Rezultati konkursa Zajednici zajedno 2023

Pregled podržanih projekata u 2023. godini

Jubilarni programski ciklus, kojim kompanija NIS obeležava 15 godina svog društveno odgovornog programa „Zajednici zajedno“, usmeren je na unapređenje uslova za obrazovanje mladih u skladu sa savremenim modelima učenja i podizanje kapaciteta naučnih ustanova kako bi naučnici i naučnice razvijali svoje naučne potencijale. Tako je ovogodišnji konkurs Programa posvećen obrazovanju i nauci i usmeren na podršku projektima osnovnih i srednjih škola u domenu osavremenjivanja nastavnog procesa i infrastrukture objekata, kao i projektima naučno-istraživačkih organizacija i naučno-tehnoloških parkova u cilju unapređenja infrastrukturnih i inovacionih kapaciteta naučnih ustanova. Širokim obuhvatom aktivnosti koje su definisane ovogodišnjim Konkursom, brojne su mogućnosti stavljene na raspolaganje obrazovanju i nauci u izgradnji kapaciteta i veština kod mladih i odraslih, ali i samog infrastrukturnog unapređenja ovih ustanova uključujući i uslove za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom.

 • Beograd

  1. OŠ „Anton Skala“

  Opremanje škole koja se bavi obrazovanjem i vaspitanjem učenika sa smetnjama u razvoju digitalnom nastavnom opremom u vidu tablet računara za decu sa autizmom sa ciljem prilagođavanja nastavnih sadržaja individualnim sposobnostima svakog deteta, laptop i desktop računara, kao i štampača i interaktivne table za izvođenje adekvatnog i kvalitetnog nastavnog procesa

  1.864.189,00 din.

  2. OŠ „Jovan Dučić“

  Opremanje multifunkcionalnog kabineta za izvođenje nastave koja podstiče učenje putem otkrića, igre i vršnjačko podučavanje nabavkom interaktivne table, laptopa, seta BeeBot pčelica, školskih setova „Osnovi prirodnih nauka“ i „Elektricitet, električne struje i elektromagnetizam“, geomag setova, miksart konstruktora, kao i učioničkog nameštaja

  1.041.788,00 din.

  3. OŠ „Karađorđe“

  Postavljanje ograde u dvorištu škole površine 13.856m2 u cilju podizanja nivoa bezbednosti učenika, nastavnika i svih korisnika škole i školskog dvorišta, kao i očuvanja inventara i održavanja dvorišta u čistom i urednom stanju

  2.883.272,00 din.

  4. OŠ „Marko Orešković“

  Sanacija unutrašnjeg prostora dela škole oštećenog od vlage usled višegodišnjeg prokišnjavanja i stvaranje uslova za bezbedan, zdrav, čist prostor za učenje, rad i boravak: uređenje osam učionica, pomoćnih prostorija u sportskoj sali, kuhinje i trpezarije, dela školskog hodnika, nastavničke zbornice, kabineta informatike, kao i dva kabineta tehnike i tehnologije

  3.123.357,00 din.

  5. OŠ „Živomir Savković“ Kovačevac, Mladenovac

  Zamena 29 unutrašnjih vrata u objektu matične škole na učionicama, kabinetima i upravnom delu zgrade u cilju rešavanja problema dotrajalosti i nefunkcionalnosti, sprečavanja toplotnih gubitaka i obezbeđivanja zvučne izolacije tokom izvođenja nastave

  2.082.360,00 din.

  6. OŠ „Dragan Kovačević“

  Postizanje potpune funkcionalnosti prostora za kretanje osoba sa motoričkim smetnjama postavljanjem kose stepenišne rampe u školi koja se bavi obrazovanjem učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, a u cilju povezivanja školskog dvorišta, trpezarije, prizemlja i prvog sprata školske zgrade

  3.280.000,00 din.

