Менаџмент системи и сертификати

Наши сертификовани системи управљања гарантују да се наши процеси одвијају према стандардима

У Компанији је успостављен и сертификован интегрисани систем менаџмента (ИМС) у оквиру кога функционишу:

  • Систем менаџмента квалитетом у складу са захтевима стандарда ISO 9001:2015
  • Систем менаџмента животном средином у складу са захтевима стандарда ISO 14001:2015
  • Систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду у складу са захтевима стандарда ISO 45001:2018
  • Систем менаџмента енергијом у складу са захтевима стандарда EN ISO 50001:2018
  • Систем менаџмента имовином у складу са захтевима стандарда ISO 55001:2014, са обимом примене на технолошку опрему
  • Систем менаџмента безбедношћу хране у складу са захтевима стандарда EN ISO 22000:2018
  • Систем менаџмента безбедношћу друмског транспорта у складу са захтевима стандарда ISO 39001:2012

чијом применом се успешно остварују постављени циљеви. Ниво посвећености свих запослених ка примени и унапређењу ИМС је веома висок.

У основи система менаџмента ISO 9001 уграђени су и додатни специфични захтеви као што су CE знак за путне и полимермодификоване битумене (ISO 14023, ISO 12591), обезбеђење квалитета у производњи, складиштењу и дистрибуцији авио горива (EI JIG 1530), сертификат за одрживост биогорива у складу са ISCC EU стандардом са статусом „Trader with storage“, акредитација лабораторија (ISO 17025), акредитација инспекцијског тела типа Ц (ISO 17020), захтеви квалитета при заваривању (EN ISO 3834), употреба опреме у потенцијално експлозивној атмосфери- Ex заштита (EN 60079-19).

Сви примењени системи доприносе повећању нашег кредибилитета и јачању поверења наших пословних партнера.

Све своје активности у Компанији обављамо са настојањем да разумемо потребе и испунимо очекивања заинтересованих страна уз задовољење прописа и у складу са највишим стандардима пословања и захтевима тржишта.

У односима са заинтересованим странама негујемо сталну комуникацију, узајамно поверење, партнерство и отворени дијалог. Како је задовољење заинтересованих страна од највеће важности за нашу компанију инвестира се у технолошка унапређења и улаже се у програме за повећање компетенција и мотивације запослених у циљу подизања квалитета производа и услуга, повећања поузданости снабдевања енергијом и повећања енергетске ефикасности, смањења загађења животне средине, смањења ризика по здравље и безбедност запослених, повећања безбедности опреме и објеката и повећање поузданости и интегритета технолошке опреме.

Редовно се у Компанији прикупљају и анализирају подаци и информације ради демонстрирања погодности и ефективности интегрисаног система менаџмента, вредновања могућности за стално побољшавање и вредновање ефеката мера спроведених у оквиру процеса сталног побољшавања ефективности интегрисаног система менаџмента.

Побољшање ефикасности бизнис процеса у Компанији се, поред осталог, спроводи применом инструмената Lean Six Sigma који подразумева подизање перформанси посматраног бизнис процеса. Стално побољшавање ефективности и ефикасности интегрисаног система менаџмента је један од циљева наше Компаније.

НИС а.д. Нови Сад

НАФТАГАС Нафтни сервиси д.о.о

НАФТАГАС Технички сервиси д.о.о.

НАФТАГАС НТЦ д.о.о.