Zajednici zajedno

U želji da podstiče ono što je najvažnije za jedno društvo, kompanija NIS i u 2023. godini pažnju usmerava na podršku razvoju dece i mladih. Program „Zajednici zajedno“ ove godine podržava kreiranje podsticajnog, savremenog okruženja koje će deci, mladima, nastavnicima, kao i naučnom kadru naše zemlje olakšati proces sticanja znanja, veština i razvijanja sposobnosti.

Nastojeći da stekne sveobuhvatniji uvid u prioritete lokalnih zajednica u kojima posluje, kompanija NIS je u saradnji sa lokalnim samoupravama, sprovela anketu o stanju i potrebama u obrazovnim ustanovama na teritoriji 13 gradova i opština obuhvaćenih programom „Zajednici zajedno“. Lokalne samouprave su obrazovanje identifikovale kao oblast koja je na vrhu prioriteta za ulaganje i iskazale potrebu za unapređenje uslova za rad osnovnih i srednjih škola.

Uzimajući u obzir rezultate ankete, kao i napore države da se unaprede uslovi  obrazovanja koji podstiču ostanak mladih u Srbiji, što je ujedno definisano i novom Strategijom za razvoj obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine, nacionalni prioritet Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, kao i mišljenje stručne javnosti koja takođe smatra da je neophodno konstantno ulagati u mlade ljude i njihovo obrazovanje, kompanija NIS je odlučila da u okviru programskog ciklusa „Zajednici zajedno 2023“ sredstva u iznosu od 144,5 miliona dinara usmeri upravo u oblast nauke i obrazovanja.

Kako bi doprinela osnaživanju obrazovnog statusa dece i mladih, Kompanija će navedena sredstva usmeriti u unapređenje nastavnog procesa i infrastrukture objekata osnovnih i srednjih škola, kao i unapređenje istraživačkih i inovacionih kapaciteta i infrastrukture naučno-istraživačkih organizacija i naučno-tehnoloških parkova u gradovima i opštinama obuhvaćenih Programom.

 • Šta će Konkursom biti podržano?

  Kompanija NIS upućuje poziv javnim osnovnim i srednjim školama, kao i naučno-istraživačkim organizacijama (NIO) i naučno-tehnološkim parkovima (NTP) na teritoriji Beograda, Novog Sada, Požarevca, Niša, Čačka, Zrenjanina, Pančeva, Kikinde, Kanjiže, Novog Bečeja, Srbobrana, Žitišta i Velikog Gradišta da prijave projekte u skladu sa svojim potrebama.

  (NAPOMENA: pogledati detaljnije rubriku Ko može biti Nosilac projekta?)

  Konkursom će biti podržane dve vrste ulaganja:

  1. Unapređenje nastavnog/naučnog procesa
  2. Infrastrukturno unapređenje školskih/naučnih ustanova

  U užem smislu, svaka vrsta ulaganja može da podrazumeva sledeće aktivnosti:

  1. Unapređenje nastavnog/naučnog procesa:

  1.1. Nabavka digitalne opreme:
  – digitalni paketi koji obuhvataju interaktivnu tablu, projektor, laptop i stalak za laptop i projektor
  – pojedinačne komponente digitalnih paketa
  – tableti i računari namenjeni učenicima
  – oprema za informatičke kabinete

  1.2. Opremanje specijalizovanih učionica i kabineta:
  – oprema za odeljenja za učenike sa izuzetnim sposobnostima
  – specijalizovana oprema za kabinete za STEAM discipline (samo za srednje škole i može da podrazumeva nabavku 3D štampača, 3D skenera, CNC mašina, mBot robota, micro:bit uređaja, LEGO Mindstorms setova i drugo)
  – opremanje laboratorija za prirodne nauke specijalizovanim učilima (fizika, hemija, biologija, multidisciplinarni kabineti)

  1.3. Nastavna pomagala za osobe/učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom:
  – oprema, softverska rešenja i drugo

