Архива вести

Енергетска ефикасност – шта, зашто, како?

December 12, 2000

Енергетска ефикасност нас чини мање осетљивима на несташицу енергије, смањује загађење и директно утиче на побољшање животних услова.
Два доминантна и уско повезана проблема са којима се свет данас суочава јесу, са једне стране, недостатак и несигурност у снабдевању енергијом и са друге стране, загађење животне средине и климатске промене као последица прекомерне потрошње енергије. Jeдан од начина да се негативни утицаји смањe и да се позитивно утиче на одрживи развој јесте ефикасно коришћење енергије. Енергетска ефикасност нас чини мање осетљивима на несташицу енергије, смањује загађење и директно утиче на побољшање животних услова. У нашој компанији је успостављен и сертификован систем менаџмента енергијом (EnMS). Енергетска ефикасност представља збир мера и деловања у свим областима живота којима је крајњи циљ минимална потрошња енергије, уз услов да ниво рада и живљења остане исти или се побољша. То није пука штедња енергије која подразумева одрицања, већ њена ефикасна употреба која доприноси побољшању квалитета живота и рада, као и већој конкурентности производње. Унапређење енергетске ефикасности представља важан елемент енергетске политике Републике Србије, који значајно доприноси сигурности снабдевања енергијом, повећању стандарда, смањењу увозне зависности и смањењу негативних ефеката на животну средину. У Србији се троши три до пет пута више електричне енергије по јединици друштвеног производа, него у земљама Европске уније, а два до три пута више од земаља у окружењу. Поред тога, због лоше изолације иинсталација, баци се вишеод 50 одсто енергије коју трошимо, а на годишњем нивоу изгуби се око пола милијарде евра због енергетскe неефикасности. Од општег је интереса да се у свим oбластима смањи потрошња енергије. Подизање енергетске ефикасности представља један од стратешких циљева наше компаније. Током последње три године у НИС-у се спроводи програм за повећање енергетске ефикасности, који је део пројекта повећања оперативне ефикасности рада свих организационих делова НИС-а. Циљ програмаје да се уведе пракса штедње и рационалног коришћења енергије на нивоу целе Компаније, као и да се имплeментирају нове технологије које би смањиле енергетску потрошњу. У Компанијије у току 2013. годинe успостављен и сертификован систем менаџмента енергијом (EnMS), у складу са захтeвима стандарда SRPSEN ISO 50001:2012. Управљање енергијом подразумева непрекидно бављење енергијом у свим структурама Компаније у циљу рационализације потрошње енергије.
Успостављени систем осигурава да НИС непрекидно пролази крoз циклус грађења стратегије, планирања и спровођења планираних мера и провере постигнутих резултата, на основу којих се дефинише нова стратегија и на тај начин обезбеђује стално унапређење и повећање енергетске ефикасности.
На основу спроведених студија и анализе постојећег стања објеката, опреме, употребе и потрошње енергије у организационим деловима обухваћеним пилот-пројектом реализованим у 2013, идентификоване су области значајног коришћења и потрошње енергије, као и могућности за побољшање енергетске перформансе НИС-а. Процењено је да је економски потенцијал могуће уштеде у производњи, преради и транспорту нафте и гаса од 10 до 30 одсто. Након утврђене енергетске снове (базиране на подацима о коришћењу и потрошњи енергије у 2013. години), утврђени су општи и посебни енергетски циљеви, дефинисане мере за повећање енергетске ефикасности и одабрани одговарајући индикатори енергетских перформанси (EnPI) преко којих се, на различитим нивоима компаније (НИС, блок, организациони део унутар блока), прате и мере ефекти спроведених мера. По речима директора Блока „Енергетика“ и представника руководства за EnMS Алексеја Белова, планиране мере које се тренутно спроводе, или ће се спроводити у наредном периоду, могу се поделити у две групе. - Пре свега, то су инвестиционе мере које обухватају: улагања у побољшање техничко-технолошких карактеристика постројења и опреме, примену нових технологија, пројекте за коришћење отпадних горива за производњу електричне и топлотне енергије (когенерација), увођење аутоматизованог система мониторинга енергетског биланса и пројекте за коришћење алтернативних /обновљивих извора енергије. И друго, организационо-техничке мере под којима се подразумева редовна контрола и одржавање опреме и инсталација, придржавање препорука о рационалном коришћењу енергије (рачунари, лифтови, осветљење, систем климатизације, потрошња воде, потрошња горива), обука запослених из области енергетске ефикасности, као и акције на повећању свести запослених о утицају њихових свакодневних активности на смањење потрошње енергије. Милорад Бурић, директор Сектора за управљање енергијом, Блок „Енергетика“, на питање какви су резултати мера за повећање енергетске ефикасности,које су спроведене у НИС-у у периоду јануар-јун 2014. године, одговара: - Мере које су предузете током првих шест месеци 2014. године, усмерене су на смањење трошкова производње ДЕМИ воде, смањење потрошње горива (природног и каптажног гаса, бензина, дизела, кокса, мазута ... ), смањење потрошње водене паре и електричне енергије уз истовремено одржавање квалитета и нивоа производње по процесима на истом или вишем нивоу. Применом ових мера за исти период ове године постигнуто је смањење потрошње енергије у НИС-у, за седам одсто у односу на исти период 2013, а очекује се да на крају године буде око 10 одсто што се практично поклапа са проценом могућих уштеда коју је пројектовала компанија TÜVRheinlandInterCertKft. Истовремено изграђена когенеративна постројења у истом периоду, повећала су учешће сопствене производње електричне енергије у укупним потребама наше компаније на осам одсто, са тендецијом даљег раста.
Да би се мере за повећање енергетске ефикасности успешно спроводиле, од пресудногје значаја да запослени имају изграђену свест о њеној важности, као и да се рационално односе према потрошњи енергије у свакодневном раду.
Да би се мере за повећање енергетске ефикасности успешно спроводиле, од пресудног је значаја да запослени имају изграђену свест о њеној важности, као и да се рационално односе према потрошњи енергије у свакодневном раду. То се најбоље постиже комуникацијом, едукацијом и програмима за подизање свести о значају енергетске ефикасности. Мирјана Весковић, менаџер за подршку и праћење енергетске ефикасности, Сектор за управљање енергијом, потврдила је да датум у години када човечанство потроши више природних ресурса него што Земља може да обнови у истом том периоду (Earth Overshoot Day), пада сваке године све раније. - Праг је први пут пређен 19. децембра 1987, ове године, то се догодило 19. aвгуста, четири месеца раније. Ово нас упозорава да морамо предузети озбиљне кораке како би се овај тренд зауставио. Проблем јесте глобалан, али то не значи да се не може решавати локално. Променом појединих образаца понашања, могуће је наше свакодневне активности усмерити ка рационалном коришћењу енергије, како на радном месту тако и у свом дому. To се, пре свега, односи на употребу: рачунара, лифтова, осветљења, система за климатизацију, потрошњу воде, горива - каже Мирјана Весковић. Текст: Драгослав Тодић Овај чланак је објављен у корпоративном часопису "Мој НИС