Родна равноправност

NIS ilustracija Milica Golubovic

Аутор илустрације:

NIS
Милица Голубовић

Као један од највећих послодаваца у Србији, са преко 11.000 запослених, посвећени смо обезбеђивању комплементарности и разноликости у нашем тиму.

Приоритет НИС-а је безусловно поштовање људских права, забрана дискриминације, поштовање равноправности и права запослених гарантованих Законом о раду, Колективним уговором и интерним актима Компаније.

Кроз овакав приступ пословању пружамо оквир за квалитетније спровођење наше пословне стратегије, креирајући могућност за остварење максималног учинка и одрживог пословања пружајући свима једнаке шансе за запослење без обзира на пол, старост, националност и било које друге личне карактеристике. Сврха оваквог приступа јесте промовисање различитости међу запосленима наше компаније, укључујући уравнотежену заступљеност оба пола у свим сегментима и на свим нивоима. Оваквим приступом обезбеђујемо разноврсност тимова на начин који осигурава постојање и размену различитих искустава, примену мање или више специфичних вештина, али и компетенција и особина личности које ће подстаћи нова учења и међусобни развој. Управо овај аспект је тај који чини кључну разлику у пословању сваке компаније и представља ослонац за даљи раст.

Од посебне важности за нас су следеће погодности за запослене:

  • Слободан дан поводом поласка деце у први разред основне школе
  • Постепен повратак мајки са породиљског одсуства – прве две радне недеље, након повратка са породиљског одсуства, омогућен је рад 4 сата дневно
  • За запослене на породиљском одсуству, одсуству са рада ради неге детета и посебне неге детета, одобрава се исплата разлике између износа накнаде зараде одређеног на Решењу издатог од стране Градске управе и основне зараде запослене увећане за минули рад у месецу који претходи месецу почетка одсуства, а највише до актуелне петоструке просечне зараде на нивоу Републике Србије, тј. до износа максималне основице за плаћање доприноса.
  • Подстицање девојака и жена за бављење пословима који су традиционално перципирани као мушка занимања
  • У 2020. години покренули смо и нови талент програм за младе, једногодишњи плаћени програм који се фокусира на круцијалне бизнис позиције – NIS Energy, кроз који смо ангажовали шеснаесторо полазника, од којих су 37,5% жене.

Током 2020. године покренули смо иницијативу чији ће исход бити Стратегија различитости и инклузије, која ће ступити на снагу 2021. године, у којој је један од важних сегмената и Родна равноправност.

Брига о запосленима, поштовање једнакости и стварање једнаких могућности за све, биће и даље темељи политике НИС-а у овој области.

Циљеви одрживог развоја

Илустрацијама младих уметника представљено је 12 одабраних циљева прописаних од стране УН-а, за чију се реализацију залажемо.

САЗНАЈ ВИШЕ