Industrija, inovacije i infrastruktura

Izgraditi modernu infrastrukturu, promovisati održivu industrijalizaciju i negovati inovativnost.

NIS je nastavio sa modernizacijom biznis-procesa, ujedno podržavajući i razvoj srpske privrede. U kapitalne projekte u 2022. godini uloženo je 22,1 milijarda dinara, što je 9 odsto više nego godinu dana ranije.

Cilj NIS-a je da uz upotrebu savremene opreme i modernih tehnologija tržištu isporučuje potrebnu energiju, proizvedenu na način koji doprinosi unapređenju ekološke slike u celoj Srbiji. U 2022. godini NIS je u kapitalne projekte uložio 22,1 milijardu dinara, čime je nastavljena modernizacija kompanije. Investirano je u sve pravce poslovanja, a najviše u oblast istraživanja i proizvodnje nafte i gasa, pa je tako u prošloj godini u Srbiji i zemljama regiona izbušeno 46 bušotina.

Nastavljen je dalji razvoj Rafinerije nafte u Pančevu, jedne od najmodernijih rafinerija u ovom delu Evrope. U okviru treće faze modernizacije Rafinerije, tokom 2022. godine nastavljene su aktivnosti na pripremi rekonstrukcije postrojenja katalitičkog krekinga (FCC) i izgradnje novog postrojenja za proizvodnju visokooktanske komponente benzina (ETBE). U 2022. godini ostvaren je najveći obim prerade od 2009. godine, jer je prerađeno 4,4 miliona tona sirove nafte i poluproizvoda, uz ostvarenu dubinu prerade od 91,46 odsto. Prioriteti u razvoju Rafinerije usmereni su na dalje jačanje efikasnosti prerade, projekte digitalizacije, kao i dalje unapređenje energetske efikasnosti.

Tokom 2022. godine rafinerijska postrojenja su radila stabilno i pouzdano. Rafinerija nafte Pančevo, kao obveznik integrisanog sistema menadžmenta, kontinuirano vodi računa o efikasnosti i unapređenju energetskih rezultata. Monitoringom definisanih ključnih pokazatelja vezanih za energetsku efikasnost, kao i realizacijom projekata sa ciljem smanjenja sopstvene potrošnje doprinosi se dostizanju cilja da NIS, kao lider u oblasti energetike u regionu, zadovolji zakonske zahteve i okvire smanjenja potrošnje energije na godišnjem nivou. Ostvareni su značajni rezultati u sferi smanjenja sopstvene potrošnje i povećanja energetske efikasnosti, uz smanjenje operativnih troškova i povećanje efikasnosti tehnoloških procesa.

Na tržište su isporučene rekordne količine goriva, ukupan obim prometa iznosio je više od 4,3 miliona tona. NIS je nastavio sa razvojem infrastrukture u maloprodaji, kako bi potrošačima ponudio najsavremenije objekte, na kojima će moći da se snabdeju najkvalitetnijim gorivima i dodatnim asortimanom. U te svrhe je u 2022. godini investirano 1,5 milijarda dinara. Kompanija je u prošloj godini svoju prodajnu mrežu obogatila sa ukupno 9 novoizgrađenih ili rekonstruisanih benzinskih stanica, među kojima je i stanica „Bački Vinogradi 1“, jedna od najmodernijih u mreži kompanije. NIS je nastavio da sprovodi infrastrukturna unapređenja na svojim maloprodajnim objektima, pa je tako na postojećoj SSG „Ledena Stena“ ugrađeno KPG postrojenje. Na lokacijama na kojima su se nalazili stari kompleksi sa zastarelim tehnologijama, isti su zamenjeni modernim stanicama, izgrađenim savremenim građevinskim proizvodima, materijalima i opremom. U fazama planiranja i pripreme investicionih projekata NIS poštuje propise i standarde u oblasti izgradnje, energetske efikasnosti, izdate uslove imalaca javnih ovlašćenja i propisane mere zaštite životne sredine.

U 2023. godini planirana je izgradnja tri nove stanice za snabdevanje gorivom, kao i rekonstrukcija šest, dok će jedna SSG biti uzeta u dugoročni zakup. Na velikim stanicama za snabdevanje gorivom kao što je SSG „Bački Vinogradi 1“, predviđeno je postavljanje solarnih kolektora za zagrevanje sanitarne vode, dok je na stanicama za snabdevanje gorivom na autoputevima predviđena ugradnja elektropunjača (SSG „Bački Vinogradi 1“). Na svim stanicama je planirano postavljanje kontejnera za separaciju ambalažnog i komunalnog otpada.

U nameri da dodatno diverzifikuje poslovanje i ubrza energetsku tranziciju, kompanija NIS je u 2022. godini formirala Blok „Energetika”.

U decembru 2021. godine NIS i „HIP Petrohemija“ su potpisali ugovor o strateškoj saradnji. Na osnovu ovog ugovora NIS će povećati svoje učešće u „HIP Petrohemiji“ sa prethodnih 20,86 odsto na 90 odsto, sa obavezom novčane dokapitalizacije u iznosu od 150 miliona EUR i izgradnjom, u roku od šest godina, pogona za proizvodnju polipropilena kapaciteta najmanje 140.000 tona godišnje. Prelazni period je u toku do momenta zatvaranja transakcije kada se očekuje da se ispune svi preduslovi. Krajnji rok za zatvaranje transakcije je prolongiran do 30. juna 2023. godine.

Pored toga, digitalna transformacija ostaje jedan od ključnih pravaca razvoja NIS-a, sa više od 100 projekata u različitim fazama implementacije. Prioriteti u ovoj oblasti su sledeći: konstantno unapređivanje poslovnih procesa, uvođenje digitalnih rešenja i tehnologija koje doprinose efikasnosti poslovanja i kontinuirani rad na unapređenju kompetencija i usmerenosti na bezbednost zaposlenih.

NIS ostaje dosledan izabranom strateškom pravcu razvoja u oblasti digitalne transformacije kroz uvođenje novih oblika saradnje sa klijentima i primenu digitalnih platformi i proizvoda za efikasnije poslovanje.

Dobri poslovni rezultati NIS-a u 2022. godini omogućavaju pokretanje novog ambicioznog investicionog ciklusa kompanije. Samo u 2023. godini planira se dupliranje ulaganja u poređenju sa investicijama iz prethodne godine. Prioritet ovog procesa je dalja modernizacija NIS-a u svim segmentima poslovanja.