Industrijska bezbednost i bezbednost na radu

Bezbedni uslovi rada za sve zaposlene i poslovne partnere su jedan od strateških ciljeva NIS-a, jer se teži stalnom smanjenju broja povreda na radu i profesionalnih oboljenja.

Kontinuirano se primenjuju principi prevencije, u cilju unapređenja uslova rada i smanjenja broja negativnih HSE događaja. U oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, standardi koje NIS primenjuje i postojeća praksa prevazilaze postojeće zakonske obaveze. Poslovne odluke se donose u skladu sa zahtevima nacionalnog zakonodavstva i iznad zakonski propisanog minimuma, kako bi se obezbedilo efikasno upravljanje rizicima. Upravlja se bezbednošću izvođača i od njih se zahteva da poštuju NIS-ove standarde.

Zaštita i unapređivanje fizičkog i mentalnog zdravlja, sprečavanje povreda na radu i promovisanje zdravog načina života, deo su svakodnevne brige o dobrobiti zaposlenih u NIS-u.

Upravljanje rizicima i industrijska bezbednost

U skladu sa HSE Politikom Kompanije i najboljom svetskom praksom, definisan je i uspostavljen sistem upravljanja HSE rizicima zasnovan na proceni rizika i uspostavljanju barijera, kako bi se sve potencijalne opasnosti prisutne na radnom mestu i u radnim aktivnostima identifikovale, adekvatne mere za kontrolu rizika definisale i time rizici po naše zaposlene, izvođače radova, posetioce, procese i opremu, kao i životnu sredinu eliminiisali, odnosno sveli na najmanju prihvatljivu meru . U cilju obezbeđivanja bezbednih uslova rada za naše zaposlene i izvođače:

 • Izrađen je Akt o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini u skladu sa Zakonom;
 • Za standardne radne aktivnosti izrađuju se Uputstva za bezbedan rad, a za nestandardne aktivnosti vrši analiza bezbednosti posla neposredno pre obavljanja radnih aktivnosti na terenu;
 • Identifikovane su visoko rizične aktivnosti za koje je uspostavljen sistem dozvola za rad;
 • Izrađuju se specijalizovane studije u oblasti procene i analize rizika (HAZID; HAZOP; BowTie);
 • HЅE rizici se procenjuju u svim fazama upravljanja investicionim projektima i prilikom organizacionih promena;
 • Vodi se briga o podizanju svesti i kompetencija u oblasti upravljanja rizicima, kako zaposlenih , tako i naših izvođača, kroz proces osposobljavanja, edukativne nadzorne posete, sprovođenje kampanja, izradu i distribuciju lifleta, brošura, priručnika.
 • Monitoring nad primenom definisanog sistema upravljanja rizicima vrši se kroz nadzorne i inspekcijske posete, gde se utvrđuju neusaglašenosti i definišu mere za dalje unapređenje.

Kompanija neprestano unapređuje upravljanje procesnom bezbednošću sa ciljem da:

 • Rizike od nastanka havarija koji mogu da imaju posledice po ljude, životnu sredinu, imovinu, proizvodnju i reputaciju svede na najmanju moguću meru;
 • Osigura prisustvo i blagovremenu upotrebu neophodnih mehanizama za ublažavanja posledica i spremnosti za vanredne situacije u slučaju nastanka incidenata;
 • Obezbedi bazu podataka vezanu za incidente iz oblasti procesne bezbednosti, kao što su Red 1,2,3 (tier – izlivanja hemijskih, opasnih i drugih materija);
 • Širi svest o rizicima kroz učenje iz istraga incidenata, čime unapređuje bezbednosnu kulturu i sprečava ponavljanje incidenata;

Pored toga, za sve objekte gde se proizvode, prerađuju i skladište ugljovodonici (rafinerije, sabirne stanice i skladišta) Kompanija je izvršila procenu rizika i izradila u skladu sa zakonskim propisima izveštaje o bezbednosti, planove zaštite od udesa i politiku prevencije udesa, na svim lokacijama periodično se izvode redovne vežbe i vrši se periodična provera znanja operatera.

