Чиста вода и санитарни услови

Обезбедити приступ пијаћој води и добре санитарне услове за све.

Компанија НИС за потребе своје производње користи воду из најмање осетљивих водозахвата. Отпадне воде се пречишћавају до захтеваног квалитета, а постојећи процеси се константно унапређују.

Обзиром да је значајно коришћење водних ресурса неопходно за функционисање производно-технолошких процеса (производња паре, функционисање расхладних система), обезбеђење заштите од пожара, хлађење резервоара и проверу водонепропусности, флаширање воде за пиће, као и за прање возила и опреме, заливање и санитарне потребе, у НИС-у се вода захвата из најмање осетљивих водних ресурса – површинских вода (84 одсто), чиме из године у годину компанија потврђује одговоран однос према водним ресурсима и доприноси уштеди воде намењене јавном водоснабдевању.

У НИС-у се велика пажња поклања пречишћавању отпадних вода, посебно имајући у виду да се из једног броја објеката пречишћена отпадна вода испушта у водотокове. Пречишћавањем отпадних вода до захтеваног квалитета, у складу са законском регулативом, штитимо и системе јавне канализације и крајње реципијенте. Зауљене отпадне воде које настају током радних активности и зауљене атмосферске воде представљају реалан ризик по реципијенте (водоток, јавна канализација, лагуна, упојне јаме), те оне пролазе одговарајућу обраду и у водотокове се испуштају искључиво пречишћене отпадне воде. Компанија поседује 408 постројења за пречишћавање отпадних вода на којима се током 2022. године наставило са уградњом нових и заменом постојећих сепаратора.

У циљу провере квалитета пречишћених отпадних вода, као и ефикасности процеса пречишћавања у складу са важећим законским прописима, врши се редован мониторинг свих емитера, као и мониторинг подземне воде, чиме се контролише утицај радних активности НИС-а на подземне воде и земљиште. У 2022. години уграђено је 15 нових сепаратора и 23 пијезометра.

Највећа количина захваћене и испуштене воде у компанији је у Рафинерији нафте у Панчеву. Количина захваћене воде за РНП већа је у односу на претходну годину за 20 одсто, што је последица повећаног обима прераде сирове нафте. Количина захваћене воде по тони прерађене нафте у РНП је 0,95 мил. m3/мил. t, а количина испуштене отпадне воде по тони прерађене нафте је  0,44 мил. m3/мил. t, што је у складу са захтевима BREF-a за рафинеријску прераду.

Једна од пратећих делатности НИС-а је флаширање пијаће воде из извора Јазак. Изворска вода високог квалитета, препознатљивог укуса и оптималног минералног састава, са једног од најчистијих фрушкогорских изворишта природне воде, смештеног у непосредној близини манастира Јазак у Војводини, производи се у складу са највишим стандардима у овом сегменту производње.