Arhiva vesti

Naučno-tehnološki centar NIS Naftagas: od istraživanja do proizvodnje

март 9, 2015

Naučno-tehnološki centar NIS-a (NTC) osnovan je 2009. godine spajanjem više srodnih organizacionih delova u cilju naučno-tehnološkog praćenja delatnosti kompanije, obezbeđenja inovacija i radi podrške njenom poslovanju. Od sredine 2012. godine, NTC je izdvojen i posluje kao kćerka kompanija „Naučno-tehnološki centar NIS Naftagas“. Osnovni zadatak NTC NIS-a je široka naučno-tehnička podrška Bloka „Istraživanje i proizvodnja“ u oblasti geološko istražnih radova (GIR), geologija i razrada ležišta, laboratorijska istraživanja jezgara i fluida slojeva, tehnologija proizvodnje nafte i gasa, projektovanje objekata infrastrukture. NTC aktivno učestvuje u svim fazama od istraživanja i pronalaženja nalazišta ugljovodonika, do praćenja njihove razrade i eksploatacije tokom čitavog životnog ciklusa. U okviru NTC-a postoje dve laboratorije (Laboratorija „Downstream“ i Laboratorija „Upstream“) koje pružaju usluge ispitivanja kvaliteta uzoraka tokom celog procesa proizvodnje nafte. U NTC-u je zaposleno više od 300 radnika, među kojima i šest doktora nauka. Istraživanje na osnovu savremenih tehnologija 2014. godina bila je za NTC NIS-a po mnogo čemu rekordna. Prema rečima direktora NTC-a Nikolaja Zalevskog, u oblasti geološko istražnih radova završena je kompleksna modernizacija pogona za obradu podataka, tokom koje su potpuno obnovljeni kompjuterski kapaciteti. Instalirana je programska podrška za obradu seizmičkih podataka jednog od vodećih svetskih proizvođača - paketi ECHOS i Geodepth kompanije „Paradigm“.

NTC aktivno učestvuje u svim fazama od istraživanja i pronalaženja nalazišta ugljovodonika, do praćenja njihove razrade i eksploatacije tokom čitavog životnog ciklusa
Na bazi modernizovanog centra za obradu, tokom 2014. godine u NTC NIS Naftagasa obrađeno je preko 2 500 km² 3D i preko 1 000 km 2D seizmike. - Uspešno je odbranjena prva faza projekta izrade Regionalnog modela Panonskog basena koji je startovao u 2014. godini, prikupljanje i priprema podataka za Srbiju, Rumuniju, Mađarsku i BIH. Projekat modeliranja basena obavlja se u kratkim rokovima i trebalo bi da bude završen već do kraja 2015. U okviru projekta, obavljeno je prikupljanje i uopštavanje ogromne mase geoloških podataka, modeliranje se obavlja uz primenu savremene programske podrške i moćnih računarskih kompleksa kupljenih 2014. godine u okviru programa tehničke modernizacije NTC-a. Od rezultata projekta zavisi dalja strategija obnavljanja i pravaca istražnog bušenja u Srbiji. Po završetku projekta Regionalnog modela Panonskog basena projektna grupa nastaviće rad na proučavanju susednih naftno-gasnih basena koji spadaju u sferu interesa NIS-a – navodi Zalevski. Na osnovu rezultata radova iz 2013 -2014. otvorena su nova nalazišta „Kasidol“ i „Kikinda-Zapad“. Treba istaći da je nalazište „Kasidol“ bilo otvoreno u okviru bušenja istražnih bušotina malog prečnika „slim hole“. Što se tiče daljeg razvoja geoloških istraživanja, osnovni akcenat biće na primeni naprednih metoda obrade 2D i 3D seizmike, što u perspektivi može dati značajno poboljšanje kvaliteta interpretacije. Rezultati u oblasti geologije i razrade Nije tajna da tačnost rezultata bilo kog modela ne može biti viša od tačnosti polaznih podataka. U svetlu tog postulata formiranje baze geološko-tehničkih podataka je jedan od prioriteta. Prema rečima zamenika direktora NTC-a i direktora Direkcije za geologiju i razradu ležišta Mihaila Kuznjecova, u tom pravcu tokom 2014. godine obavljeni su sledeći radovi: formirano je Оdeljenje baze podataka, usvojena njegova koncepcija i struktura, nabavljena neophodna serverska oprema. Od 2014. godine