Život na zemlji

Zaštititi, obnoviti i promovisati održivu upotrebu zemaljskih ekosistema, održivo upravljati šumama, suprotstaviti se dezertifikaciji i zaustaviti i preokrenuti degradaciju zemljišta i zaustaviti gubitak biodiverziteta

Odgovorno, na merljiv, kontrolisan i efikasan način NIS kontinuirano unapređuje ekološke performanse biznis procesa, razvija ekološku svest zaposlenih i podstiče primenu najboljih dostupnih tehnika i tehnologija u investicionim projektima koji imaju direktan ili indirektan uticaj na životnu sredinu.

Tokom 2021. godine izrađena je Strategija zaštite životne sredine do 2030. godine. U okviru aktivnosti na izradi Strategije izvršena je analiza propisa Republike Srbije i EU iz oblasti zaštite životne sredine i procena ulaganja za usklađivanje sa propisanim obavezama. Takođe, definisani su dugoročni ciljevi za smanjenje uticaja na životnu sredinu u pogledu smanjenja ugljeničnog intenziteta, smanjenja ostalih emisija i upotrebe resursa, prepoznati projekti i procenjena potrebna ulaganja.

Nastavilo se sa ulaganjem u ekološke projekte, kao i u projekte koji imaju ekološki efekat, čime NIS pokazuje posvećenost zaštiti i unapređenju stanja životne sredine. Tokom 2021. godine investirano je 355,6 miliona dinara u ekološke projekte.

Značajan deo Strategije se odnosi na upravljanje emisijama GHG u Kompaniji. Analizom tehničko tehnoloških mera kojima se mogu smanjiti emisije GHG, konstatovano je da će u budućem periodu biti najvažnije povećanje energetske efikasnosti u svim segmentima poslovanja, korišćenje kvalitetnijih i ekološki čistijih goriva poput prirodnog gasa, uspostavljanje sistema za praćenje i izveštavanje o emisijama gasova sa efektom staklene bašte u skladu sa zahtevima EU ETS Direktive i analiza mogućnosti geološkog skladištenje CO2 utiskivanjem u geološke formacije.

Pored toga, nastavljeno je sa zbrinjavanjem najvećeg dela otpada preko Krovnih ugovora potpisanih na trogodišnjem nivou sa ovlašćenim operaterima za upravljanje otpadom. Ovakav način ugovaranja je znatno ubrzao proces upravljanja otpadom – kraće vreme nabavke usluge za trajno zbrinjavanje, visoki zahtevi za ponuđače u pogledu reputacije i tehnologije, smanjeni su troškovi zbrinjavanja i omogućeno je bezbedno uklanjanje otpada sa lokacija u veoma kratkom roku nakon generisanja.

Aktivnosti i rezultati NIS-a u domenu zaštite životne sredine kontinualno se unapređuju. I u izmenjenim uslovima rada, zbog COVID-19 virusa, izvršeni su planirani auditi i nadzorne posete, realizovani svi planovi (upravljanje otpadom, monitoring, aspekti, izveštaji), revidirana normativno metodološka dokumenta, izrađen šifarnik objekata monitoringa.

Uspešno su organizovane i održane radionice iz oblasti zaštite životne sredine u cilju unapređenja saradnje sa nadležnim državnim organima i kolegama iz drugih organizacionih delova. U novembru je realizovana radionica u oblasti zaštite zemljišta, dok je strani konsultant održao obuku o evropskoj regulativi i najboljim praksama u oblasti zaštite zemljišta. Održana je i radionica sa nadležnim državnim organima i savetnicima za hemikalije u oblasti upravljanja hemikalijama.

Kompanija redovno prati i izmiruje sve zakonske obaveze vezane za plaćanje naknada. U 2021. godini za takse i naknade u oblasti zaštite životne sredine plaćeno je 281,5 miliona dinara.