Заштита животне средине

Заштита животне средине у НИС-у подразумева одрживо коришћење природних ресурса; праћење активности које могу имати негативан утицај на животну средину; идентификацију и вредновање еколошких ризика и спровођење мера у циљу што мањег негативног утицаја на животну средину.

Од 2009. године НИС је у еколошке пројекте и пројекте који значајно доприносе унапређењу заштите животне средине уложио више од 900 милиона евра. Ова улагања унапредила су еколошку слику целе Србије и зато ће компанија и у наредном периоду инсистирати на даљој реализацији своје зелене агенде. НИС је свој однос према заштити животне средине уградио у компанијску визију и мисију, усвојене вредности и HSE политику. За компанију заштита животне средине подразумева одрживо коришћење природних ресурса, као и праћење свих активности које могу имати негативан утицај на животну средину.

Активно се спроводе мере ради смањења утицаја на животну средину. Основни циљеви НИС-а у области заштите животне средине су усмерени на поштовање свих прописа који се односе на ваздух, воду и земљиште, те на што мање генерисање, већи степен рециклаже и збрињавање насталог отпада. За компанију је значајна и реализација мониторинга стања животне средине у прописаном обиму и динамици, као и очување биодиверзитета у подручјима пословања. НИС је посвећен смањењу утицаја на климатске промене, а његови запослени учествују у акцијама уређења природе и сакупљања отпада. На тај начин личним примером промовишу опредељење ка заштити животне средине у којој раде и живе.

Извештавање

Извештај о одрживом развоју за 2020. годину

Наша достигнућа у 2020. години у области друштвене одговорности и одрживог пословања

САЗНАЈ ВИШЕ

Еколошки пројекти

Одговорност према животној средини НИС доказује бројним пројектима и значајним инвестицијама на пољу заштите животне средине. Унапређујемо производне активности реализацијом пројеката у складу са најбоље доступним техникама и технологијама (VAT – Best Available Technics), а само током 2021. године НИС је у реализацију пројеката заштите животне средине уложио 355,6 милиона динара. Инвестициони еколошки пројекти су реализовани у циљу усаглашавања са законском регулативом Републике Србије и Европске уније. Најзначајнији реализовани еколошки пројекти у претходним годинама су пројекти који за резултат имају значајно смањење емисије загађујућих материја у ваздух (ЅO2, NOx и прашкасте материје), повећање енергетске ефикасности, унапређење управљања отпадом, отпадним водама и санација и рекултивација земљишта (историјског загађења).

Емисија гасова са ефектом стаклене баште (смањење утицаја на климатске промене)

Постоји укорењена перцепција нафтно-гасне индустрије као индустрије која има битан утицај на повећање нивоа гасова са ефектом стаклене баште због индиректних емисија које настају употребом производа те индустрије. Због тога су компаније нафтно-гасног сектора под све већим притиском инвеститора и јавности када се говори о потреби преласка на нискоугљеничну економију.

Ако говоримо о ефекту стаклене баште, у овој области развили смо механизам за праћење емисија гасова на нивоу целе Компаније. На основу тих података креира се угљенични отисак Компаније, „Carboon footprint“, који представља укупне емисије гасова са ефектом стаклене баште које настају из производних и техничко технолошких активности у свим организационим деловима. О резултатима оствареним у сегменту заштите климе Компанија редовно извештава. Механизам извештавања у овој фази обухвата Опсег 1 и Опсег 2, а планира се проширење на Опсег 3.

У наредном периоду нашу компанију очекује и унапређење система управљања и извештавања о емисијама гасова са ефектом стаклене баште, а у складу са подзаконским актима Закона о климатским променама, који ће бити уведени у наредном периоду. У том светлу, у нашој компанији формирана је радна група коју чине запослени из разних организационих делова. Главни задатак наших колега биће мониторинг, извештавање и верификација емисија GHG, што укључује и исходовање дозволе за емисије GHG од стране Министарства заштите животне средине Републике Србије.

Управљање отпадом

Обављањем своје делатности Компанија генерише како неопасан, тако и опасан отпад са којима се поступа у складу са законском регулативом Републике Србије.

Од неопасног отпада највише се генеришу различите врсте метала (око 85%), као и амбалажни неопасан отпад, док се од опасног отпада највише генеришу нафтни муљеви и зауљени отпади (око 71%), као и сумпорна киселина, катализатори и опасна амбалажа.

Компанија се своје локације опремила посебним посудама за сакупљање папира и картона, ПЕТ амбалаже и лименки како би се испуњавање националних циљева подигло на виши ниво.

Развојем посебног софтверског решења, Апликације за евиденцију отпада, у Компанији је поједностављено праћење генерисања и кретања отпада, као и извештавање надлежних органа.

Управљање хемикалијама

У нашој Компанији се користи велики број различитих хемикалија током радних и производних активности и безбедно коришћење хемикалија је од великог значаја. Запослени који рукују хемикалијама морају имати доступну безбедносну листу (Safety Data Sheet) или извод из безбедносне листе, одговарајућу ЛЗО (лична заштитна опрема) и морају бити обучени за рад са хемикалијама. Осим у складиштима, лабораторијама, погонима, SSG, нашим запосленима су доступне све безбедносне листе на интерном порталу Компаније, док су SDS листе хемикалија регистрованих по REACH-у, доступне на сајту Компаније.

Обзиром на велики број хемикалија и њихову различиту примену, сваки Блок/ЗД има свог именованог Саветника за хемикалије, који се стара за правилно управљање хемикалијама у делокругу свог рада.

Управљање водом

НИС посебну пажњу посвећује одговорном односу према водним ресурсима те се наставља са уградњом и реконструкцијом објеката за пречишћавање отпадних вода, тако да тренутно у Компанији постоји 405 објеката за пречишћавање отпадних вода.

Највећа количина воде користи се за рафинеријске потребе, чак 77%. Коришћење водних ресурса неопходно је за функционисање производно-технолошких процеса попут производње паре, функционисања расхладних система, обезбеђења противпожарне заштите, хлађења резервоара и провере водонепропусности. У 2021. години је повећан обим прераде, што је условило и повећане потребе за водом, као и рад новог постројења за Дубоку прераду. Постројењем за полирање кондензата постигнута је уштеда од 35,5% у захвату свеже воде за потребе производних процеса.

Наша Компанија није утицала на квалитет површинских водних тела из којих се захвата и у које се већим делом испушта пречишћена отпадна вода. Површинска водна тела се сматрају најмање осетљивим водним ресурсима, а обзиром да се из њих захвата 82% воде, НИС штеди резерве подземне воде као и воду из јавних водовода, намењену јавном водоснабдевању и прехрамбеној индустрији.

Једна од пратећих делатности НИС-а је флаширање пијаће воде из извора Јазак. Изворска вода високог квалитета, препознатљивог укуса и оптималног минералног састава, са једног од најчистијих фрушкогорских изворишта природне воде, смештеног у непосредној близини манастира Јазак у националном парку Фрушка Гора, производи се у складу са највишим стандардима у овом сегменту производње.

HSE

Систем HSE (Health, Safety, Environment) део је сваког бизнис-процеса у нашој компанији

САЗНАЈ ВИШЕ