Arhiva vesti

Nove tehnologije za tržišnu konkurentnost

децембар 5, 2014

Uvođenje i efikasno korišćenje novih tehnologija prioriteti su razvoja NIS-a u svim oblastima poslovanja, od proizvodnje i prerade do ljudskih resursa. Rezultati koje donosi primena novih tehnologija jesu povećanje obima proizvodnje nafte i gasa, prerade, prometa, smanjenje proizvodnih troškova i povećanje kvaliteta proizvoda. NIS je pre nekoliko godina osnovao Naučno-tehnološki centar (NTC), orijentisan na tehnološki razvoj proizvodnje, što predstavlja prednost nad konkurentima. Postojanje NTC-a, koji ima mogućnost korišćenja baze znanja, i dugogodišnje iskustvo kolega iz Gasprom njefta jeste garancija da NIS bude sinonim pojmova „savremeni“, „efikasan“, „visokotehnološki“. Ovakav princip rada prisutan je u svim organizacionim delovima Kompanije.

ISTRAŽIVANЈE I PROIZVODNЈA

Jedna od najnovijih investicija u Bloku „Istraživanje i proizvodnja“ jeste izgradnja Aminskog postrojenja u okviru proizvodnog kompleksa Pogona za pripremu i transport nafte i gasa u Elemiru. Rad Aminskog postrojenja omogućiće da se smanji količina CO₂, u gasu koji NIS proizvodi, do nivoa od tri odsto, što odgovara tehničkim zahtevima za njegovo korišćenje u domaćoj gasno distributivnoj mreži Srbije. Tako će NIS dobiti mogućnost da poveća količine prirodnog gasa koji se isporučuje na srpsko tržište, a time i prihod od te vrste poslovanja. Za čišćenje prirodnog gasa od CO₂ i drugih primesa koristiće se tehnologija HiPACT (High Pressure Acid gas Capture Technology), jedna od ekološki najbezbednijih i najefikasnijih među postojećim tehnologijama, koja se do sad nije koristila na Balkanu. Ušteda toplotne i električne energije, kao i potrošnih materijala pri njihovoj primeni, može dostići 25 odsto u poređenju s tehnologijama koje su se ranije primenjivale. CO₂ koji se izdvoji tokom tehnološkog procesa, odlagaće se u unapred pripremljene bušotine koje pripadaju kompaniji, što će sprečiti njegovo dospevanje u atmosferu. Bušotine za utiskivanje CO₂, od kojih se očekuje efekat održavanja ležišne energije, nalaze se u okolini SNGS Rusanda (sabirna naftno-gasna stanica), nedaleko od Melenaca, u opštini Zrenjanin. Obim investicija namenjenih izgradnji Aminskog postrojenja i infrastrukturnih objekata iznosi oko 30 miliona evra.

Automatizacija proizvodnje

Realizacija projekta ASUTP (automatizovani sistem upravljanja tehnološkim procesom) otpočela je 2010. godine. Cilj je, pre svega, efikasno i efektivno vođenje procesa proizvodnje, povećanje tačnosti merenja proizvedene nafte i gasa, smanjenje troškova proizvodnje i mogućnosti krađe, povećanje ekološke bezbednosti, i sve to sa jednog mesta iz Centralnog inženjersko-tehničkog centra (CITC) u Bloku „Istraživanje i proizvodnja“.

SERVISI

Kada govorimo o primeni novih tehnologija u „Servisima“, svakako je najvažnija nabavka nove bušaće opreme. Novo bušaće postrojenje „K-1“, koje je prošle godine kupljeno u Kini, startovalo je sa radom u februaru ove godine na naftnom polju „Turija Sever“. Ovo novo postrojenje, čija je vrednost oko sedam miliona evra, prati savremene tehnološke trendove. Postrojenje predstavlja integrisani dizajn mehaničkog, električnog i digitalnog sistema i poseduje naprednu, dokazanu tehnologiju sigurnih operacija izrade kanala bušotine, prikladnog i odgovarajućeg transporta i sposobnosti dostizanja najviših HSE standarda. U toku je nabavka još jednog bušaćeg postrojenja istog proizvođača. Modernizacija opreme u Bloku „Servisi“ ima pozitivne efekte i sa aspekta zaštite životne sredine. NIS-ova četiri bušaća postrojenja opremljena su dodatnom opremom za prečišćavanje bušotinske tečnosti (isplake) kompanije NOV – Brandt (National Oilwell Varco). Ovim se u potpunosti sprečava zagađenje zemljišta, odnosno isključuje se pojava otpadnih jama za odlaganje isplake (fluid koji se koristi u procesu bušenja). Ovakav sistem bušenja zadovoljava najstrože standarde ekološke bezbednosti u radu i podrazumeva kontinualno pražnjenje rezervoara za otpadnu isplaku i odnošenje iste na za te svrhe u predviđenu deponiju. Dakle, u pitanju je zatvoren sistem koji omogućava maksimalnu zaštitu tla od zagađenja i zadovoljava najstrože standarde sa aspekta zaštite životne sredine.