  7. Prva beogradska gimnazija

  Opremanje kabineta hemije nabavkom digestora, Hofmanovog aparata za hidrolizu vode, peći za žarenje, magnetne mešalice sa grejanjem, vodenog kupatila, tehničke vage, potrošnog pribora i hemikalija, kao i ugradnja alarmnog sistema u objektu škole u cilju povećanja bezbednosti učenika i očuvanja školskog inventara

  1.502.814,00 din.

  8. Tehnička škola Kolubara, Lazarevac

  Sanacija fasade školskog objekta, uključujući termo, hidro i zvučnu izolaciju, podizanje nivoa energetske efikasnosti škole, sigurnosti svih učenika i nastavnika u školi, kao i kvaliteta izvođenja nastave

  1.244.700,00 din.

  9. Institut za biološka istraživanja „Siniša Stanković“

  Nabavka specijalizovanog, automatskog, kompaktnog, multifunkcionalnog i potpuno automatizovanog biohemijskog analizatora otvorenog tipa (BS-240 Vet) u kome se mogu koristiti reagensi različitih proizvođača u cilju detekcije biohemijskih parametara iz krvi eksperimentalnih životinja na kojima se sprovode pretklinička ispitivanja

  1.107.852,00 din.

  10. Institut za šumarstvo

  Uređenje laboratorije za istraživanja u oblasti biotehnologije, zaštite životne sredine, zaštite i korišćenja zemljišta, voda i vazduha nabavkom laboratorijskog digestora, destilacionog aparata sa rezervoarom, kao i zamenom postojećih radnih površina za laboratorijske stolove novim i otpornim na visoke temperature i agresivne hemijske materije

  1.797.322,00 din.

  11. Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu

  Unapređenje uslova za naučnoistraživački rad i transfer znanja u Odseku za štetočine bilja, renoviranjem laboratorije, klima komore, kancelarije i pomoćne prostorije u glavnom objektu Instituta, kao i staklenika koji pruža uslove za gajenje biljaka, insekata i postavljanje testova u kontrolisanim uslovima tokom cele godine

  3.072.346,00 din.

 • Novi Sad

  1. OŠ „Đorđe Natošević“

  Ugradnja sistema za video nadzor u vidu 18 kamera, dva snimača, dva hard diska i prateće instalacione opreme u cilju povećanja bezbednosti učenika i nastavnika tokom boravka u školi, kao i zaštite školskog inventara

  1.025.000,00 din.

  2. OŠ „Petefi Šandor“

  Zamena 54 dotrajalih unutrašnjih vrata na učionicama, kabinetima i kancelarijama škole koja nisu menjana od 1956. godine kada je škola i izgrađena, što će uticati na podizanje nivoa bezbednosti učenika, energetsku efikasnost, kao i estetiku samog prostora

  3.078.463,00 din.

  3. OŠ „Prva vojvođanska brigada“

  Ugradnja pokretne stolice za učenike sa smetnjama u motoričkom razvoju čime se obezbeđuje pristup nadograđenom delu škole u kome se nalaze kabineti za učenje jezika

  1.481.780,00 din.

  4. OŠ „Ivan Gundulić“

  Postavljanje sistema za video nadzor nabavkom spoljašnjih i unutrašnjih kamera, snimača i prateće instalacione opreme u delu škole koji je u potpunosti bez ovog sistema, a u kom su smeštene učionice, kabineti i fiskulturna sala i u kojima se odvija nastava za učenike od 2. do 8. razreda

  2.123.983,00 din.

  5. Tehnička škola „Pavle Savić“

  Formiranje kabineta za predmet tehničar operativne forenzike koji je uveden u školskoj 2022/23. godini, nabavkom opreme u vidu 16 laptop računara sa softverom, kompletima zvučnika i laserskim A4 štampačima

  1.279.740,00 din.

