Заштита животне средине

Заштита животне средине у НИС-у подразумева одрживо коришћење природних ресурса; праћење активности које могу имати негативан утицај на животну средину; идентификацију и вредновање еколошких ризика и спровођење мера у циљу што мањег негативног утицаја на животну средину.

Основни циљеви из области заштите животне средине су усмерени на поштовање свих прописа који се односе на ваздух, воду и земљиште; што мање генерисање, већи степен рециклаже и збрињавање насталог отпада; реализацију мониторинга стања животне средине у прописаном обиму и динамици; очување биодиверзитета у подручјима у којима послујемо. Санирали смо скоро у потпуности историјско загађење и вратили преко 15 ha земљишта првобитној намени – пољопривредној производњи; посвећени смо смањењу утицаја на климатске промене и вршимо прорачун емисије CО2, иако још није регулисан прописима РС; учествујемо у акцијама уређења природе и сакупљања отпада; разврставамо отпад који представља секундарне сировине и личним примером промовишемо опредељење ка заштити животне средине у којој радимо и живимо.

Као друштвено одговорна Компанија, већ 10 година транспарентно извештавамо јавност о еколошким индикаторима, путем Извештаја о одрживом развоју у складу са GRI смерницама (Global Reporting Initiative).

НИС је свој однос према заштити животне средине уградио у визију и мисију, усвојене вредности, HSE политику и Изјаву о HSE политици.

Извештавање

Извештај о одрживом развоју за 2019. годину

Наша достигнућа у 2019. години у области друштвене одговорности и одрживог пословања

САЗНАЈ ВИШЕ

Еколошки пројекти

Одговорност према животној средини НИС доказује бројним пројектима и значајним инвестицијама на пољу заштите животне средине. Унапређујемо производне активности реализацијом пројеката у складу са најбоље доступним техникама и технологијама (VAT – Best Available Technics), а само током 2019. године НИС је у реализацију пројеката заштите животне средине уложио 534 милиона динара. Инвестициони еколошки пројекти су реализовани у циљу усаглашавања са законском регулативом Републике Србије и Европске уније. Најзначајнији реализовани еколошки пројекти у претходним годинама су пројекти који за резултат имају значајно смањење емисије загађујућих материја у ваздух (CO2, NOx и прашкасте материје), повећање енергетске ефикасности, унапређење управљања отпадом, отпадним водама и санација и рекултивација земљишта (историјског загађења).

Емисија CО2 и гасова стаклене баште (смањење утицаја на климатске промене)

С обзиром да НИС а.д. Нови Сад спада у енергетски интензивне компаније, као и да је у Републици Србији у току хармонизација са ЕУ прописима који дефинишу емисије GHG (Greenhouse gases), компанија је препознала значај борбе против климатских промена кроз повећање енергетске ефикасности у свим сегментима пословања, повећање учешћа обновљивих извора енергије у укупној производњи енергије, производњи квалитетнијих и еколошки чистијих горива, успостављање система за праћење и извештавање о емисијама гасова са ефектом стаклене баште у складу са захтевима ЕУ ETS Директиве и развијањем искуства у утискивању CО2 у геолошке формације реализацијом EOR пројеката, у циљу припреме за изазове геолошког складиштења CО2 у будућем периоду (Carbon Capture and Storage).

Иако у Републици Србији тренутно не постоји законска регулатива која ограничава емисије GHG из постројења и која захтева од оператера да их квантификују, НИС а.д. је као друштвено одговорна компанија у циљу приказа укупне емисије GHG (Carbon footprint компаније), у претходном периоду квантификовала укупне емисије CО2. Податке о количинама емисија GHG НИС а.д. објављује у Извештају о одрживом развоју почевши од 2016. године.

Управљање отпадом

Управљање отпадом врши се у складу са законском регулативом Републике Србије. Обављањем своје делатности Компанија генерише како неопасан, тако и опасан отпад.

Од неопасног отпада највише се генеришу различите врсте метала (око 90%), као и амбалажни неопасан отпад, док се од опасног отпада највише генеришу нафтни муљеви и зауљени отпади (око 70%), као и сумпорна киселина, катализатори и опасна амбалажа.

Компанија је развила посебно софтверско решење, Апликацију за евиденцију отпада, која се користи за потребе праћења генерисања и кретања отпада, као и извештавање надлежних органа.

Управљање хемикалијама

У нашој Компанији се користи велики број различитих хемикалија током радних и производних активности и безбедно коришћење хемикалија је од великог значаја. Запослени који рукују хемикалијама морају имати доступну безбедносну листу (Safety Data Sheet) или извод из безбедносне листе, одговарајућу ЛЗО (лична заштитна опрема) и морају бити обучени за рад са хемикалијама. Осим у складиштима, лабораторијама, погонима, SSG, нашим запосленима су доступне све безбедносне листе на интерном порталу Компаније, док су SDS листе хемикалија регистрованих по REACH-у, доступне на сајту Компаније.
Обзиром на велики број хемикалија и њихову различиту примену, сваки Блок/ЗД има свог именованог Саветника за хемикалије, који се стара за правилно управљање хемикалијама у делокругу свог рада.

Управљање водом

Вода се у НИС-у користи за потребе производње и прераде, за заштиту од пожара, испитивање непропусности резервоара, за хлађење, прање и заливање. Користи се око 3,6 милиона м3 воде годишње, по принципу захватања воде из најмање осетљивог ресурса – површинска вода се користи на нивоу око 78%, из јавних водовода око 12%, а подземна око 10%.

Радом постројења за полирање повратног кондензата у RNP од 2013. године захватање воде из Дунава смањено за око 1/3 на годишњем нивоу.

Количина захваћене воде је на појединим објектима смањена рационализацијом и санацијом цевовода, као и прањем возила и опреме под притиском, што захтева мањи утрошак воде.

Количина испуштених отпадних вода је на нивоу од 2,2 милиона м3 воде годишње. Највећа количина отпадних вода настаје у RNP, и сразмерна је количини прерађене сирове нафте.

Компанија има 355 објеката за пречишћавање отпадних вода на којима пречишћава више од 99% свих насталих отпадних вода, које се пречишћене испуштају у водотоке и у јавну канализацију.

HSE

Систем HSE (Health, Safety, Environment) део је сваког бизнис-процеса у нашој компанији

САЗНАЈ ВИШЕ