  1.4. Nabavka opreme za NIO i NTP
  – specijalizovana oprema za izvođenje naučnih istraživanja

  2. Infrastrukturno unapređenje objekata škola, NIO i NTP:

  2.1. Unutrašnje uređenje:
  – molerski radovi
  – podni radovi
  – sanacija toaleta/adaptacija toaleta za osobe/učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom
  – zamena sistema za grejanje
  – zamena elektro instalacija
  – unutrašnje saniranje vlage
  – zamena unutrašnje stolarije
  – zamena osvetljenja u energetski efikasnije
  – ugradnja liftova za osobe/učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom (ukoliko postoje tehničke mogućnosti)

  2.2. Spoljašnje uređenje:
  – uređenje fasade (termo i hidro izolacija, sanacija fasade i slično)
  – sanacija krovova
  – zamena spoljašnje stolarije
  – uređenje dvorišnih površina ustanova (sanacija betonskih dvorišnih površina, adaptacija, rekonstrukciji ili izgradnja dvorišnih terena za sportske aktivnosti, uređenje travnatih površina i sadnja drveća)
  – zamena dvorišnog osvetljenja u energetski efikasnije
  – postavljanje pametnih klupa
  – postavljanje, zamena ili sanacija ograde i kapije dvorišta ustanova
  – obezbeđivanje pristupačnosti za osobe/učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom (pristupne rampe, taktilne staze)

  2.3. Tehnički sistemi zaštite:
  – video nadzor (spoljašnji i unutrašnji)
  – alarmni sistemi
  – ostali tehnički sistemi zaštite

  2.4. Prateća ulaganja (ne samostalno, već kao prateće aktivnosti infrastrukturnog unapređenja objekata):
  – nabavka učioničkog i/ili laboratorijskog nameštaja
  – nabavka sportske opreme
  – postavljanje kontejnera za reciklažu

  NAPOMENA: projektno-tehnička dokumentacija za one projekte koji zahtevaju takvu vrstu tehničkog dokumenta, mora da bude sastavni deo prijavne dokumentacije, odnosno, njihova izrada ne može biti finansirana iz sredstava koja se potražuju po osnovu ovog Konkursa.

  Opšti uslovi za učešće u Programu

  Molimo vas da pažljivo pročitate uslove poziva. Ukoliko imate bilo kakvu dilemu u vezi sa uslovima i/ili prijavom možete se obratiti našem Konsultantu na realizaciji ovogodišnjeg programskog ciklusa, organizaciji „Centar za razvoj liderstva“ na telefon 060/0212260 ili na mejl adresu zajednicizajedno@nis.rs

 • Ko može biti Nosilac projekta?

  Nosioci projekata mogu da budu javne škole, naučno-istraživačke organizacije i naučno-tehnološki parkovi sa sedištem u gradovima i opštinama koji su obuhvaćeni programskim ciklusom „Zajednici zajedno 2023“.

  Nosioci projekata mogu biti:
  1. osnovne škole
  2. srednje škole
  3. naučno-istraživačke organizacije (NIO)
  4. naučno-tehnološki parkovi (NTP)

 • Ko ne može biti Nosilac projekta?

  Nosioci projekata ne mogu biti:

  1. vojne škole
  2. policijske škole
  3. privatne osnovne i srednje škole
  4. privatne NIO i NTP

 • Koje aktivnosti neće biti podržane Programom?