  6. Fakultet tehničkih nauka

  Nabavka specijalizovane opreme za unapređenje naučnih istraživanja u oblasti mikrotalasne tomografije koja ima za cilj implementaciju prototipa protokomera heterogenih fluida; primene ovog modaliteta za snimanje koriste se npr. u biomedicini (skeniranje raka dojke, rana dijagnostika moždanog udara, itd), industriji (nedestruktivno testiranje proizvoda, merenje sastava fluida, protokomeri)

  2.869.984,00 din.

  7. Institut BioSens

  Opremanje Laboratorije za fenotipizaciju biljaka nabavkom specijalizovanog kontejnera za gajenje bilja sa opremom za laboratorijske uslove, a sa ciljem razvoja i skraćivanja istraživačkih postupaka i aktivnosti vezanih za fenotipizaciju biljaka, određivanja optimalnih fizioloških i proizvodnih tehnologija u biljnoj proizvodnji

  5.141.050,00 din.

 • Čačak

  1. Agronomski fakultet

  Nabavka analizatora Perten DA 7250 (Near Infra Red – NIR) namenjenog za ultrabrzo određivanje hemijskog sastava biljnih i animalnih sirovina, nabavka pet različitih paketa trajnih kalibracija neophodnih za dobijanje preciznih rezultata merenja za rad u različitim aplikacijama uređaja PerkinElmer Perten DA 7250™, kao i profesionalnog laboratorijskog blendera Blender Blixer 2Robotcoupe 33228, kao i Computer Vision System (CVS, Industry 4.0.) za instrumentalno ispitivanje boje primarnih poljoprivrednih proizvoda, hrane i pića

  9.000.000,00 din.

 • Niš

  1. OŠ „Njegoš“

  Sanacija krova fiskulturne sale u površini od 350 kvadrata sa ciljem rešavanja problema prokišnjavanja, daljih oštećenja zidova i elektroinstalacija, čime se osigurava bezbednost svih učenika škole i uspostavljaju uslovi za adekvatno izvođenje nastave

  2.942.316,00 din.

  2. Naučno-tehnološki park (NTP)

  Adaptacija postojećeg prostora i opremanje Laboratorije za vizuelnu i audio produkciju ugradnjom specijalnih materijala za zvučnu izolaciju zidova, instalacijom zvučno izolovanih vrata i portala, postavljanjem akustičnih ploča i panela, nabavkom adekvatnog nameštaja i instalacijom specijalizovanih svetlosnih tela, što će doprineti da Laboratorija postane resurs koji će učvrstiti Naučno-tehnološki park kao centralni zajednički prostor za tehnološko preduzetništvo i inovacije u regionu

  3.057.684,00 din.

 • Pančevo

  1. OŠ „Branko Radičević“

  Unapređenje uslova za rad i izvođenje nastave zamenom spoljašnjih prozora na objektu škole koji nisu obuhvaćeni prethodnim uređenjem, čime se postiže veća ušteda toplotne energije, kao i bolja zagrejanost prostorija

  2.394.000,00 din.

  2. OŠ „Miroslav Antić-Mika“

  Zamena 30 unutrašnjih vrata koja nisu menjana od izgradnje škole sa ciljem sprečavanja daljih oštećenja stolarije, stvaranja uslova za kvalitetnije izvođenje nastave, rešavanja pitanja bezbednosti učenika, ali i održavanja higijene prostorija škole

  1.510.500,00 din.

  3. OŠ „Sveti Sava“

  Obezbeđivanje adekvatnih uslova za izvođenje nastavnog procesa zamenom postojećih spoljašnjih prozora i vrata aluminijumskom stolarijom, a u cilju lakšeg zagrevanja učionica velikih površina u zimskom periodu i podizanja energetske efikasnosti objekta škole

  2.641.000,00 din.

  4. OŠ „Žarko Zrenjanin“, Banatsko Novo selo

  Opremanje kabineta hemije i fizike učioničkom opremom i nastavnim sredstvima u vidu oglednog stola sa sudoperom, ormara za čuvanje hemikalija, laboratorijskih posuda i reagenasa; podizanje funkcionalnosti objekta sanacijom (demontažom postojećih i montažom novih) dečijih umivaonika; formiranje ogledne učionice u dvorištu škole postavljanjem manjeg amfiteatra uz prateće elemente, kao i kutaka za različite vrste aktivnosti

  3.233.496,00 din.

