Доступна и обновљива енергија

Обезбедити приступ доступној, поузданој, одрживој и модерној енергији за све.

Уредно снабдевање тржишта нафтним дериватима у сложеним геополитичким околностима и реализација великог броја развојних пројеката допринос је НИС-а у очувању макроекономске стабилности Републике Србије.

Прошле године велика пажња компаније посвећена је јачању енергетске ефикасности, пројектима из области обновљивих извора енергије (повећању удела ОИЕ у сопственој производњи, постављању соларних панела на станицама за снабдевање горивом), као и пројектима за утилизацију СО2.

Уколико се као референтна посматра 2012. година, у периоду од 2012. до 2022. године остварено је укупно повећање енергетске ефикасности компаније за 33 одсто.

Током 2022. године компанија НИС је започела реализацију пилот-пројекта – постављање соларних панела за производњу електричне енергије на станицама за снабдевање горивом. У првој фази пројекта соларни панели су постављени на осам NIS Petrol и Gazprom малопродајних објеката широм Србије. Прогноза је да ће на овај начин, на осам локација бити остварена годишња уштеда у набавци електричне енергије од готово 300 МWh, уз испоруку око 40 МWh у дистрибутивну мрежу и уз годишње смањење емисије угљен-диоксида од 375 тона. Произведена електрична енергија ће се највећим делом користити за потребе станица за снабдевање горивом, уз размену са дистрибутивном електричном мрежом. Успешна реализација овог пројекта отвара могућност повећања броја ССГ на којима ће у наредном периоду бити постављени соларни панели. НИС разматра и  изградњу соларних фотонапонских електрана на објектима у оквиру Рафинерије нафте Панчево, пословних објеката у Београду и Новом Саду, на фабрици воде Јазак, као и изградњу фотонапонске електране у складишту деривата нафте у Новом Саду. На тај начин наставља се са диверзификацијом пословања и са улагањима у зелену енергетику.

Обезбеђивање приступа доступној, поузданој, одрживој и модерној енергији за све један је од циљева одрживог развоја УН, којем је пројектна компанија „Wind Park Пландиште“ (чији је компанија НИС сувласник) у потпуности посвећена.

Компанија „Wind Park Пландиште“ је током 2022. године извршила комплетну оптимизацију пројекта ветроелектране Пландиште 1, како би се увеле нове, модерне технологије и савремени тип ветрогенератора великих капацитета.

У циљу оптимизације, одлуком Скупштине општине Пландиште у фебруару 2022. године, усвојена је Одлука о измени Плана детаљне регулације комплекса ветроелектране Пландиште 1, којом се омогућава изградња до 20 ветрогенератора максималне снаге 7 мегавата. Након усвајања планске документације приступило се изради пројектно-техничке документације, а у септембру 2022. године добијени су нови локацијски услови од Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај. Позитиван извештај Ревизионе комисије за идејни пројекат, који је добијен у новембру претходне године, омогућио је да се приступи припреми техничке документације за измену грађевинске дозволе. Током 2022. године започет је и процес ажурирања Студије о процени утицаја на животну средину за ветроелектрану Пландиште 1.

Прошле године смо приступили и иновирању и изменама осталих дозвола неопходних за изградњу ветроелектране Пландиште 1 и оптимизацији пројекта прикључка, уз сагласност и подршку Електромрежа Србије.

Компанија „Wind Park Пландиште“ је редовни и активни члан Удружења ОИЕ Србија, те је као члан била присутна на свим важним домаћим догађајима, као и на догађајима у организацији WindEurope – највеће европске асоцијације за енергију ветра.