 ENERGETIKA

Kada je reč o Bloku „Energetika“, svakako treba početi od izgradnje malih kogeneracionih elektrana električne snage do 2MW. Princip rada kogeneracionih modula je u pretvaranju prirodnog gasa u električnu i toplotnu energiju. Električna energija koja se dobija na ovaj način, isporučuje se eksternim potrošačima, odnosno na nacionalno tržište struje, dok se toplotna energija koristi za sopstvene potrebe. Kogeneratori su do sada SOS Sirakovo (1 MW), SS1 Velebit (2 MW), SOS Kikinda gornje (1 MW), SOS Turija sever (1 MW), SS Boka (0,3 MW), i SGS Srbobran (2 MW). Dve male elektrane na nalazištu gasa u Srbobranu počele su nedavno sa radom. Uključujući module u Srbobranu, NIS ima sedam elektrana ukupne snage 6,2 MW. Do kraja godine u rad će biti pušteno još pet jedinica čiji je kapacitet oko 4,3 MW. Ukupna vrednost investicija u kogeneracione module time će preći 15 miliona evra. Ovaj projekat je realizovan u okviru programa za razvoj kapaciteta male kogeneracije, koji predstavlja deo dugoročne strategije Kompanije, usmerene na povećanje efikasnosti poslovanja zahvaljujući racionalnom korišćenju postojećih gasnih resursa.
Princip rada kogeneracionih modula je u pretvaranju prirodnog gasa u električnu i toplotnu energiju. Ukupna vrednost investicija u kogeneracione module će preći 15 miliona evra.
U kojoj meri Projekat pozitivno utiče na efikasnost poslovanja govori i činjenica da ostvarena proizvodnja električne energije iz kogeneracija u proteklom periodu približno odgovara potrošnji električne energije koju ostvare poslovni centri Novi Sad i Beograd u periodu od 2,5 godine.

Komprimovani prirodni gas

Na naftno-gasnom polju „Palić“ izgrađeno je postrojenje za pripremu i komprimovanje prirodnog gasa. Na ovaj način je naša kompanija napravila značajan korak u proizvodnji energenata iz sopstvenih resursa, s obzirom da tehnologija za proizvodnju KPG-a spada među nove tehnologije u energetici i usmerena je na proizvodnju alternativnih goriva poput Euro 6. Isporuka KPG-a na tržište krenula je početkom jula ove godine, odmah nakon dokazivanja kvaliteta i kvantiteta, obavljenog tehničkog prijema i odobrenja za rad. Dnevno se isporučuju dva trejlera ukupne količine oko osam tona. U toku je priprema maloprodajnog objekta u Novom Sadu za proizvodnju komprimovanog prirodnog gasa. Tako će benzinska stanica „Novi Sad 10“ biti prvi objekat sa kog će početi maloprodaja KPG-a u NIS-u, plan je da to bude početkom 2015. godine. Primena KPG-a u Srbiji je tek u začetku.