  5. Tehnička škola „23. maj”

  Omogućavanje i pružanje uslova za kvalitetno izvođenje nastavnog procesa zamenom prozora u hemijskim laboratorijama, što ujedno doprinosi i podizanju nivoa energetske efikasnosti objekta škole

  2.500.000,00 din.

  6. Elektrotehnička škola „Nikola Tesla“

  Unapređenje nastavnog procesa na predmetima programiranje, web programiranje, web dizajn, računarske mreže, računarski sistemi, baze podataka i bežične komunikacije, nabavkom 15 računara adekvatne konfiguracije za kabinet koji koristi 296 učenika iz 10 odeljenja

  1.004.955,00 din.

  7. Mašinska škola „Pančevo“

  Opremanje kabineta namenjenog za održavanje nastave u oblasti elektrotehnike i elektronike nabavkom 15 novih računara adekvatne konfiguracije koji nisu zanavljani 14 godina, a u cilju usavršavanja nastavnog procesa u skladu sa napretkom informacionih tehnologija

  1.250.000,00 din.

  8. Muzička škola „Jovan Bandur”

  Podizanje funkcionalnosti objekta škole sanacijom poda u površini od 133 kvadrata, izvođenjem električnih radova, postavkom nove rasvete i novih aluminijumskih vrata i adaptacijom i sređivanjem ulaznog hodnika

  1.966.049,00 din.

 • Zrenjanin

  1. OŠ „Petar Petrović Njegoš“

  Unapređenje uslova za rad i izvođenje nastave zamenom 30 prozora na objektu škole u kojoj stolarija nije menjana od 1973. godine kada je škola i izgrađena, i to u svim učionicama, kancelarijama stručnih saradnika, školskoj biblioteci, toaletima i hodnicima, što će doprineti podizanju nivoa bezbednosti učenika, kao i energetskoj efikasnosti objekta

  3.021.750,00 din.

  2. OŠ „Stevan Knićanin“, Knićanin

  Sanacija 450 kvadratnih metara fasade (pripremni, izolatorski, zidarski i molerski radovi) u cilju rešavanja pitanja bezbednosti svih korisnika škole, energetske efikasnosti, ali i doprinosa lepšoj slici sela, jer se radi o školi koja je centar kulturnih, obrazovnih i sportskih događaja u ovoj zajednici

  3.591.180,00 din.

  3. OŠ ,,Sveti Sava“, Stajićevo

  Zamena 17 prozora u delu škole u kome se nalaze tri učionice i obavlja nastava fizičkog vaspitanja, čime se značajno doprinosi energetskoj efikasnosti objekta, podizanju bezbednosti učenika i zaposlenih, kao i unapređenju uslova za izvođenje same nastave

  2.120.665,00 din.

  4. OŠ „Žarko Zrenjanin“

  Zamena stolarije na uličnoj strani objekta škole koja datira od same gradnje školske zgrade 1980. godine i koja nije menjana od tog perioda, ugradnjom novih PVC prozora i vrata što će znajačno uticati na energetsku efikasnost i uštedu u grejanju, zvučnu izolaciju sa ulične strane zgrade, a ujedno i sprečavati prokišnjavanje

  1.163.300,00 din.

  5. Elektrotehnička i građevinska škola „Nikola Tesla“

  Opremanja kabineta za izvođenje laboratorijskih vežbi iz predmeta Osnove elektrotehnike 1 i Osnove elektrotehnike 2, nabavkom 16 računara sa monitorima, 3D štampača, projektora, laserskog štampača, po osam nastavnih kompleta „Električna struja“ i „Naizmenična struja“, nastavnog kompleta „Elektromagnetizam“, 16 multimetara kao i klima uređaja

  2.221.789,00 din.

