Opšti uslovi korišćenja mobilne aplikacije mPortal

Dobro došli na mPortal mobilnu aplikaciju!

mPortal aplikacija je vlasništvo Društva za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa „Naftna industrija Srbije“ a.d. Novi Sad, ul. Narodnog fronta, br. 12, 21000 Novi Sad PIB: 104052135, matični broj: 20084693 (u daljem tekstu: NIS a.d. Novi Sad).

Korisnik mobilne aplikacije je fizičko lice koje ispunjava kriterijume predviđene ovim Opštim uslovima korišćenja mobilne aplikacije mPortal (u daljem tekstu: Uslovi) i koje je pročitalo i razumelo Uslove i s istima se u potpunosti slaže.

Prilikom izmene ili revizije Uslova, da bi nastavio s korišćenjem aplikacije, od korisnika će biti zahtevana saglasnost na izmenjene Uslove korišćenja.

I – OPIS USLUGE

mPortal mobilna aplikacija je namenjena isključivo zaposlenima u kompaniji NIS a.d. Novi Sad i njenim zavisnim društvimau daljem tekstu: Korisnici) koji su se saglasili sa Uslovima, shodno kojima su, nakon unošenja neophodnih podataka o ličnosti, vrši obrada i zaštita istih.

mPortal registrovanim korisnicima omogućava informisanje o aktuelnim dešavanjima u NIS a.d. Novi Sad, putem objavljivanja vesti i servisnih i obaveštenja

Usluga korišćenja aplikacije se ne naplaćuje, ali može biti naplaćeno korišćenje internet infrastrukture za preuzimanje aplikacije sa odgovarajućeg marketa, shodno cenovniku provajdera usluge pristupa internetu.

II – KORIŠĆENJE APLIKACIJE

Korisnik koristi aplikaciju i internet isključivo na sopstvenu odgovornost. NIS a.d. Novi Sad ne daje garancije i ne preuzima odgovornost za štete koje korisnik pretrpi prilikom korišćenja servisa i programskog paketa NIS a.d Novi Sad aplikacije i interneta. Internet je internacionalna računarska mreža koju NIS a.d. ne kontroliše neposredno, i ne može da garantuje dostupnost servisa nad kojima nema neposrednu kontrolu.
– Korišćenjem sadržaja ove aplikacije korisnik prihvata (I) sve rizike koji mogu da nastanu iz njegovog korišćenja, i (II) sadržaj ove aplikacije koristi isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

Nakon registracije jedinstvenog korisničkog naloga i verifikacije unetog broja mobilnog telefona, korisnik se obaveštava da se podaci o njemu obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti, a u svrhu pružanja usluge korišćenja aplikacije i dobijanja informacija iz poslovnih procesa Kompanije. Korisnik zatim prihvata uslove korišćenja aplikacije. Postupak registracije i verifikacije se radi samo jednom.

Nakon popunjavanja traženih podataka, klikom na dugme „Registruj se“, korisniku se šalje OTP (One-TimePin). Nakon dobijenog OTP registracija treba da bude automatska tj. da aplikacija ne traži od korisnika ručno unošenje OTP. Ovim se završava proces dvostepene verifikacije.

Korisnik se obavezuje da će učiniti sve što je u njegovoj moći da niko osim njega ne dođe u posed njegovog telefona, kao i da niko osim njega neće koristiti mPortal aplikaciju.

NIS a.d. Novi Sad neće snositi bilo kakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu neovlašćenim korišćenjem uređaja povezanog s aplikacijom, koji bi uzrokovao i neovlašćeni pristup personalizovanim podacima korisnika.

Korisnik se obavezuje da neće koristiti servise aplikacije i servere na bilo koji način koji bi mogao da ugrozi njihov normalan rad.

NIS a.d. Novi Sad se u potpunosti odriče svake odgovornosti (I) koja na bilo koji način može nastati korišćenjem aplikacije, ili je na bilo koji način u vezi s korišćenjem ove aplikacije, (II) za bilo koje radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja aplikacije, te za (III) bilo kakvu štetu koja može biti prouzrokovana korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja aplikacije.

III – POLITIKA PRIVATNOSTI I ZAŠTITE PODATAKA

Saglasno članu 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018 – dalje: Zakon), ispunjavajući dužnost rukovaoca u svojstvu pravnog lica prema korisniku, kao ličnosti od koje se prikupljaju podaci koji se na korisnika odnose, NIS a.d. Novi Sad pruža korisniku u trenutku prikupljanja tih podataka sledeće informacije:

1. Rukovalac podataka

DRUŠTVO ZA ISTRAŽIVANJE, PROIZVODNJU, PRERADU, DISTRIBUCIJU I PROMET NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJU PRIRODNOG GASA NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD (NIS a.d. Novi Sad), Narodnog Fronta 12, 21000 Novi Sad, info centar 08 0000 8888.

2. Kontakt podaci

DRUŠTVO ZA ISTRAŽIVANJE, PROIZVODNJU, PRERADU, DISTRIBUCIJU I PROMET NAFTE I NAFTNIH DERIVATA I ISTRAŽIVANJE I PROIZVODNJU PRIRODNOG GASA NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE A.D. NOVI SAD (NIS a.d. Novi Sad), Narodnog Fronta 12, 21000 Novi Sad, info centar 08 0000 8888.

3. Podaci o ličnosti

NIS a.d. Novi Sad se obavezuje da će štititi privatnost korisnika aplikacije. Unoseći svoje lične podatke u aplikaciju, korisnici pristaju na obradu ličnih podataka u skladu sa Politikom privatnosti i zaštite podataka regulisanih ovim Uslovima. Lični podaci koje NIS a.d. Novi Sad obrađuje sastoje se od podataka koje su korisnici direktno dostavili i podataka koje su korisnici indirektno dostavili.

