Родна равноправност

Унапредити родну равноправност и положај жена и мушкараца у Републици Србији, допринети повећању улога жена у пословном одлучивању и друштву уопште.

Различитост се у НИС-у перципира као шанса да се најбоља искуства уједине и на тај начин унапреди пословање компаније.

Радно окружење у коме се безусловно поштује равноправност свих запослених је приоритет за НИС. Компанија ангажује више од 11.000 запослених, од којих готово трећину чине особе женског пола, па је родна равноправност један од темеља одрживог развоја у НИС-у. Због тога, компанија предузима бројне активности на овом пољу, међу којима су и постепени повратак запослених са породиљског одсуства и слободан дан за запослене мајке којима деца полазе у школу. Поред тога, за запослене на породиљском одсуству, одсуству са рада ради неге детета и посебне неге детета, одобрава се исплата разлике између износа накнаде зараде одређеног на Решењу издатог од стране Градске управе и основне зараде запослене увећане за минули рад у месецу који претходи месецу почетка одсуства, а највише до актуелне петоструке просечне зараде на нивоу Републике Србије, тј. до износа максималне основице за плаћање доприноса. Додатно, компанија не прави разлике у зарадама на основу пола и подстиче усавршавање и професионални развој свих својих запослених. Такође, у НИС-у су запослене укључене у све нивое управљања – од водећих управљачких позиција до свих осталих нивоа.

О значају који родна равноправност има за НИС говори и чињеница да је компанија учествовала у организацији панела посвећеног равноправности полова, у партнерству са Координационим телом за родну равноправност Владе Србије и Агенцијом UN за родну равноправност (UN Women). На панелу је, између осталог, истакнуто да НИС охрабрује жене да се баве занимањима која су традиционално перципирана као мушка, те међу 1.850 инжењера у компанији има више од 500 жена.

У 2020. години компанија је покренула иницијативу чији је исход био доношење Стратегије различитости и инклузије, чија је примена започела у 2021. години, а у којој је један од важних сегмената и родна равноправност. Вођен овом Стратегијом, НИС је започео реализацију Акционог плана, а међу првим корацима је и учешће у пројекту Министарства енергетике и рударства са темом „Родна анализа“. Циљ активности је да препоручи мере за повећавање запошљавања жена у рударству и сектору енергетике, а посебно на техничким и менаџерским позицијама. Ово је прва анализа те врсте у овом сектору у Србији.

У току 2021. године усвојена је Политика разноликости која има за циљ да успостави правила у погледу заступљености у Одбору директора по питању родне различитости, различитости по питању животне доби, професионалне различитости и разноврстности компетенција са циљем успостављања и промовисања уравнотежене заступљености свих аспеката разноликости у систему органа управљања, које могу помоћи у доношењу бољих одлука у вођењу друштва.

Неговање и промоција равноправности реализује се и путем склапања и одржавања стратешке сарадње са различитим организацијом и образовним институцијама. Тако је креирано стратешко партнерство са организацијом AFA (All for All), растућом заједницом и онлине платформом за повезивање и едукацију, која омогућава женама из различитих области и у различитим фазама каријере да учествују у размени идеја, знања и искустава, као и да се ангажују на различитим пројектима. У партнерству са овом организацијом и Форумом младих са инвалидитетом НИС је реализовао прву праксу за младе са инвалидитетом. Такође, компанија је учествовала и у пројекту са СОС дечијим селима чији је циљ била интеграција корисника у тржиште рада.

У 2021. години у НИС-у је почело спровођење новог талент програма за младе, „NIS Energy“ – једногодишњег плаћеног програма који се фокусира на круцијалне бизнис позиције. Путем овог програма у компанији је ангажовано петнаест полазника од којих су 40% женског пола.

Брига о запосленима, поштовање једнакости и стварање једнаких могућности за све, биће и надаље темељи политике НИС-а у области равноправности.