje 27 (zaštita životne sredine) nameće obavezu sprovođenja velikog broja reformi i značajna finansijska ulaganja kako bi se dostigli zahtevi EU u ovoj oblasti i predstavljaće jedan od najvećih izazova za državu u procesu pregovora, pa tako i za našu kompaniju. Iz tih razloga, Kancelarija za saradnju sa EU angažovala je konsultante iz eminentnih konsultantskih kuća, Hjum Brofi i Džons Dej koji su iz više od 500 propisa iz oblasti zaštite životne sredine definisali listu relevantnih propisa za NIS i uradili preliminarne analize. Lista propisa dostavljena od strane konsultanata predstavlja osnovu za dalji rad Stalne radne grupe koja bi prvi izveštaj trebalo da dostavi pre bilateralnog skrininga, sredinom novembra. Nakon bilateralnog skrininga pristupiti će se detaljnim kvantifikacijama, kako bi Kompanija bila potpuno spremna da argumentovano utiče na formiranje i odbranu pregovaračke pozicije Republike Srbije.