Podaci koje su korisnici direktno dostavili:

• Broj mobilnog telefona (službeni ili privatni broj)
• SAP ID (identifikacioni broj) zaposlenog.

Podaci koje su korisnici indirektno dostavili:

• Analitički podaci o korišćenju aplikacije – NIS a.d. prikuplja podatke o korišćenju aplikacije u svrhu analize i optimizacije korišćenja aplikacije i korisničkog iskustva
• Podaci o aplikaciji i uređaju – NIS a.d. čuva sledeće podatke na uređaju putem aplikacije koju korisnici koriste za pristup uslugama: IP adresa korisnika, ID korisničkog uređaja, verzija operativnog sistema korisničkog uređaja i slično.

4. Svrha i opravdani razlozi za obradu podataka o ličnosti

• Redovno informisanje zaposlenih u NIS a.d. Novi Sad
• Slanje promotivnih i informativnih SMS poruka zaposlenima.

5. Vreme čuvanja podataka

NIS a.d. Novi Sad se obavezuje da obrađuje sve podatke o ličnosti za vreme radnog odnosa zaposlenog i upotrebe aplikacije mPortal.

6. Prava korisnika

• Korisnik ima pravo da u skladu sa članom 26. Zakona od rukovaoca zahteva pristup podacima, pravo na ispravku i dopunu podataka ili brisanje podataka o ličnosti korisnika u skladu sa čl. 29. i
30. Zakona, pravo na ograničenje obrade u skladu sa članom 31. Zakona, prava na prenosivost podataka u skladu sa članom 36. Zakona, kao i pravo na prigovor u skladu sa članom 37. Zakona.
• Korisnik ima pravo da se u skladu sa članom 38. Zakona na njega ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj.
• Korisnik ima pravo da u skladu sa članom 82. Zakona podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ako smatra da je obrada podataka o ličnosti Korisnika izvršena suprotno odredbama Zakona
• Pravo na reklamaciju. Korisnik može da uputi zahtev za reklamaciju obraćanjem IT Servis Desku NIS a.d. Novi Sad pozivom na broj 4444 ili slanjem reklamacije na e-mail it-support@nis.rs.
• Korisnik ima pravo da promeni broj telefona putem kojeg koristi aplikaciju, tako što će se obratiti IT Servis Desku NIS a.d. Novi Sad pozivom na broj 4444 ili slanjem zahteva na e-mail it-support@nis.rs.

7. Zaštita informacija

NIS a.d. Novi Sad koristi administrativne, tehničke, organizacione i fizičke mere zaštite u cilju zaštite podataka o ličnosti. Mere uključuju kontrolu saobraćaja, zaštitu infrastrukture, kriptografsku zaštitu, zaštitne zidove, sisteme za pravo pristupa i slično. NIS a.d. Novi Sad ulaže napore za konstantno održavanje i unapređenje sigurnosti. Redovno kontrolišemo sisteme zaštite informacija i rad aplikacije. Ukoliko uprkos svim preduzetim merama dođe do narušavanja sigurnosti podataka, NIS a.d. Novi Sad će istog trenutka obavestiti korisnike i preduzeti sve mere kako bi se umanjio negativni efekat.

Svi podaci na telefonu u aplikaciji koji se tiču korisničkog naloga i ličnih podataka čuvaju se samo u kriptovanom formatu.

IV – AUTORSKA PRAVA

Dokumenti, podaci i informacije objavljene na aplikaciji ne smeju se reprodukovati i distribuirati (bez izričitog pristanka NIS a.d. Novi Sad) ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu NIS a.d. Novi Sad ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na aplikaciji mogu da se koriste samo za individualne potrebe korisnika, odnosno za informisanje, uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava. Sve napomene o autorskim pravima, žigovima ili drugim autorskim pravima sadržanim u aplikaciji ne smeju se uklanjati, prekrivati ili zatamnjivati od strane korisnika.

V – DODATNE ODREDBE O KORIŠĆENJU APLIKACIJE

Nije dozvoljena namerna zloupotreba usluga NIS a.d. Novi Sad i izvršavanje prevarnih radnji. Korisnik je saglasan da neće koristiti ili pokušati da koristi tuđi korisnički nalog i/ili pristupati tuđim ličnim podacima.
Korisnik je saglasan da neće koristiti obrnuti inženjering, povratnu montažu, rastavljanje, dekodiranje ili bilo koji drugi način za otkrivanje izvornog koda aplikacije ili bilo koje povezane tehnologije.

Korisnik garantuje za tačnost podataka o ličnosti koje je direktno dostavio.
Korišćenje aplikacije je dozvoljeno isključivo zaposlenima u NIS a.d. Novi Sad i ćerkama kompanijama.

VI – ZAVRŠNE ODREDBE

Ažuriranje i modifikacije aplikacije

NIS a.d. Novi Sad zadržava pravo izmene sadržaja aplikacije bez posebnog obaveštavanja korisnika, tako da neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz takvih promena. Prilikom izmene ili revizije Uslova, da bi nastavio s korišćenjem aplikacije, od korisnika će biti zahtevana saglasnost na izmenjene Uslove korišćenja.

Sudska nadležnost
Odnosi između korisnika i NIS a.d. Novi Sad regulisani su pozitivnim propisima Republike Srbije. Za sve međusobne sporove koje nije moguće rešiti dogovorom nadležan je sud u Beogradu.