Odgovorna potrošnja i proizvodnja

Andrija Cugurovic ilustracija NIS

Autor ilustracije:

NIS
Andrija Čugurović

NIS već godinama posvećeno radi na sprovođenju svoje „zelene“ agende, pružajući na taj način doprinos unapređenju zaštite životne sredine.

U realizaciju projekata zaštite životne sredine NIS je u 2020. godini investirao više od 200 miliona dinara. Između ostalog, u Rafineriji nafte Pančevo izvršena je ugradnja Low NOx gorionika na procesnim pećima postrojenja Bitumen, nastavljeno je sa ugradnjom separatora za prečišćavanje zauljenih atmosferskih voda na stanicama za snabdevanje gorivom i sa realizacijom ekoloških projekata u segmentu istraživanja i proizvodnje nafte i gasa. Početkom rada projekta „Duboka prerada“ u Rafineriji nafte Pančevo NIS je doprineo unapređenju ekološke slike u celoj Srbiji, imajući u vidu ekološke prednosti projekta. Izgradnja novih postrojenja vrednih preko 300 miliona evra, nije završetak modernizacije rafinerije u Pančevu, u kojoj projekti zaštite životne sredine imaju značajan udeo. U 2021. godini jedan od prioritetnih zadataka u Bloku Prerada biće realizacija aktivnosti na rekonstrukciji FCC (postrojenja katalitičkog krekinga) i izgradnji novog postrojenja ETBE (visokooktanske komponente benzina) koji će takođe dati pozitivne efekte na zaštitu životne sredine. Pored toga, biće realizovani i projekti povećanja energetske efikasnosti i digitalizacije proizvodnog procesa rafinerijske prerade.

U NIS-u su tokom 2020. godine nastavljene aktivnosti u cilju pripreme za buduće obaveze iz oblasti klimatskih promena i trgovine emisijama gasova s efektom staklene bašte (GHG). Pored toga, realizovan je i ambiciozni program mera za povećanje energetske efikasnosti. Ovim programom, usmerenim na smanjenje potrošnje energije, ostvarena je ušteda u energiji od 5.758 toe, a vrednost uštede iznosi 291 milion dinara.

Važno je istaći da je u 2020. godini unapređena bezbednost radnih procesaindikator povreda sa izgubljenim danima (pokazatelj LTIF) smanjen je 8% u odnosu na 2019. godinu. Istovremeno, pokazatelj RAR, koji predstavlja koeficijent saobraćajnih nezgoda, smanjen je za 26% u odnosu na 2019. godinu. I u narednom periodu NIS će nastaviti sa značajnim izdvajanjima za projekte zaštite životne sredine, a svi ključni razvojni projekti Kompanije, pored ekonomskog efekta, podrazumevaju odgovornu potrošnju resursa, proizvodnju koja ne narušava životnu sredinu i benefite za buduće generacije.

Kompanija tokom poslednjih sedam godina intenzivno radi na unapređenju odnosa sa izvođačima radi poboljšanja prakse u oblastima bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara.

Osnovni ciljevi napora Kompanije na ovom polju su unapređenje bezbednosti zaposlenih izvođača, podizanje svesti o HSE kulturi, kao i bezbedno izvođenje a bez uticaja na kvalitet izvedenih radova.

Tokom 2020. godine izvršene su dodatne obuke za ključna odgovorna lica u procesu CSM („Contractors System Management”), definisan je novi koncept ocenjivanja rejtinga izvođača i u narednom periodu se planira njegova implementacija.

Ciljevi održivog razvoja

Ilustracijama mladih umetnika predstavljeno je 12 odabranih ciljeva propisanih od strane UN-a, za čiju se realizaciju zalažemo.

SAZNAJ VIŠE