Bezbednost u saobraćaju

Zaposleni NIS-a svakodnevno pređu u proseku oko 110.000 Km, usled čega su izloženi velikom broju rizika u saobraćaju. NIS poklanja veliku pažnju bezbednosti svojih zaposlenih u saobraćaju kako bi se ovi rizici sveli na minimum.
NIS a.d. Novi Sad kao društveno odgovorna Kompanija stalno preduzima mere na unapređenju bezbednosti i povećanju saobraćajne kulture svojih zaposlenih, sa ciljem smanjenja rizika od nastanka neželjenih događaja kako u toku, tako i van radnog vremena.
Kompanija svoju posvećenost smanjenju rizika od nastanka saobraćajnih nezgoda ostvaruje primenom aktivnosti, kao što su:

 • Poštovanje propisa i internih zahteva Kompanije
 • Praktične i teorijske obuke vozača i korisnika vozila NIS-a, u saradnji sa Ministarstvom odbrane.
 • Primena kontinuiranog monitoringa vozila i stila vožnje (IVMS – In Vehicle Monitoring System).
 • Istraživanje saobraćajnih nezgoda i sprovođenje preventivnih mera s ciljem sprečavanja njihovog ponavljanja.
 • Kampanje i informisanje zaposlenih o rizicima, opasnostima i savetima za bezbedno ponašanje u saobraćaju.
 • Saradnja sa relevantnim institucijama i državnim ustanovama (Saobraćajni fakultet, Ministarstvo odbrane, Agencija za bezbednost saobraćaja i dr.).
 • Praćenje ključnih pokazatelja efikasnosti bezbednosti saobraćaja, kao i koeficijenta saobraćajnih nezgoda (RAR – Road Accident Rate).

HSE Obuke

U cilju smanjenja povreda na radu i unaprađenja HSE kulture u Kompaniji je uspostavljen kontinuiran sistem HSE osposobljavanja koji omogućava zaposlenima sticanje znanja i veština za upravljanje rizicima na svojim radnim mestima kao razvoj HSE kompetencija neophodnih za efikasno obavljanje posla i unapređenje kvaliteta rada. HSE obuke se usklađuju sa poslovnim potrebama tako da edukativni sadržaj bude usmeren na razvoj znanja i veština za bezbedno obavljanje radnih aktivnosti ali i na razvoj liderskih kompetencija i podizanje svesti svih zaposlenih o značaju unapređenja bezbednosne kulture i njihovoj ulozi u tom procesu, a obuhvataju sve oblike edukacije i obučavanja koji ne pripadaju domenu sticanja formalnog obrazovanja. Prateći svetske trendove, za potrebe HSE obuka razvijen je savremeni elektronski način obučavanja koji približava sadržaj na zanimljiv i interaktivan način.

Upravljanje izvođačima

Kompanija NIS a.d. Novi Sad kontinuirano radi na unapređenju procesa upravljanja izvođačima s aspekta bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara.

Zahvaljujući naporima zaposlenih NIS-a u uspostavljanju procesa upravljanja izvođačima, za proteklih sedam godina mnogi izvođači su prihvatili našu praksu u cilju poboljšanja prakse u oblasti HSE.

Primenjujući je u svojim kompanijama, oni su podigli nivo bezbednosti na viši nivo, poštujući ne samo zakonski minimum, već i dodatne zahteve koje traži NIS.

U našoj Kompaniji permanentno se vrši kontrola efikasnosti procesa upravljanja izvođačima sa aspekta NЅE u svim organizacionim delova Društva.

Obaveštavanje, upravljanje i istraživanje HSE događaja

U našoj kompaniji je uspostavljen proces Upravljanje HSE događajima koji podrazumeva transparentno obaveštavanje i izveštavanje o NЅE događajima, istraživanje uzroka NЅE događaja, praćenje finansijskih uticaja, kao i deljenje lekcija, odnosno učenje iz HSE događaja. Pod NЅE događajima podrazumevamo događaje koji imaju posledice kao što su povrede na radu, požare, saobraćajne nezgode, otkaze opreme koji mogu da ugroze bezbednost ljudi i/ili negativne uticaje na životnu sredinu. U skladu sa navedenim, osnovni ciljevi upravljanja NЅE događajima su da:

 • Pravovremeno reagujemo i ublažimo posledice, odnosno upravljamo NЅE događajima
 • Preventivno delujemo, odnosno primenimo mere koje će sprečiti ponavljanje sličnih događaja
 • Unapređujemo sistem upravljanja NЅE-om
 • Učimo i delimo pouke iz događaja sa našim zaposlenima i izvođačim

HSE

Sistem HSE (Health, Safety, Environment) deo je svakog biznis-procesa u našoj kompaniji

SAZNAJ VIŠE