Život na zemlji

Zaštititi, obnoviti i promovisati održivu upotrebu zemaljskih ekosistema, održivo upravljati šumama, suprotstaviti se dezertifikaciji i zaustaviti i preokrenuti degradaciju zemljišta i zaustaviti gubitak biodiverziteta.

Tokom 2022. godine ulaganjima u ekološke projekte u vrednosti od gotovo 315 miliona dinara kompanija NIS je dala značajan doprinos zdravijoj životnoj sredini u Srbiji.

S obzirom da je zaštita životne sredine jedan od prioriteta kompanije, u NIS-u se kontinuirano unapređuju ekološki pokazatelji procesâ, radi se na razvoju ekološke svesti zaposlenih i teži se primeni najboljih dostupnih praksi u investicionim projektima. Tokom 2022. godine revidirana je strategija zaštite životne sredine do 2030. godine, kao i dugoročni ciljevi za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu (smanjenje ugljeničnog intenziteta, smanjenje ostalih emisija – NOx, SOx, PM, VOC i upotrebe resursa), definisana su procenjena potrebna ulaganja za dostizanje ciljeva i usklađivanje sa zahtevima propisa Republike Srbije i EU.

U godini za nama završena je i Studija projekcija emisija gasova sa efektom staklene bašte do 2030. godine sa analizom tehničkih mera za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte. Studijom su identifikovani najveći izvori emisija GHG i moguće tehničko-tehnološke mere za smanjenje emisija i definisani njihovi potencijali smanjenja, sa projekcijama do 2030. godine.

Aktivnosti i rezultati NIS-a u domenu zaštite životne sredine kontinualno se unapređuju.

U skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom koja se odnosi na proces upravljanja otpadom, kompanija je na realizaciji zbrinjavanja otpada angažovala 40 operatera koji poseduju dozvole za upravljanje otpadom, dobijene od nadležnih organa Republike Srbije. Takođe, u cilju podizanja svesti zaposlenih i potrošača o značaju razvrstavnja ambalažnog otpada, zajedno sa operaterom sistema upravljanja ambalažnim otpadom zasađena su stabla breza na SSG Sokolići.

Značajne inicijative na polju ekologije i energetske efikasnosti realizovane su u saradnji sa zajednicom. Pored toga, zaposleni NIS-a aktivno učestvuju u ekološkim akcijama. Klub volontera NIS-a sprovodi akcije čišćenja i uređenja priobalja reka i jezera, izletišta i javnih površina, sadnje drveća i edukacije najmlađih članova društva o značaju zaštite životne sredine. U 2022. godini, povodom Svetskog dana zaštite životne sredine, NIS-ovi volonteri su učestvovali u akciji čišćenja priobalja reke Save na Adi Ciganliji.

Tokom 2022. godine u realizaciju ekoloških projekata uloženo je 314,6 miliona dinara, a u narednom periodu planiran je nastavak ulaganja u projekte koji će dovesti do smanjenja uticaja na životnu sredinu u oblastima zaštite vazduha, voda, zemljišta i upravljanja otpadom.