Menadžment sistemi i sertifikati

Naši sertifikovani sistemi upravljanja garantuju da se naši procesi odvijaju prema standardima

U Kompaniji je uspostavljen i sertifikovan integrisani sistem menadžmenta (IMS) u okviru koga funkcionišu:

  • Sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015
  • Sistem menadžmenta životnom sredinom u skladu sa zahtevima standarda ISO 14001:2015
  • Sistem menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu u skladu sa zahtevima standarda ISO 45001:2018
  • Sistem menadžmenta energijom u skladu sa zahtevima standarda EN ISO 50001:2018
  • Sistem menadžmenta imovinom u skladu sa zahtevima standarda ISO 55001:2014, sa obimom primene na tehnološku opremu
  • Sistem menadžmenta bezbednošću hrane u skladu sa zahtevima standarda EN ISO 22000:2018
  • Sistem menadžmenta bezbednošću drumskog transporta u skladu sa zahtevima standarda ISO 39001:2012

čijom primenom se uspešno ostvaruju postavljeni ciljevi. Nivo posvećenosti svih zaposlenih ka primeni i unapređenju IMS je veoma visok.

U osnovi sistema menadžmenta ISO 9001 ugrađeni su i dodatni specifični zahtevi kao što su CE znak za putne i polimermodifikovane bitumene (ISO 14023, ISO 12591), obezbeđenje kvaliteta u proizvodnji, skladištenju i distribuciji avio goriva (EI JIG 1530), sertifikat za održivost biogoriva u skladu sa ISCC EU standardom sa statusom „Trader with storage“, akreditacija laboratorija (ISO 17025), akreditacija inspekcijskog tela tipa C (ISO 17020), zahtevi kvaliteta pri zavarivanju (EN ISO 3834), upotreba opreme u potencijalno eksplozivnoj atmosferi- Ex zaštita (EN 60079-19).

Svi primenjeni sistemi doprinose povećanju našeg kredibiliteta i jačanju poverenja naših poslovnih partnera.

Sve svoje aktivnosti u Kompaniji obavljamo sa nastojanjem da razumemo potrebe i ispunimo očekivanja zainteresovanih strana uz zadovoljenje propisa i u skladu sa najvišim standardima poslovanja i zahtevima tržišta.

U odnosima sa zainteresovanim stranama negujemo stalnu komunikaciju, uzajamno poverenje, partnerstvo i otvoreni dijalog. Kako je zadovoljenje zainteresovanih strana od najveće važnosti za našu kompaniju investira se u tehnološka unapređenja i ulaže se u programe za povećanje kompetencija i motivacije zaposlenih u cilju podizanja kvaliteta proizvoda i usluga, povećanja pouzdanosti snabdevanja energijom i povećanja energetske efikasnosti, smanjenja zagađenja životne sredine, smanjenja rizika po zdravlje i bezbednost zaposlenih, povećanja bezbednosti opreme i objekata i povećanje pouzdanosti i integriteta tehnološke opreme.

Redovno se u Kompaniji prikupljaju i analiziraju podaci i informacije radi demonstriranja pogodnosti i efektivnosti integrisanog sistema menadžmenta, vrednovanja mogućnosti za stalno poboljšavanje i vrednovanje efekata mera sprovedenih u okviru procesa stalnog poboljšavanja efektivnosti integrisanog sistema menadžmenta.

Poboljšanje efikasnosti biznis procesa u Kompaniji se, pored ostalog, sprovodi primenom instrumenata Lean Six Sigma koji podrazumeva podizanje performansi posmatranog biznis procesa. Stalno poboljšavanje efektivnosti i efikasnosti integrisanog sistema menadžmenta je jedan od ciljeva naše Kompanije.

NIS a.d. Novi Sad

NAFTAGAS Naftni servisi d.o.o

NAFTAGAS Tehnički servisi d.o.o.

NAFTAGAS NTC d.o.o.