Акција за климу

NIS ilustracija Marko Djukanov

Аутор илустрације:

NIS
Марко Вулета – Ђуканов

Један од приоритета НИС-а је да, уз сталан економски развој, допринесе унапређењу заштите животне средине због чега Компанија предано ради и на смањењу емисија загађујућих материја у ваздух.

Захваљујући сталним улагањима у модернизацију Рафинерије нафте Панчево и почетком рада пројекта „Дубока прерада“ у новембру 2020. године, НИС је додатно смањио емисије загађујућих материја у ваздух из рафинеријских постројења. Укупна емисија загађујућих материја, SО2, NOx и прашкастих материја, у ваздух у 2020. години је значајно мања у односу на 2019. годину. У циљу смањења емисија загађујућих материја у ваздух предузете су значајне активности кроз реализацију инвестиционих пројеката и примену мера као што је примена месечних планова потрошње горива на процесним пећима и котловима и повећањем удела природног гаса. На великим постројењима за сагоревање Атмосферској дестилацији II и котловима Енергане, који су део Националног плана за смањење емисије из старих великих постројења за сагоревање – НЕРП су примењене техничко – технолошке мере у циљу смањења емисија загађујућих материја. У Рафинерији нафте Панчево настављена је уградња Low NOx горионика на процесним пећима постројења Битумена, реконструкција два резервоара за складиштење бензинских компоненти, уградња утоварних руку за подни утовар бензола, бензина и толуена.

У оквиру сарадње са Министарством заштите животне средине и Министарством енергетике и рударства израђена су три Специфична плана за имплементацију ЕУ Директива: Смањење садржаја сумпора у горивима, квалитет горива и VOC Петрол директива (лакоиспарљиви угљоводоници), којима су дефинисани пројекти за усаглашавање са захтевима директива, што је део Поглавља 27 Преговарачке позиције Републике Србије, за област животне средине и климатских промена.

У Компанији је започета квантификација и успостављање механизма за праћење емисија GHG. Квантификација емисија GHG, односно тзв. „Carbon footprint“ Компаније представља укупне емисије GHG које настају из производних и техничко технолошких активности у свим организационим деловима Компаније. Израђен је „Carbon footprint“ за 2019. и 2020. годину за цео НИС и зависна друштва. Приказују се као:

  • емисије опсега 1, директне емисије GHG – емисије из свих постројења за сагоревање (стационарних постројења), емисије из мобилних извора, процесне емисије, емисије од испуштања и фугитивне емисије
  • емисије опсега 2, индиректне емисије од потрошене електричне енергије на нивоу Компаније
  • емисије опсега 3, индиректне емисије од производа пласираних на тржиште (за које Компанија не врши прорачун).

НИС је започео објављивање података о емисијама GHG у Извештају о одрживом развоју за 2017. годину када су приказане директне емисије опсега 1 за постројења која испуњавају услове да буду део ЕУ ЕТС система, а индиректне емисије опсега 2 у 2019. години.

Циљеви одрживог развоја

Илустрацијама младих уметника представљено је 12 одабраних циљева прописаних од стране УН-а, за чију се реализацију залажемо.

САЗНАЈ ВИШЕ