Одговорна потрошња и производња

Andrija Cugurovic ilustracija NIS

Аутор илустрације:

NIS
Андрија Чугуровић

Обезбедити одрживе облике потрошње и производње

НИС је у 2021. години освојио прво место на „Такмичењу за доделу националних признања из области безбедности и здравља на раду” које организује Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Од 2009. године НИС је у еколошке пројекте и пројекте који значајно доприносе унапређењу заштите животне средине уложио више од 900 милиона евра. Ова улагања унапредила су еколошку слику целе Србије и зато ће компанија и у наредном периоду инсистирати на даљој реализацији своје зелене агенде. НИС је свој однос према заштити животне средине уградио у компанијску визију и мисију, усвојене вредности и HSE политику. За компанију заштита животне средине подразумева одрживо коришћење природних ресурса, као и праћење свих активности које могу имати негативан утицај на животну средину.
Активно се спроводе мере ради смањења утицаја на животну средину. Основни циљеви НИС-а у области заштите животне средине су усмерени на поштовање свих прописа који се односе на ваздух, воду и земљиште, те на што мање генерисање, већи степен рециклаже и збрињавање насталог отпада. За компанију је значајна и реализација мониторинга стања животне средине у прописаном обиму и динамици, као и очување биодиверзитета у подручјима пословања. НИС је посвећен смањењу утицаја на климатске промене, а његови запослени учествују у акцијама уређења природе и сакупљања отпада. На тај начин личним примером промовишу опредељење ка заштити животне средине у којој раде и живе.
У 2021. години у Републици Србији је усвојен Закон о климатским променама, којим се успоставља правни оквир за мониторинг, извештавање и верификацију емисија гасова са ефектом стаклене баште. У циљу припреме за ову обавезу, као и дефинисања утицаја делатности Компаније на климатске промене у 2021. години, од стране екстерног консултанта, започета је израда Студије пројекција емисија гасова са ефектом стаклене баште до 2030. године са анализом мера за смањење емисија и успостављања система за мониторинг и извештавање у НИС-у.
Компанија је учинила нови искорак у области безбедности на раду. Усвојено је шест Златних HSE правила којих морају да се придржавају запослени и посетиоци на локацијама НИС-а што доприноси унапређењу безбедности у компанији. Индикатор повреда са изгубљеним данима (показатељ LTIF) смањен је 10 одсто у поређењу са 2020. годином. Напори НИС-а у овој области награђени су вредним признањем – НИС је освојио прво место на „Такмичењу за доделу националних признања из области безбедности и здравља на раду” у категорији Повеља „28. април” које организује Управа за безбедност и здравље на раду Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Реализован је и пројекат усклађивања мерних места за континуална и појединачна мерења емисија у Рафинерији нафте Панчево са препорукама Стандарда ИСО 9096 и 15259. Такође је израђена Студија за обезбеђење квалитета отпадних вода у складу са законском регулативом Републике Србије и европским стандардима. Поред тога, настављено је улагање у реконструкцију резервоара и имплементацију биогорива, док је приликом реконструкције станица за снабдевање горивом настављено са уградњом еколошке опреме – сепаратора за пречишћавање зауљених атмосферских вода, пијезометара за праћење квалитета подземних вода, мерача протока и вентила за поврат бензинских пара из подземних резервоара.
У сегменту Истраживања и производње настављено је са активностима на коришћењу слојне воде на објектима и избушени су пијезометри за праћење квалитета подземних вода. На Депонији отпадне исплаке Ново Милошево завршена је изградња још једног базена за одлагање отпадне исплаке.
Наставило се са применом месечних планова потрошње горива у Рафинерији нафте Панчево – у циљу смањења емисије загађујућих материја у ваздух (SO2, NOx i PM) и коришћен је природни гас као доминантно гориво.

Циљеви одрживог развоја

Илустрацијама младих уметника представљено је 12 одабраних циљева прописаних од стране УН-а, за чију се реализацију залажемо.

САЗНАЈ ВИШЕ