Odgovorna potrošnja i proizvodnja

Andrija Cugurovic ilustracija NIS

Autor ilustracije:

NIS
Andrija Čugurović

NIS je u 2021. godini osvojio prvo mesto na „Takmičenju za dodelu nacionalnih priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu” koje organizuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Od 2009. godine NIS je u ekološke projekte i projekte koji značajno doprinose unapređenju zaštite životne sredine uložio više od 900 miliona evra. Ova ulaganja unapredila su ekološku sliku cele Srbije i zato će kompanija i u narednom periodu insistirati na daljoj realizaciji svoje zelene agende. NIS je svoj odnos prema zaštiti životne sredine ugradio u kompanijsku viziju i misiju, usvojene vrednosti i HSE politiku. Za kompaniju zaštita životne sredine podrazumeva održivo korišćenje prirodnih resursa, kao i praćenje svih aktivnosti koje mogu imati negativan uticaj na životnu sredinu.

Aktivno se sprovode mere radi smanjenja uticaja na životnu sredinu. Osnovni ciljevi NIS-a u oblasti zaštite životne sredine su usmereni na poštovanje svih propisa koji se odnose na vazduh, vodu i zemljište, te na što manje generisanje, veći stepen reciklaže i zbrinjavanje nastalog otpada. Za kompaniju je značajna i realizacija monitoringa stanja životne sredine u propisanom obimu i dinamici, kao i očuvanje biodiverziteta u područjima poslovanja. NIS je posvećen smanjenju uticaja na klimatske promene, a njegovi zaposleni učestvuju u akcijama uređenja prirode i sakupljanja otpada. Na taj način ličnim primerom promovišu opredeljenje ka zaštiti životne sredine u kojoj rade i žive.

U 2021. godini u Republici Srbiji je usvojen Zakon o klimatskim promenama, kojim se uspostavlja pravni okvir za monitoring, izveštavanje i verifikaciju emisija gasova sa efektom staklene bašte. U cilju pripreme za ovu obavezu, kao i definisanja uticaja delatnosti Kompanije na klimatske promene u 2021. godini, od strane eksternog konsultanta, započeta je izrada Studije projekcija emisija gasova sa efektom staklene bašte do 2030. godine sa analizom mera za smanjenje emisija i uspostavljanja sistema za monitoring i izveštavanje u NIS-u.

Kompanija je učinila novi iskorak u oblasti bezbednosti na radu. Usvojeno je šest Zlatnih HSE pravila kojih moraju da se pridržavaju zaposleni i posetioci na lokacijama NIS-a što doprinosi unapređenju bezbednosti u kompaniji. Indikator povreda sa izgubljenim danima (pokazatelj LTIF) smanjen je 10 odsto u poređenju sa 2020. godinom. Napori NIS-a u ovoj oblasti nagrađeni su vrednim priznanjem – NIS je osvojio prvo mesto na „Takmičenju za dodelu nacionalnih priznanja iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu” u kategoriji Povelja „28. april” koje organizuje Uprava za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Realizovan je i projekat usklađivanja mernih mesta za kontinualna i pojedinačna merenja emisija u Rafineriji nafte Pančevo sa preporukama Standarda ISO 9096 i 15259. Takođe je izrađena Studija za obezbeđenje kvaliteta otpadnih voda u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije i evropskim standardima. Pored toga, nastavljeno je ulaganje u rekonstrukciju rezervoara i implementaciju biogoriva, dok je prilikom rekonstrukcije stanica za snabdevanje gorivom nastavljeno sa ugradnjom ekološke opreme – separatora za prečišćavanje zauljenih atmosferskih voda, pijezometara za praćenje kvaliteta podzemnih voda, merača protoka i ventila za povrat benzinskih para iz podzemnih rezervoara.

U segmentu Istraživanja i proizvodnje nastavljeno je sa aktivnostima na korišćenju slojne vode na objektima i izbušeni su pijezometri za praćenje kvaliteta podzemnih voda. Na Deponiji otpadne isplake Novo Miloševo završena je izgradnja još jednog bazena za odlaganje otpadne isplake.

Nastavilo se sa primenom mesečnih planova potrošnje goriva u Rafineriji nafte Pančevo – u cilju smanjenja emisije zagađujućih materija u vazduh (SO2, NOx i PM) i korišćen je prirodni gas kao dominantno gorivo.

Ciljevi održivog razvoja

Ilustracijama mladih umetnika predstavljeno je 12 odabranih ciljeva propisanih od strane UN-a, za čiju se realizaciju zalažemo.

SAZNAJ VIŠE