Живот на земљи

Заштитити, обновити и промовисати одрживу употребу земаљских екосистема, одрживо управљати шумама, супротставити се дезертификацији и зауставити и преокренути деградацију земљишта и зауставити губитак биодиверзитета.

Током 2022. године улагањима у еколошке пројекте у вредности од готово 315 милиона динара компанија НИС је дала значајан допринос здравијој животној средини у Србији.

С обзиром да је заштита животне средине један од приоритета компаније, у НИС-у се континуирано унапређују еколошки показатељи процесâ, ради се на развоју еколошке свести запослених и тежи се примени најбољих доступних пракси у инвестиционим пројектима. Током 2022. године ревидирана је стратегија заштите животне средине до 2030. године, као и дугорочни циљеви за смањење негативног утицаја на животну средину (смањење угљеничног интензитета, смањење осталих емисија – NOx, SOx, PM, VOC и употребе ресурса), дефинисана су процењена потребна улагања за достизање циљева и усклађивање са захтевима прописа Републике Србије и ЕУ.

У години за нама завршена је и Студија пројекција емисија гасова са ефектом стаклене баште до 2030. године са анализом техничких мера за смањење емисија гасова са ефектом стаклене баште. Студијом су идентификовани највећи извори емисија GHG и могуће техничко-технолошке мере за смањење емисија и дефинисани њихови потенцијали смањења, са пројекцијама до 2030. године.

Активности и резултати НИС-а у домену заштите животне средине континуално се унапређују.

У складу са позитивном законском регулативом која се односи на процес управљања отпадом, компанија је на реализацији збрињавања отпада ангажовала 40 оператера који поседују дозволе за управљање отпадом, добијене од надлежних органа Републике Србије.  Такође, у циљу подизања свести запослених и потрошача о значају разврставња амбалажног отпада, заједно са оператером система управљања амбалажним отпадом засађена су стабла бреза на ССГ Соколићи.

Значајне иницијативе на пољу екологије и енергетске ефикасности реализоване су у сарадњи са заједницом. Поред тога, запослени НИС-а активно учествују у еколошким акцијама. Клуб волонтера НИС-а спроводи акције чишћења и уређења приобаља река и језера, излетишта и јавних површина, садње дрвећа и едукације најмлађих чланова друштва о значају заштите животне средине. У 2022. години, поводом Светског дана заштите животне средине, НИС-ови волонтери су учествовали у акцији чишћења приобаља реке Саве на Ади Циганлији.

Током 2022. године у реализацију еколошких пројеката уложено је 314,6 милиона динара, а у наредном периоду планиран је наставак улагања у пројекте који ће довести до смањења утицаја на животну средину у областима заштите ваздуха, вода, земљишта и управљања отпадом.