RAFINERIJSKA PRERADA

Neprestani tehnološki razvoj, u rafinerijskoj preradi NIS-a, praktično ima svakodnevnu potvrdu i tokom 2014. godine. Investicije za prvih devet meseci ove godine u Bloka „Prerada“ iznose blizu 60 miliona evra. Samo u toku septembarskog remonta realizovano je na desetine investicionih projekata. Snažan investicioni lanac, sačinjen od čvrstih karika tehnološkog razvoja, podiže rafinerijsku preradu NIS-a u Pančevu, kako u pogledu vrhunskog kvaliteta naftnih derivata standarda Evro 5, ukupne poslovne efikasnosti, racionalne energetske potrošnje i efikasnog rešavanja decenijskih problema u oblasti ekologije, do nivoa najsavremenijih svetskih rafinerija. U mozaik ovogodišnjih investicija i tehničko-tehnoloških unapređenja treba uključiti i investiciju koja se odnosila na „Implementaciju sagorevanja vodomazutne emulzije na pećima Atmosferska i Vakuum destilacaja“. Kada se koristi mazut kao energent na ovim pećima dnevno se manje potroši oko 15 tona vodene pare. Na mesečnom nivou reč je o finansijskim uštedama od najmanje 12 hiljada evra. U isto vreme dodavanjem vode do 14 odsto prilikom korišćenja mazuta za sagorevanje u ovim pećima, smanjuje se emisija azotnih oksida u atmosferu za preko 20 odsto, što je značajan rezultat u oblasti zaštite životne sredine. Ovoj investiciji treba dodati i „Ugradnju sistema za doziranja uree u ložišta kotlova u Energani u RNP“. Dodavanjem 40-postotnog vodenog rastvora uree, prilikom sagorevanja mazuta u ložištima kotlova u „Energani“ pančevačke rafinerije, ostvareni su odlični rezultati u oblasti zaštite životne sredine i nivo emisija azotnih oksida u atmosferu smanjen je za preko 60 odsto. Od početka juna ove godine u redovnom radu je novoizgrađeno postrojenje za poliranje kondenzata, kapaciteta obrade kondenzata 280 kubnih metara na čas, a ubrzo posle toga i Pogon za proizvodnju demineralizovane vode kapaciteta 200 metara na čas. Uz pomoć ove najmodernije tehnologije, jedinstvene u Srbiji, danas se u Rafineriji u Pančevu dnevno proizvede vodena para vrhunskog kvaliteta koja se koristi u proizvodnom procesu. Već nekoliko godina ulaže se u modernizaciju sveukupne otpreme derivata iz Rafinerije i rezultat ovih investicija su modena utakališta za autocisterne, železničke vagone i plovne objekte na Dunavu. Nedavnim završetkom treće faze modernizacije auto-punilišta, čija ukupna vrednost iznosi blizu milion evra, najmoderniji način utovara “bottom loading” je postao preovlađujući način utovara „belih“ derivata u RNP. Dve trećine svih utovarnih mesta je pokriveno ovim načinom nalivanja: benzina, dizela, mlaznog goriva i toluena u auto-cisterne. Na pet ostrva na rafinerijskom auto-punilištu, sada je obezbeđeno ukupno 15 utovarnih ruka za nalivanje cisterni sa donje strane, čime je u potpunosti eliminisano isparenje zagađujućih materija u atmosferu. Osim nesumnjivog ekološkog iskoraka, nalivanje cisterni sada se odvija dvostruko brže, što je značajna ekonomska korist.
Investicije za prvih devet meseci ove godine u bloku „Prerada“ iznose blizu 60 miliona evra.
Modernizacija u Bloku „Prerada“ konstantno traje, jer se stalno pridodaju nove razvojne karike. Upravo su u završnoj fazi investicije na realizaciji zatvorenog sistema uzimanja uzoraka i zatvorenog sistema dreniranja, koje takođe u sebi nose i ekološku i ekonomsku komponentu.

PROMET

Za benzinske stanice se često kaže da su lice jedne naftne kompanije. Da bi svaki potrošač bio dočekan na najbolji način, Blok „Promet“ velika sredstva ulaže u edukaciju svojih zaposlenih. U tom cilju, u okviru Sektora za obuku i razvoj, postoje dva centra za obuku koja se nalaze u Beogradu i Novom Sadu i njihova je svrha obučavanje i dalje usavršavanje zaposlenih.

Automatizacija benzinskih stanica

Modernizacija benzinskih stanica NIS-a realizuje se putem uvođenja elektronskog menadžment sistema POS (Point of Sale), BOS (Back Office System), kontrolera DOMS (automatski rad automata) i TMS (Tank Management System) sistema, kao i prevođenjem benzinskih stanica na automatizovan rad preko informacionog sistema „Orfej”.

Ekologija

U skladu sa strogim ekološkim propisima, benzinske stanice su opremljene separatorima za prečišćavanje otpadnih voda, a rezervoari za gorivo imaju dvostruki plašt za zaštitu podzemnih voda i zemljišta.

Modernizacija skladišta

Savremeno tržište diktira vrhunski kvalitet proizvoda, zbog čega je neophodno da naftni derivati budu proizvedeni po evropskom standardu, ali i skladišteni i otpremljeni u skladu sa zahtevima Evropske unije. U tom cilju, u Bloku „Promet“ je realizovan projekat „Modernizacija skladišta derivata nafte, tečnog naftnog gasa i punionica boca“. Projektom su obuhvaćene lokacije koje je menadžment NIS-a izabrao kao strateški važne: skladišta naftnih derivata Novi Sad, Smederevo i Niš, zatim skladišta tečnog naftnog gasa Subotica, Zrenjanin, Novi Sad, Beograd-Ovča, Niš i Čačak, kao i punionice boca Novi Sad i Beograd-Ovča. Projektom modernizacije su primenjena aktuelna tehnička rešenja u oblasti skladištenja naftnih derivata i TNG-a, pri rekonstrukciji rečnih, železničkih i drumskih pretakališta, u infrastrukturi skladišnog prostora, kao i u sistemima protivpožarne zaštite i zaštite životne sredine. Ovo je samo deo novih tehnologija koje naša kompanija primenjuje u svom radu. Svakako će na putu daljeg razvoja, njena vrata biti otvorena za dalju modernizaciju poslovanja, kako bi ambiciozni poslovni ciljevi bili ostvarivi, pa samim tim i pozicija regionalnog lidera uspešno sačuvana.