  Programom neće biti podržane sledeće aktivnosti:
  – nabavka opreme namenjena isključivo poboljšanju uslova rada zaposlenih
  – aktivnosti usmerene ka promociji političkih stranaka ili stavova
  – aktivnosti usmerene ka promociji verskih i religijskih zajednica ili stavova
  – aktivnosti usmerene ka sticanju profita
  – individualna sponzorstva za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama ili kongresima, kotizacije, stipendije za učenike ili obuku zaposlenih u nastavi
  – isključivo događaje, kao što su okrugli stolovi, koncerti, filmovi, godišnjice, izleti, objavljivanje knjiga, monografija, brošura, časopisa i slično
  – aktivnosti koje su već finansirane iz drugih izvora u okviru naftno-gasnog sektora
  – kupovina zemlje ili zgrada
  – kupovina opreme koja ne služi sprovođenju projektnih aktivnosti i nije u vezi s projektnim aktivnostima
  – kupovina vozila

 • Koliko projekata jedan Nosilac može da prijavi?

  Svaka obrazovna/naučna ustanova može da prijavi samo jedan projekat za realizaciju u 2023. godini u svojstvu Nosioca projekta. Jedan projekat može da obuhvati više aktivnosti definisanih Konkursom.

  NAPOMENA: prednost će imati projekti koji svojim aktivnostima rešavaju određeni problem ustanove u celosti (kompletno sređeni i/ili opremljeni kabineti, kompletno zamenjena stolarija ili instalacije, rešeni svi nedostaci dela ustanove koji se odnosi na realizaciju sportskih aktivnosti, nabavljena oprema kojom se u najvećoj meri rešava rad NIO/NTP i slično).

 • Informacije o prijavnoj dokumentaciji

  Prijava za programski ciklus „Zajednici zajedno 2023“ podrazumeva dostavljanje sledeće obavezne dokumentacije:

  – popunjen prijavni formular
  – popunjen obrazac budžeta
  – izjava o prihvatanju obaveze podnosioca prijave
  – popunjeno ovlašćenje za koordinatora projekta (kada koordinator nije i odgovorno/ ovlašćeno lice ustanove)
  – predračuni za nabavku opreme
  – predmer i predračun za unutrašnje i spoljašnje radove
  – foto dokumentacija trenutnog stanja dela objekta obrazovne/naučne ustanove ili dvorišta čije se renoviranje i/ili opremanje planira projektom
  – foto dokumentacija postojeće opreme ukoliko se traži nabavka, odnosno zamena dotrajale

  Predračuni za opremu moraju da budu izdati od ovlašćenog dobavljača/distributera, odnosno od dobavljača registrovanog za prodaju robe koja je predmet projekta.

  Predmer i predračun unutrašnjih i spoljašnjih radova mora da bude izdat od licenciranog izvođača radova ili projektanta.

 • Koji je način prijave?

  Predlog projekta sa pratećom konkursnom dokumentacijom se dostavlja isključivo putem mejl adrese: zajednicizajedno@nis.rs

  Mejl imenovati na latiničnom pismu bez kvačica i navodnika:

  ZZ2023_Prijava na konkurs_grad_nazivskole/naucneustanove

  Fajlove imenovati:
  prijavni formular: PFgrad_nazivskole/naucneustanove
  izjava o prihvatanju obaveze: IZgrad_nazivskole/naucneustanove
  obrazac budžeta: OBgrad_nazivskole/naucneustanove
  ovlašćenje za koordinatora: OKgrad_nazivskole/naucneustanove
  predračuni/predmeri radova: PDgrad_nazivskole/naucneustanove (svaki predračun ili predmer radova u slučaju kada ih ima više označiti brojem, na primer, PD1grad_nazivskole/naucneustanove, PD2grad_nazivskole/naucneustanove…. i tako redom)

  Prijave poslate na bilo koji drugi način osim elektronskim putem na navedenu mejl adresu neće biti razmatrane.

  Kompanija ne preuzima odgovornost za poslate, a nedospele prijave.

  Kompanija se obavezuje da, u roku od najmanje dva radna dana, potvrdi prijem prijave svakom podnosiocu prijave. U slučaju da ne dobijete potvrdu u naznačenom roku, molimo da se informišite putem telefona na broj 060/0212260.

  NAPOMENA: veličina mejla sa pratećom konkursnom dokumentacijom ne sme da bude veća od 10 MB. