Arhiva vesti

NIS organizovao drugu izložbu ličnih zaštitnih sredstava

новембар 2, 2012

U cilju obezbeđenja najkvalitetnije zaštite na radu za svoje zaposlene, u Poslovnom centru u Novom Sadu, NIS је drugi put organizovao javnu Izložbu ličnih zaštitnih sredstava. Izložbi su, osim rukovodilaca i zaposlenih NIS-a, prisustvovali i predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja, Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprave za vanredne situacije, pokrajinskih institucija, više instituta i obrazovnih ustanova iz oblasti zaštite na radu. Na štandovima je bila izložena oprema domaćih firmi koje su se javile na otvoren tender NIS-a. Ukupno je bilo desetak ponuđača, od kojih su većina proizvođači tih sredstava. U pitanju je nabavka čija vrednost za tri godine dostiže cifru od oko 260 miliona dinara. Novinu u modelu nabavke predstavlja novi koncept koji je usvojen nakon realizacije pilot projekta „Skladište-prodavnica LZS“ u Bloku Prerada. Suština projekta leži u tome da se na tender prijavljuju konzorcijumi firmi koje se bave proizvodnjom i distribucijom ličnih zaštitnih sredstava i da konzorcijum sam upravlja zalihama ovih sredstava za NIS. To je svetska praksa koja je dala pozitivne rezultate i koju NIS od sada primenjuje. Interno istraživanje je takođe pokazalo da sistem nabavke treba da bude unapređen i da lična zaštitna sredstva, kao poslednje sredstvo zaštite, moraju biti ne samo visokog kvaliteta, već i dostupna u svakom trenutku. „Ugovor sa izabranim konzorcijumom se sklapa na tri godine sa definisanim kvalitetom usluge. Za to vreme dobavljač je dužan da na raspolaganju uvek ima određeni minimum zaliha ugovorene robe, a da NIS može po iskazanoj potrebi da tu robu preuzme. Ovakav model učvršćuje partnerske odnose, i predstavlja održivu osnovu za razvoj poslovanja. NIS dobija visok nivo usluge i robe kroz trajno obezbeđeni lager, a prodavac direktan pristup velikom kupcu. Na ovaj način u Bloku Prerada ostvarena je ušteda u prvoj godini projekta u iznosu od 3.95 miliona dinara. Anketom među zaposlenima takođe je utvrđeno da je ovaj novi način efikasniji. Zbog toga je odlučeno da se i za druge Blokove nabavka sprovede na isti način“, izjavio je Dmitrij Mirsaitov, direktor Funkcije za materijalno tehničku i servisnu podršku i kapitalne projekte. Otvaranje izložbe u Poslovnom centru NIS-a u Novom Sadu Nakon ovakvog transparentnog pregleda svih ponuda izlagača, tenderska komisija NIS-a odlučiće o izboru najbolje ponude ličnih zaštitnih sredstava za naredni period. U okviru izložbe, specijalisti NIS-predstavili su analizu pomenutog pilot projekta u Bloku Prerada i upoznali prisutne sa rezultatima u oblasti bezbednosti na radu, zdravlja i zaštite životne sredine. Uspešna primena preventivnih mera u NIS-u doprinela je da se broj povreda na radu i svih vrsta incidenata značajno smanjuje iz godine u godinu. U poređenju sa 2011.g, u tri kvartala 2012. smanjen je broj povreda sa 142 na 73, požara sa 47 na 29, a ekoloških akcidenata sa 108 na 55. Dodatna informacija: Kao odgovorna kompanija, NIS osigurava zdrava i sigurna radna mesta, težeći nultom riziku za zaposlene, izvođače i treća lica. Jedan od najvažnijih elemenata u kreiranju zdrave i bezbedne radne atmosfere je i obezbeđenje kvalitetnih ličnih zaštitnih sredstava (LZS). Prema zakonskim propisima, poslodavac je dužan da zaposlenima da na upotrebu sredstva za rad, odnosno LZS i opremu na kojima su primenjene propisane mere za bezbednost i zdravlje na radu (BZR). NIS je, u skladu sa zakonom, razvio sopstvene procedure obezbeđivanja zaposlenih ličnim zaštitnim sredstvima. NIS je, takođe,u cilju bezbednog razvoja, usvojio više dokumenata koja regulišu ovu oblast, što, uz angažovanje svih u Kompaniji, čini da radno okruženje svakim danom bude sve bezbednije za rad i boravak. U cilju što efikasnije organizacije primene mera BZR, pojedini organizacioni delovi NIS-a, dobili su sertifikat o uspostavljanju sistema upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu usaglašen sa zahtevima standarda SRPS OHSAS 18001:2008. To je potvrda dugogodišnje opredeljenosti kompanije da svojim zaposlenima omogući rad na zdrav i bezbedan način, uz eleminisanje ili maksimalno umanjenje rizika od oštećenja zdravlja zaposlenih i ugrožavanje bezbednosti ljudi, opreme i objekata. NIS stalno unapređuje načine na koje brine o lokalnoj zajednici i državi u celini, kao i o preduzimanju proaktivnih mera u cilju sprečavanja ili smanjenja negativnih uticaja na radnu i životnu sredinu.