Архива вести

Оперативна ефикасност у НИС-у.

December 12, 2000

Тешка економска ситуација и неповољна макроекономска клима у Србији и региону, неминовно утичу и на пословне резултате компанија. Како би успеле да преживе на тржишту и прилагоде се отежаним условима пословања, компаније морају да се фокусирају на унутрашње ресурсе, односно на повећање оперативне ефикасности. С обзиром да НИС има за циљ да и даље остане једна од највећих и најефикаснијих компанија балканског региона и да настави свој снажан развој, у саставу Функције за стратегију и инвестиције формиран је нови организациони део који има за циљ пружање помоћи и подршке у реализацији додатних мера за побољшање пословања. Циљ новоформиране Дирекције за повећање ефикасности јесте, пре свега, да се овом виду пословања приђе систематски, јер је оперативна ефикасност заправо начин на који се стварају позитивни ефекти за Компанију  оптимизацијом најразличитијих активности и процеса који се тренутно у њој одвијају. Основни задатак нове Дирекције представља успостављање организационе структуре која ће подржати сталан рад на побољшању оперативне ефикасности пословања, затим мотивисање свих запослених за предлагање нових идеја, стално праћење конкуренције, тржишта и светских трендова у нафтном бизнису, како би Компанија на адекватан начин могла да одговори свим изазовима. Повећање ефикасности односи се на све области пословања. Основни правци у којима се оно спроводи јесу: унапређење постојећих капацитета у Компанији, развој нових области пословања, побољшање квалитета производа, набавка нове опреме за сервисе, имплементација нових технологија, којих до сада није било у производним деловима Компаније. Поред тога, неопходно је увођење нових корпоративних алата и механизама у праксу – развијање специјалних понуда за потрошаче, унапређење обуке запослених са циљем повећања њихових квалитета, боља контрола реализације пројеката, увођење нових приступа у трговинском делу и боље планирање инвестиционе делатности свих делова. У претходном периоду реализовани су велики инвестициони и организациони пројекти што је резултирало повећањем ефективности пословања, односно постизањем респектабилних резултата - пуштање у рад модерног комплекса хидрокрекинга, модернизација мреже бензинских станица, увођење нове опреме и технологије у сегменту истраживања и производње, реформисање организационе структуре, итд. У наредном периоду, услед горе наведених промена у условима пословања, очекује нас више малих пројеката који треба да доведу до унапређења оперативне ефикасности, што ће резултирати повећањем профитабилности оперативног пословања организационих делова Компаније, затим, повећањем обима и побољшања квалитета производа и пружених услуга, увођењем у рад ресурса који раније нису били коришћени. Оперативна ефикасност подразумева производњу и примену технологија и пракси којих нема код конкуренције, као и повећање организационе ефикасности и унапређење професионалних квалитета кроз обуку и развој запослених у Компанији, јер, заправо, запослени и њихов предузимљив и иновативан приступ радним задацима представљају кључни фактор успеха на путу унапређења оперативне ефикасности. У оквиру Пројекта повећања оперативне ефикасности рада свих организационих делова, током последње три године, у НИС-у се спроводи програм за повећање енергетске ефикасности. Циљ програма је да се уведе пракса штедње и рационалног коришћења енергије на нивоу целе компаније, као и да се имплeментирају нове технологије које би смањиле енергетску потрошњу.

Награде подстичу инвентивност

Да би Програм повећања ефикасности пословања у НИС-у дао очекиване резултате, потребно је да сваки запослени промени приступ обављању својих радних обавеза и да сопственом иновативношћу допринесе повећању ефикасности радних процеса, развијању нових послова, примени нових технологија и иновација, унапређивању конкурентности...
Очекује нас више малих пројеката који треба да доведу до унапређења оперативне ефикасности, што ће резултирати повећањем профитабилности оперативног пословања организационих делова Компаније, затим повећањем обима и побољшања квалитета производа и пружених услуга, увођењем у рад ресурса који раније нису били коришћени
У том циљу, стартовао је нови програм мотивације за запослене „Ја имам идеју“. Програм подразумева новчане и вредне награде за имплементацију изводљивих идеја, активно укључивање руководства и брз процес за њихову евалуацију и развој, што је и најважнија карика у његовој примени. Када је реч о идејама, потребно је да оне заправо буду проактивни предлози за повећање ефикасности пословања и комерцијалних процеса, конкурентности и одрживости НИС-а у свим активностима, као и за остварење стратешких циљева. То значи да ће запослени бити награђивани за идеје везане за  бизнис процесе (производњу, продају, трошкове, надзор и сл.), затим за идеје везане за интерне процедуре које побољшавају радне процесе, идеје које помажу компанији да применом нових технолошких или техничких решења (нових за НИС), престигне конкуренцију, као и за идеје инспирисане стратешким циљевима. У наредном периоду, повећање ефикасности мора се спроводити системски. У сваком организационом делу, и менаџер и запослени имаће прилику да допринесу повећању ефикасности у области у којој раде. На тај начин, ефикасност ће постати темељ даљег напредовања, развоја и лидерства НИС-а.