Акција за климу

Предузети хитну акцију у борби против климатских промена и њених последица.

У борби против климатских промена и њених последица компанија НИС даје допринос кроз реализацију бројних иницијатива усмерених на смањење негативних утицаја и унапређење заштите животне средине.

Очекује се да ће климатске промене у будућности имати још већи утицај на пословање компанија у нафтно-гасном сектору, обзиром да је индустрија енергетски врло интензивна и изложена додатном притиску стручне и шире јавности да смањи емисије гасова са ефектом стаклене баште из производних процеса. Индустрија је у фокусу климатске политике и због утицаја на климу у читавом ланцу снабдевања производима – од производње, преко прераде сировине, па све до финалне потрошње.

НИС је чврсто опредељен да пружи пуни допринос процесу заустављања климатских промена, и у том циљу компанија већ дужи временски период реализује бројне пројекте из зелене агенде. Поред тога, НИС развија еколошку свест запослених и подстиче примену најбољих доступних метода и технологија у инвестиционим пројектима. Ради испуњења циљева у овој области НИС делује у три основна правца – спроводи еколошке пројекте, реализује бизнис-иницијативе које имају значајне еколошке бенефите и учествује у акцијама заштите животне средине.

У 2022. години рад је започела ТЕ-ТО Панчево, прва гасно-парна електрана у Србији, намењена за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије на бази природног гаса као еколошки прихватљивијег  горива. У новој гасној електрани, са врхунском технологијом с аспекта енергетске ефикасности и екологије, производиће се топлотна енергија за потребе Рафинерије нафте Панчево, док се произведена електрична енергија у потпуности усмерава у електроенергетски систем Србије, чиме НИС доприноси енергетској стабилности наше земље.

Настављен је и развој пројекта ветропарк, планирана је и изградња кровних соларних фотонапонских електрана на објектима у оквиру Рафинерије нафте Панчево, соларне електране на земљи у складишту деривата нафте у Новом Саду, као и низ других соларних електрана на објектима и земљишту компаније, укупне снаге панела од око 20 MWp.

У 2021. години у Републици Србији је донет Закон о климатским променама, којим се успоставља правни оквир за мониторинг, извештавање и верификацију емисија гасова са ефектом стаклене баште (GHG), док је у 2022. години донета Уредба о врстама активности и гасовима са ефектом стаклене баште, која прописује обавезу прибављања дозволе за емисије GHG за постројења НИС-а.

У НИС-у је 2022. године уведена пракса праћења и извештавања о емисијама GHG на кварталном нивоу, у циљу њихове прецизније квантификације и праћења трендова. Квантификација емисија GHG за НИС и зависна друштва се врши према GHG Протоколу за Опсег 1. и Опсег 2. Директне емисије СО2 (Опсег 1) у 2022. години износе 1.478.927,1 t CO2еq. Eмисије гасова са ефектом баште од увезене (купљене) електричне и топлотне енергије која се користила у компанији и зависним друштвима у Републици Србији (Опсег 2), износиле су 314.220,7 t CO2еq.

Опсег 3 емисија GHG, према GHG Протоколу, обухвата остале индиректне емисије гасова са ефектом стаклене баште које су у највећој мери последица употребе производа компаније. За 2022. годину је први пут извршен прорачун емисија GHG за Опсег 3 (емисије за категорију 1 – набављена роба и услуге, категорију 2 – средства за производњу (челик, цемент) и категорију 11 – коришћење продатих производа компаније) и износи 9.589.010 tCO2ekv.

Уз то, у циљу припреме за предстојеће обавезe, односно ради тачнијег дефинисања утицаја пословања компаније на климатске промене у 2022. години, организована је обука запослених за прорачун емисија гасова са ефектом стаклене баште. Све наведене активности имају за циљ успостављање система мониторинга и извештавања о емисијама GHG у НИС-у.

Планирање и реализација пројеката декарбонизације биће велики изазов за НИС у наредном периоду, тако да се у компанији, поред осталих, разматрају и пројекти везани за геотермалне изворе енергије, зелени водоник, утврђивање потенцијала за складиштење СО2 у искоришћеним лежиштима нафте и гаса, могућност примене технологија за издвајање СО2 у циљу његовог геолошког складиштења.