Одговорна потрошња и производња

Обезбедити одрживе облике потрошње и производње.

Улагања у еколошке пројекте и пројекте који значајно доприносе унапређењу заштите животне средине у Републици Србији остају фокус компаније и у наредном периоду.

Од 2009. године компанија НИС је у еколошке пројекте и пројекте који значајно доприносе унапређењу заштите животне средине у Републици Србији уложила више од 900 милиона евра. Свој однос према заштити животне средине НИС је уградио у мисију и визију компаније, усвојене вредности и HSE политику, што значи да улагања и напори у овој области представљају стратешко опредељење компаније на свим нивоима и истовремено свакодневну праксу у бизнис-процесима.

Реализацијом еколошких пројеката, као и пројеката са еколошким ефектом подигнут је ниво усаглашености са захтевима законске регулативе Републике Србије и унапређено управљање системом заштите животне средине у НИС-у. У 2022. години забележен је позитиван тренд показатеља у области заштите животне средине (смањење емисија у ваздух и воду, без великих и средњих догађаја).

Међу приоритетима НИС-а је и стална модернизација компаније, при чему циљ нису само финансијски ефекти, већ и жеља да се унапреди еколошка слика наше земље. У оквиру друге фазе модернизације Рафинерије нафте у Панчеву пуштено је у рад постројење за дубоку прераду са технологијом одложеног коксовања, постројење чијим радом су значајно смањење емисије, пре свега сумпорних једињења.  У складу са захтевима законске регулативе из области животне средине и након почетка рада постројења, током 2022. године израђена је потребна докуменатација и захтев за нову IPPC дозволу, чије се исходовање очекује у 2023. години.

Уз то, у 2022. години у фокусу је била реализација пројеката из области енергетске ефикасности у циљу смањења потрошње и губитака енергетских ресурса (паре, гаса, електричне енергије). Настављен је и рад на зеленој агенди НИС-а постављањем фотонапонских електрана (соларних панела) на осам станица за снабдевање горивом НИС-а у Србији. Поред уштеда у набавци електричне енергије, овим пројектом планирано је и годишње смањење емисије угљен-диоксида од 375 тона. Уједно, овим се повећава удео обновљивих извора енергије у сопственој производњи компаније, а рађено је и на пројектима за утилизацију СО2 (анализa постојећих бушотина за додатнo утискивање CO2). Активно се примењује и прати реализација месечних планова потрошње горива у Рафинерији нафте Панчево, а све у циљу смањења емисије загађујућих материја у ваздух (SО2, NOx и PM). Из тог разлога као доминатно гориво коришћен је природни гас.

Значајне напоре компанија НИС улаже и у област здравља и безбедности на раду. У априлу 2022. године НИС-у је, другу годину заредом, на такмичењу за доделу националних признања из области безбедности и здравља на раду уручена Повеља „28. април“, за освојено прво место. Ово признање додељује Управа за безбедност и здравље на раду Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Током 2022. године усвојена je нова HSE Политика, увећан је број извршилаца у ватрогасним јединицама, успостављена је сарадња са партнерским техничким факултетима Републике Србије са циљем размене знања и пракси из области HSE, започете су активности у оквиру програма дигитализације HSE и дефинисани приоритетни правци развоја ове области у наредном периоду. Поред наведеног, остварен је и успех у пракси, јер је показатељ LTIF (индикатор повреда са изгубљеним радним данима) смањен 15 одсто у односу на 2021. годину.