Akcija za klimu

NIS ilustracija Marko Djukanov

Autor ilustracije:

NIS
Marko Vuleta – Đukanov

Jedan od prioriteta NIS-a je da, uz stalan ekonomski razvoj, doprinese unapređenju zaštite životne sredine zbog čega Kompanija predano radi i na smanjenju emisija zagađujućih materija u vazduh.

Zahvaljujući stalnim ulaganjima u modernizaciju Rafinerije nafte Pančevo i početkom rada projekta „Duboka prerada“ u novembru 2020. godine, NIS je dodatno smanjio emisije zagađujućih materija u vazduh iz rafinerijskih postrojenja. Ukupna emisija zagađujućih materija, SO2, NOx i praškastih materija, u vazduh u 2020. godini je značajno manja u odnosu na 2019. godinu. U cilju smanjenja emisija zagađujućih materija u vazduh preduzete su značajne aktivnosti kroz realizaciju investicionih projekata i primenu mera kao što je primena mesečnih planova potrošnje goriva na procesnim pećima i kotlovima i povećanjem udela prirodnog gasa. Na velikim postrojenjima za sagorevanje Atmosferskoj destilaciji II i kotlovima Energane, koji su deo Nacionalnog plana za smanjenje emisije iz starih velikih postrojenja za sagorevanje – NERP su primenjene tehničko – tehnološke mere u cilju smanjenja emisija zagađujućih materija. U Rafineriji nafte Pančevo nastavljena je ugradnja Low NOx gorionika na procesnim pećima postrojenja Bitumena, rekonstrukcija dva rezervoara za skladištenje benzinskih komponenti, ugradnja utovarnih ruku za podni utovar benzola, benzina i toluena.

U okviru saradnje sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Ministarstvom energetike i rudarstva izrađena su tri Specifična plana za implementaciju EU Direktiva: Smanjenje sadržaja sumpora u gorivima, kvalitet goriva i VOC Petrol direktiva (lakoisparljivi ugljovodonici), kojima su definisani projekti za usaglašavanje sa zahtevima direktiva, što je deo Poglavlja 27 Pregovaračke pozicije Republike Srbije, za oblast životne sredine i klimatskih promena.

U Kompaniji je započeta kvantifikacija i uspostavljanje mehanizma za praćenje emisija GHG. Kvantifikacija emisija GHG, odnosno tzv. „Carbon footprint“ Kompanije predstavlja ukupne emisije GHG koje nastaju iz proizvodnih i tehničko tehnoloških aktivnosti u svim organizacionim delovima Kompanije. Izrađen je „Carbon footprint“ za 2019. i 2020. godinu za ceo NIS i zavisna društva. Prikazuju se kao:

  • emisije opsega 1, direktne emisije GHG – emisije iz svih postrojenja za sagorevanje (stacionarnih postrojenja), emisije iz mobilnih izvora, procesne emisije, emisije od ispuštanja i fugitivne emisije
  • emisije opsega 2, indirektne emisije od potrošene električne energije na nivou Kompanije
  • emisije opsega 3, indirektne emisije od proizvoda plasiranih na tržište (za koje Kompanija ne vrši proračun).

NIS je započeo objavljivanje podataka o emisijama GHG u Izveštaju o održivom razvoju za 2017. godinu kada su prikazane direktne emisije opsega 1 za postrojenja koja ispunjavaju uslove da budu deo EU ETS sistema, a indirektne emisije opsega 2 u 2019. godini.

Ciljevi održivog razvoja

Ilustracijama mladih umetnika predstavljeno je 12 odabranih ciljeva propisanih od strane UN-a, za čiju se realizaciju zalažemo.

SAZNAJ VIŠE