Индустријска безбедност и безбедност на раду

Безбедни услови рада за све запослене и пословне партнере су један од стратешких циљева НИС-а, јер се тежи сталном смањењу броја повреда на раду и професионалних обољења.

Континуирано се примењују принципи превенције, у циљу унапређења услова рада и смањења броја негативних HSE догађаја. У области безбедности и здравља на раду, стандарди које НИС примењује и постојећа пракса превазилазе постојеће законске обавезе. Пословне одлуке се доносе у складу са захтевима националног законодавства и изнад законски прописаног минимума, како би се обезбедило ефикасно управљање ризицима. Управља се безбедношћу извођача и од њих се захтева да поштују НИС-ове стандарде.

Заштита и унапређивање физичког и менталног здравља, спречавање повреда на раду и промовисање здравог начина живота, део су свакодневне бриге о добробити запослених у НИС-у.

Управљање ризицима и индустријска безбедност

У складу са HSE Политиком Компаније и најбољом светском праксом, дефинисан је и успостављен систем управљања HSE ризицима заснован на процени ризика и успостављању баријера, како би се све потенцијалне опасности присутне на радном месту и у радним активностима идентификовале, адекватне мере за контролу ризика дефинисале и тиме ризици по наше запослене, извођаче радова, посетиоце, процесе и опрему, као и животну средину елиминиисали, односно свели на најмању прихватљиву меру . У циљу обезбеђивања безбедних услова рада за наше запослене и извођаче:

 • Израђен је Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини у складу са Законом;
 • За стандардне радне активности израђују се Упутства за безбедан рад, а за нестандардне активности врши анализа безбедности посла непосредно пре обављања радних активности на терену;
 • Идентификоване су високо ризичне активности за које је успостављен систем дозвола за рад;
 • Израђују се специјализоване студије у области процене и анализе ризика (HAZID; HAZOP; BowTie);
 • HSE ризици се процењују у свим фазама управљања инвестиционим пројектима и приликом организационих промена;
 • Води се брига о подизању свести и компетенција у области управљања ризицима, како запослених , тако и наших извођача, кроз процес оспособљавања, едукативне надзорне посете, спровођење кампања, израду и дистрибуцију лифлета, брошура, приручника.
 • Мониторинг над применом дефинисаног система управљања ризицима врши се кроз надзорне и инспекцијске посете, где се утврђују неусаглашености и дефинишу мере за даље унапређење.

Компанија непрестано унапређује управљање процесном безбедношћу са циљем да:

 • Ризике од настанка хаварија који могу да имају последице по људе, животну средину, имовину, производњу и репутацију сведе у прихватљиве оквире;
 • Осигура присуство неопходних механизама ублажавања последица и спремности за ванредне ситуације у случају настанка инцидената;
 • Обезбеди базу података везану за инциденте из области процесне безбедности, као што су Ред 1,2,3 (tier – изливања хемијских, опасних и других материја);
 • Шири свест о ризицима кроз учење из истрага инцидената, чиме унапређује безбедносну културу и спречава понављање инцидената;

Поред тога, за све објекте где се производе, прерађују и складиште угљоводоници (рафинерије, сабирне станице и складишта) Компанија је извршила процену ризика и израдила извештаје о безбедности, планове заштите од удеса и политику превенције удеса, на основу којих се изводе редовне вежбе и врши периодична провера знања оператера.

Безбедност у саобраћају

Запослени НИС-а свакодневно пређу у просеку око 110.000 Км, услед чега су изложени великом броју ризика у саобраћају. НИС поклања велику пажњу безбедности својих запослених у саобраћају како би се ови ризици свели на минимум.

НИС а.д. Нови Сад као друштвено одговорна Компанија стално предузима мере на унапређењу безбедности и повећању саобраћајне културе својих запослених, са циљем смањења ризика од настанка нежељених догађаја како у току, тако и ван радног времена.

Компанија своју посвећеност смањењу ризика од настанка саобраћајних незгода остварује применом активности, као што су:

 • Поштовање прописа и интерних захтева Компаније
 • Практичне и теоријске обуке возача и корисника возила НИС-а, у сарадњи са Министарством одбране.
 • Примена континуираног мониторинга возила и стила вожње (IVMS – In Vehicle Monitoring System).
 • Истраживање саобраћајних незгода и спровођење превентивних мера с циљем спречавања њиховог понављања.
 • Кампање и информисање запослених о ризицима, опасностима и саветима за безбедно понашање у саобраћају.
 • Сарадња са релевантним институцијама и државним установама (Саобраћајни факултет, Министарство одбране, Агенција за безбедност саобраћаја и др.).
 • Праћење кључних показатеља ефикасности безбедности саобраћаја, као и коефицијента саобраћајних незгода (RAR – Road Accident Rate).

HSE Обуке

У циљу смањења повреда на раду и унапрађења HSE културе у Компанији је успостављен континуиран систем HSE оспособљавања који омогућава запосленима стицање знања и вештина за управљање ризицима на својим радним местима као развој HSE компетенција неопходних за ефикасно обављање посла и унапређење квалитета рада. HSE обуке се усклађују са пословним потребама тако да едукативни садржај буде усмерен на развој знања и вештина за безбедно обављање радних активности, а обухватају све облике едукације и обучавања који не припадају домену стицања формалног образовања. Пратећи светске трендове, за потребе HSE обука развијен је савремени електронски начин обучавања који приближава садржај на занимљив и интерактиван начин.

Управљање извођачима

Компанија НИС а.д. Нови Сад континуирано ради на унапређењу процеса управљања извођачима с аспекта безбедности и здравља на раду, заштите животне средине и заштите од пожара.

Захваљујући напорима запослених НИС-а у успостављању процеса управљања извођачима, за протеклих седам година многи извођачи су прихватили нашу праксу у циљу побољшања праксе у области HSE.

Примењујући је у својим компанијама, они су подигли ниво безбедности на виши ниво, поштујући не само законски минимум, већ и додатне захтеве које тражи НИС.

У нашој Компанији перманентно се врши контрола ефикасности процеса управљања извођачима са аспекта НЅЕ у свим организационим делова Друштва.

Обавештавање, управљање и истраживање ХСЕ догађаја

У нашој компанији је успостављен процес Управљање HSE догађајима који подразумева транспарентно обавештавање и извештавање о НЅЕ догађајима, истраживање узрока НЅЕ догађаја, праћење финансијских утицаја, као и дељење лекција, односно учење из HSE догађаја. Под НЅЕ догађајима подразумевамо догађаје који имају последице као што су повреде на раду, пожаре, саобраћајне незгоде, отказе опреме који могу да угрозе безбедност људи и/или негативне утицаје на животну средину. У складу са наведеним, основни циљеви управљања НЅЕ догађајима су да:

 • Правовремено реагујемо и ублажимо последице, односно управљамо НЅЕ догађајима
 • Превентивно делујемо, односно применимо мере које ће спречити понављање сличних догађаја
 • Унапређујемо систем управљања НЅЕ-ом
 • Учимо и делимо поуке из догађаја са нашим запосленима и извођачим

HSE

Систем HSE (Health, Safety, Environment) део је сваког бизнис-процеса у нашој компанији

САЗНАЈ ВИШЕ