NIS-ova baza podataka centralizovana je na jednom serveru. Podaci za bušotine potpuno su digitalizovani za sve izbušene bušotine u Srbiji. - U 2014. godini je, na osnovu pripremljenih projekata i predloženih lokacija u NTC-u, ukupno izbušeno 49 eksploatacionih bušotina, znatno više nego prethodne godine (28 lokacija). U skladu sa standardima Kompanije, svaka nova bušotina mora biti zasnovana na modelu. Iz tog razloga kupili smo softver za geološko modelovanje ležišta i obučili kadar za rad na tim softverima. Kao rezultat toga za projekte eksploatacionog bušenja izrađeno je preko 20 geoloških modela – navodi Kuznjecov. Moderna laboratorija za efikasno ispitivanje U 2014. završen je projekat modernizacije Laboratorije „Upstream“ NTC. Tako je u NTC-u NIS-a stvorena savremena laboratorijska baza za obavljanje kompleksnih analiza jezgara i fluida, uključujući PVT istraživanja. Prema rečima Kuznjecova, veliki blok istraživanja, koja nas očekuju u narednom periodu, predstavlja program ispitivanja postojećih naftnih i gasnih polja. - U 2015. godini planiramo jedan veliki program koji se odnosi na analizu jezgara. Preciznije, planira se bušenje oko desetak bušotina, uz vađenje uzoraka jezgara i dodatna ispitivanja u NTC-u. U poslednjih deset do dvadeset godina to se nije radilo u laboratorijama Kompanije – navodi Kuznjecov. Laboratorija „Upstream“ NTC-a nedavno je nabavila novu opremu - PVT sistem, francuskog proizvođača „VINCI Technologies“ za proučavanje fizičko-hemijskih svojstava u dubinskim uzorcima nafte, koja je namenjena za povećanje efikasnosti ispitivanja nalazišta ugljovodonika. Savremene metode i oprema U NTC-u je, takođe, organizovana grupa stručnjaka za pratnju i podršku mehaničkih metoda proizvodnje. Pravac monitoringa proizvodnje nafte počeo je s radom u IV kvartalu 2014, pri tome je organizovana naučno-tehnička podrška uvođenja intelektualnih stanica upravljanja, vijčanih pumpi i automatizacije dubinskih pumpi. Započeta je optimizacija rada gas -liftnog fonda bušotina i rad na automatizaciji procesa proizvodnje nafte. NTC pruža i usluge inženjeringa u oblasti naftne privrede kroz procese izrade projektno-tehničke dokumentacije, pribavljanje saglasnosti i dozvola kao i ugovaranje i koordinaciju nabavke glavne opreme. – Naša Direkcija za inženjering pravi karte za infrastrukturu, zatim za projekte naftovoda, cevovoda, kompresorskih stanica. U 2014. završili smo veliki projekat za naftno polje „Velebit“ na severu Srbije i počeli projekat za reinženjering infrastrukture. Taj projekat planiramo da radimo u saradnji sa GPN NTC-om i bavićemo se analizom infrastrukture radi smanjenja troškova za pripremu nafte i gasa, a sve u cilju povećanja efikasnosti – najavljuje Zalevski. Planovi 2015 – 2017. Najvažniji plan NTC-a za ovu godinu, i ubuduće, jeste pronalaženje načina za povećanje proizvodnje nafte na ležištima u Srbiji, koja su poprilično iscrpljena. - U tom pogledu, novi pravci delovanja biće povećanje iskorišćenja ležišta kao i primena sekundarnih metoda za povećanje iskorišćenja ležišta, poput utiskivanja vode i ugljen-dioksida CO₂u sloj, utiskivanje različitih vrsta polimera u cilju povećanja istiskivanja nafte u sloju itd. Dakle, period primarne proizvodnje je, može se reći, završen tako da sada razmišljamo na koji način da povećamo proizvodnju nafte – objašnjava Kuznjecov. Takođe, NTC u 2015. godini planira da radi ocenu novih resursnih aktiva. - Osim aktiva u Srbiji, biće uključeni i aktivi u našim koncesijama, u Mađarskoj, Rumuniji i BiH – napominje Kuznjecov. Iako postoji, prema njegovim rečima, dobro razumevanje resursne baze, ekonomiju projekta je prilično teško proceniti ukoliko se ne uzme u obzir njegov potpuni razvoj.