  6. Tehnička škola

  Zamena spoljašnje stolarije u vidu 33 prozora za računarski kabinet, specijalizovani kabinet za saobraćaj, svlačionice fiskulturne sale, toalete i hodnik

  1.219.376,00 din.

  7. Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“

  Nabavka specijalizovane opreme za izvođenje naučnih istraživanja u laboratoriji za industrijski IoT (LABIIoT) u vidu 16 računara sa perifernim uređajima i računarskim stolovima, dva TV displeja za prikaz sadržaja, dve robotske ruke za simulaciju industrijksih procesa, HTC Vive Cosmos VR Headset – naočari za virtuelnu i proširenu realnost (Rezolucija: 2880 x 1700; dva displeja 90 Hz RGB LCD; podesiv IPD; šest kamera sa Inside-Out praćenjem; slušalice; dva Vive kontrolera; prateći konektori)

  2.661.940,00 din.

 • Kikinda

  1. Osnovna muzička škola „Slobodan Malbaški“

  Nabavka jedne harmonike „dugmetare“ PIGINI-model“Convertor 55/B Junior E u cilju unapređenja procesa nastave ovladavanja ovim instrumentom

  1.040.100,00 din.

  2. OŠ „Đura Jakšić“

  Unapređenje uslova za izvođenje nastave fizičkog obrazovanja i vaspitanja zamenom prozora na fiskulturnoj sali, kao i nabavkom opreme, i to: košarkaških tabli od pleksiglasa, mreže za odbojku sa pokretnim stubovima, lopti za pilates, fudbalskih i odbojkaških lopti

  1.724.494,00 din.

  3. OŠ „Ivo Lola Ribar“, Novi Kozarci

  Sanacija dela krovne konstrukcije u površini 672 kvadata čime se reašava niz drugih oštećenja objekta (propadanje fasade, pucanje zidova pod uticajem vlage, nefunkcionalnost prozora), čime se gradi bezbedno okruženje za decu i sve korisnike školskog objekta

  5.000.503,00 din.

  4. OŠ „Jovan Popović“

  Rekonstrukcija i adaptacija toaleta pri fiskulturnoj sali škole koja uključuje radove na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, zamenu sanitarija, zamenu podnih i zidnih pločica, postavljanje novih vrata i prozora i dovođenje svlačionica u funkcionalno stanje za veliki broj korisnika

  3.628.160,00 din.

  5. OŠ „Vuk Karadžić“

  Sanacija dela krova škole u površini od 560 kvadrata koji se nalazi iznad fiskulturne sale i kabineta za muzičku kulturu i rešavanje problema prokišnjavanja i otpadanja delova crepa u školsko dvorište, a u cilju adekvatnog izvođenja nastave i bezbednost svih učenika i nastavnika škole

  3.942.668,00 din.

  6. Tehnička škola Kikinda

  Nabavka simulatora za zavarivanje, visoko tehnološkog sistema koji veštački stvara željenu situaciju iz realnog života kojim se značajno unapređuje nastavni proces, skraćuje vreme obuke učenika, podiže nivo bezbednosti tokom samog procesa obuke, ali i smanjuje emisija štetnih materija koje postoje u tradicionalnom načinu obučavanja (bez simulatora)

  3.664.075,00 din.

 • Požarevac

  1. OŠ „Vuk Karadžić“

  Uređenje školskog dvorišta površine 800 kvadrata sređivanjem zelene površine, sanacijom sportskog terena, postavljanjem betonskih tribina, mobilijara za decu, koševa za košarku, golova za mali fudbal kao i LED reflektora

  5.000.000,00 din.

 • Kanjiža

  1. OŠ „Karolina Karas“, Horgoš

  Opremanje školskih učionica digitalnom opremom u vidu interaktivnih tabli, laptop i desktop računara, smart televizora, fotokopir aparata; zamena postojećeg školskog nameštaja reparacijom klupa, nastavničkih stolova, konferencijskih i učeničkih stolica, nabavka učioničkih ormara; unapređenje sistema za video nadzor postavljanjem 12 kamera, jednog snimača i jednog smart televizora sa pratećom opremom

  4.000.000,00 din.

