Чиста вода и санитарни услови

Обезбедити приступ пијаћој води и добре санитарне услове за све

У свом пословању НИС 82% воде захвата из најмање осетљивих водних ресурса чиме штеди воду намењену јавном водоснабдевању.

НИС посебну пажњу посвећује одговорном односу према водним ресурсима те се и током 2021. године наставило са уградњом и реконструкцијом објеката за пречишћавање отпадних вода, тако да тренутно у Компанији постоји 405 објеката за пречишћавање отпадних вода.

Највећа количина воде користи се за рафинеријске потребе, чак 77%. Коришћење водних ресурса неопходно је за функционисање производно-технолошких процеса попут производње паре, функционисања расхладних система, обезбеђења противпожарне заштите, хлађења резервоара и провере водонепропусности. У 2021. години је повећан обим прераде, што је условило и повећане потребе за водом, као и рад новог постројења за Дубоку прераду. Постројењем за полирање кондензата постигнута је уштеда од 35,5% у захвату свеже воде за потребе производних процеса.

У 2021. години количина захваћене воде је за 21% већа у односу на 2020. годину, а количина испуштене пречишћене отпадне воде за 11%. Упркос повећању количине и захваћене и испуштене воде, наша Компанија није утицала на квалитет површинских водних тела из којих се захвата и у које се већим делом испушта пречишћена отпадна вода. Површинска водна тела се сматрају најмање осетљивим водним ресурсима, а обзиром да се из њих захвата 82% воде, НИС штеди резерве подземне воде као и воду из јавних водовода, намењену јавном водоснабдевању и прехрамбеној индустрији.

Додатно је извршена санација водоводне мреже на деловима где је утврђено постојање префорација што је довело до смањења губитака и укупне потрошње воде.

Током 2021. године у потпуности је испуњен план мониторинга отпадних и подземних вода, у циљу провере квалитета отпадних вода, као и ефикасности процеса пречишћавања и квалитета подземне воде и земљишта. Пречишћавањем отпадних вода до захтеваног квалитета, у складу са законском регулативом, штитимо системе јавне канализације и крајње реципијенте.

Једна од пратећих делатности НИС-а је флаширање пијаће воде из извора Јазак. Изворска вода високог квалитета, препознатљивог укуса и оптималног минералног састава, са једног од најчистијих фрушкогорских изворишта природне воде, смештеног у непосредној близини манастира Јазак у националном парку Фрушка Гора, производи се у складу са највишим стандардима у овом сегменту производње.