Arhiva vesti

NIS na Međunarodnoj ekološkoj konferenciji

април 24, 2012

U Poslovnom centru NIS-a u Novom Sadu počela je danas, u organizaciji Gaspromnjefta, Treća međunarodna ekološka konferencija na temu upravljanja otpadom. Na dvodnevnom stručnom skupu učestvuju predstavnici Republičkog ministarstva za životnu sredinu, rudarstvo i prostorno planiranje, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, stručnjaci Gasprom njefta i NIS-a, kao i međunarodne kompanije Njefte Tehnologii, Argus Pipeline Services, Brem Group, Yunirisk, Fugro i dr. Cilj Konferencije je da uspostavi unapređen sistem upravljanja otpadom kroz efikasno korišćenje najbolje prakse u svetu. U skladu sa tim, na konferenciji će se razmatrati teme poput zakonske regulative, ali i primene iskustava i novih tehnologija, kako bi se u što većoj meri smanjili štetni uticaji na okolinu. Ova oblast predstavlja jedno od najznačajnih ekoloških pitanja u svetu. Generalno, u odnosu na vreme trajanja, mogu se izdvojiti dve vrste narušavanja kvaliteta tla i podzemnih voda: kratkotrajno ili akcidentno i dugotrajno ili istorijsko. Kompanija NIS predstavila je na ovom stručnom skupu svoju organizaciju rada na tretiranju zauljenog otpada, kao i primenu metode geoelektričnog skeniranja. Upravljanje otpadom u NIS-u podrazumeva tretman istorijskog zauljenog otpada, kao i zauljene zemlje i muljeva, za šta se koriste savremene metode poput bioremedijacije, dok je u Novom Miloševu izgrađena savremena deponija isplake, po najvišim svetskim standardima. Tokom projekta sanacije istorijskog zagađenja, od 2010. do danas tretirane su 84 isplačne jame, te je zemljište ponovo pogodno za poljoprivrednu proizvodnju. Primena metode geoelektričnog skeniranja u NIS-u pokazala se kao vrlo pouzdana za detektovanje kontaminacije podzemnih voda ugljovodonicima nastale kao posledica bombardovanja 1999. godine kada se rušenjem rafinerijskih postrojenja jedan deo nafte i naftnih derivata izlio u zemljište i podzemne vode. U toku je nabavka modernije opreme za izvođenje gepelektričnog skeniranja koja će omogućiti 3D interpretaciju podataka kako bi se još tačnije definisale kontaminirane lokacije i omogućila preciznija interpretacija podataka. Budući koraci Kompanije na upravljanju otpadom podrazumevaju primenu još savremenijih tehnologija koje će omogućiti maksimalno recikliranje otpadnih tokova. Zaštita životne sredine predstavlja okosnicu poslovanja NIS-a i jedan od stubova politike održivog razvoja. Strateškim ciljevima do 2015. godine predviđeno je potpuno usaglašavanje sa evropskim i nacionalnim principima zaštite životne sredine, kao i unapređenje tehnologija i proizvoda i izgradnja novih postrojenja . U realizaciju ovih ciljeva, NIS će do 2015. uložiti skoro 400 miliona evra što je 6,5 puta više od sredstava koja su kupoprodajnim ugovorom planirana za zaštitu životne sredine.