Arhiva vesti

Održana IX redovna sednica Skupštine akcionara NIS-a

27 јуна, 2017

Za tu namenu će ukupno biti izdvojeno 4,02 milijarde dinara, odnosno 24,66 dinara po akciji bruto. Neto dobit NIS a.d. Novi Sad u 2016. godini iznosila je 16,08 milijardi dinara. Pravo na dividendu za 2016. godinu imaju svi akcionari Društva koji su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na Dan akcionara IX redovne sednice Skupštine akcionara, 17. jun 2017. godine. Na osnovu odluke Skupštine akcionara,  dan i postupak isplate dividende akcionarima odrediće Odbor direktora NIS-a. Skupština akcionara je, takođe, usvojila i Godišnji izveštaj NIS-a za 2016. godinu. Takođe su usvojeni finansijski izveštaji, konsolidovani finansijski izveštaji, kao i izveštaji o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu. Prema odluci Skupštine akcionara, za revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2017. godinu izabran je PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd. Na predlog većinskog akcionara, JAD „Gasprom njeft“, na sednici Skupštine su za članove Odbora direktora NIS-a imenovani: - Vadim Jakovljev, zamenik predsednika Izvršnog odbora, prvi zamenik generalnog direktora JAD „Gasprom njeft“, -  Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS a.d. Novi Sad, - Kiril Kravčenko, član Izvršnog odbora, zamenik generalnog direktora za upravljanje inostranim aktivama JAD „Gasprom njeft”, - Anatolij Černer, zamenik predsednika Izvršnog odbora, zamenik generalnog direktora za logistiku, preradu i promet JAD „Gasprom njeft", - Aleksej Jankevič, član Izvršnog odbora, zamenik generalnog direktora za ekonomiku i finansije JAD „Gasprom njeft”, - Aleksandar Krilov, direktor Direkcije za regionalnu prodaju JAD „Gasprom njeft”. Na predlog Republike Srbije za članove Odbora direktora su imenovani: – Nikola Martinović, – Danica Drašković. Za nezavisne članove Odbora direktora imenovani su Volfgang Rutenštorfer i Stanislav Šekšnja. Za predsednika Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara Društva je imenovan Nenad Mijailović, dok su za članove tog Odbora imenovani Zoran Grujičić i Aleksej Urusov, direktor Direkcije za ekonomiku i korporativno planiranje JAD „Gasprom njeft”.