  2. Poljoprivredno-tehnički srednjoškolski centar „Besedeš Jožef“

  Unapređenje uslova za adekvatno sprovođenje nastavnog procesa kao i podizanje nivoa energetske efikasnosti škole zamenom kompletne unutrašnje stolarije i ugradnjom tri kotla na gas

  4.000.000,00 din.

 • Žitište

  1. OŠ „Nikola Tesla“, Banatsko Karađorđevo

  Zamena postojećeg gasnog kotla u izdvojenom odeljenju škole u Česteregu novim gasnim kondenzacionim kotlom sa pratećom instalacionom opremom čime se obezbeđuje adekvatan rad škole u zimskom periodu i smanjuje potrošnja gasa

  3.000.000,00 din.

  2. OŠ „Sveti Sava”

  Saniranje unutrašnjih zidova fiskulturnih sala u dve škole, u Ravnom Topolovcu i Žitištu, u ukupnoj površini od 1900 kvadrata i obezbeđivanje osnovnih higijenskih uslova za boravak dece, izvođenje nastave i organizaciju različitih sportskih takmičenja

  2.000.000,00 din.

 • Novi Bečej

  1. OŠ „Dositej Obradović“, Bočar

  Nabavka LED sporstkog semafora i ozvučenja za fiskulturnu salu radi obezbeđivanja uslova za organizaciju različitih sportskih takmičenja na školskom, međuškolskom, opštinskom i okružnom nivou (košarka, basket, mali fudbal, odbojka, rukomet)

  1.040.540,00 din.

  2. OŠ „Josif Marinković“

  Zamena tri postojeća kotla novim kotlovima na plin sa pratećom instalacijom čime se postiže veća energetska efikasnost i optimalna temperatura u učionicama za sve učenike i nastavnike škole

  2.995.143,00 din.

  3. OŠ „Milan Stančić Uča“, Kumane

  Postavljanje ukupno 386 LED svetiljki što podrazumeva zamenu kompletne rasvete u školi čime se postiže veći nivo energetske efikasnosti objekta škole i smanjuju troškovi potrošnje električne energije

  2.964.317,00 din.

 • Srbobran

  1. OŠ „Vuk Karadžić“

  Sanacija krova u površini od 2.454 kvadrata u cilju sprečavanja daljeg unutrašnjeg oštećenja usled prokišnjavanja, čime se postiže funkcionalnost objekta i obezbeđuju uslovi za adekvatan rad i očuvanje školskog inventara

  8.000.000,00 din.

 • Veliko Gradište

  1. OŠ „Ivo Lola Ribar“

  Zamena postojeće rasvete u školi montažom ugradnih LED panela i nosača što će doprineti kvalitetnijem osvetljenju tokom izvođenja nastave, ali i smanjenju štetnih uticaja zastarelih svetiljki kako po zdravlje, tako i po životnu sredinu

  2.674.560,00 din.

  2. OŠ „Miša Živanović“, Srednjevo

  Obezbeđivanje adekvatnih uslova za izvođenje nastavnog procesa zamenom stolarije na objektu škole koja nije menjana od izgradnje škole pre 70 godina, što ujedno doprinosi smanjenju buke, toplotnoj izolaciji, osigurava bezbednost svih učenika i nastavnika

  1.037.120,00 din.

  3. Srednja škola „Miloje Vasić“

  Zamena osvetljenja u fiskulturnoj sali i nabavka inverter klima uređaja u cilju veće energetske efikasnosti, smanjenja troškovi održavanja, ali i osiguravanja bezbednosti učenika tokom izvođenja nastave od eventualnog pucanja starih i dotrajalih svetiljki

  1.288.320,00 din.