Najvažniji plan NTC-a za ovu godinu, i ubuduće, jeste pronalaženje načina za povećanje proizvodnje nafte na ležištima u Srbiji
- Tako da će osnovni rezultat rada u ovom pravcu biti spisak rangiranih projekata geološko istražnih radova – navodi Kuznjecov. Zatim, u planu je projekat hemizacije u procesu proizvodnje nafte i gasa, koji će olakšati eksploataciju nafte. Prema rečima Zalevskog, postoji problem sa taloženjem parafina i soli, što pravi problem u procesu proizvodnje, te će novi pravac delovanja biti hemijski, odnosno dodavanje hemijskih reagenasa u bušotine koji će pomoći da se izbegnu takve teškoće i poveća efikasnost. - U planu za 2015. godinu imamo i praćenje bušenja jer je ono, naročito na velikoj dubini ili pod velikim uglom, komplikovano – ističe Zalevski i dodaje da u okviru planova za naredni period spada i pronalaženje načina eksploatacije teške nafte, za šta planiramo primenu nekih novih tehnologija, koje nam u budućnosti mogu pomoći da ovu vrstu nafte privedemo proizvodnji. Takav primer su naftna polja „Gaj“ i „Kumane“, na kojima su otkrivena nalazišta visoko viskozne nafte. Saradnja sa NTC GPN Razmena znanja, iskustava i tehnologija između NIS-a i matične kompanije Gasprom njeft, najbolje se oslikava kroz saradnju dva naučno-tehnološka centra, gde spajanje bogatog iskustva sa različitih geoloških i klimatskih prostora daje novu dimenziju istraživanju i proizvodnji nafte i gasa na ovim prostorima. Naučno-tehnološki centar je formiran i organizovan po uzoru na NTC Gasprom njefta (NTC GPN) sa kojim stručnjaci u Srbiji svakodnevno sarađuju. Prema rečima Nikolaja Zalevskog, saradnja je živa i bogata i pokriva sve oblasti delatnosti.
Naučno-tehnološki centar je formiran i organizovan po uzoru na NTC Gasprom njefta sa kojim stručnjaci u Srbiji svakodnevno sarađuju
– U Srbiji sarađujemo, pre svega, u oblasti geološko-istražnih radova i razrade ležišta. Izdvojio bih projekat koji se tiče interpretacije i obrade seizmičkih podataka, takođe zajedno radimo i projekat za regionalno modeliranje. Što se tiče geološko-istraživačkih radova, sa njima smo završili četiri projekta za obradu i interpretaciju seizmičkih podataka u Srbiji. Kada radimo na kompleksnim projektima, od velike nam je važnosti zajednički rad i stručna razmena znanja i iskustava - kaže Zalevski. Kolege iz Gasprom njefta daju svoje kompetencije i iskustva sa sličnih projekata u Rusiji, dok naši stručnjaci imaju bogato iskustvo i znanje kada je u pitanju rad u Panonskom basenu. Kad sve to saberemo i spojimo, trebalo bi da dobijemo dobar rezultat – navodi Zalevski. Novi kadrovi Zalevski navodi da su ljudi osnovna vrednost NTC-a. U NTC-u je tokom 2014. godine održano više od deset specijalističkih kurseva za eksperte iz oblasti geologije, petrofizike, razrade ležišta i proizvodnje.
Naučno-tehnološki centar u Novom Sadu ima visokoprofesionalne stručnjake u svojim redovima, šest doktora nauka, više od 50 zaposlenih sa master diplomom i više od stotinu stručnjaka sa bečelor diplomom
U toku 2014. godine u NTC-u je zaposleno oko 15 mladih specijalista u oblasti geologije nafte i gasa i razrade ležišta. U skladu s programom razvoja kadrovskog potencijala u 2014. godini, za zaposlene je održano preko 10 tehničkih kurseva od strane eksperata GPN NTC-a. U cilju povećanja kvalifikacije organizovana su stažiranja i rad na zajedničkim projektima u GPN NTC. Za najperspektivnije zaposlene organizovana su stažiranja u matičnoj kompaniji i obuka u jednom od vodećih trening centara naftno-gasnog resora „NEXT“ kompanije „Šlumberže“. Troje mladih stručnjaka NTC-a upućeni su na obuku na Univerzitet „Heriott Watt“ po programu „Reservoir Engeneering“. Naučno-tehnološki centar u Novom Sadu ima visokoprofesionalne stručnjake u svojim redovima, šest doktora nauka, više od 50 zaposlenih sa master diplomom i više od stotinu stručnjaka sa bečelor diplomom.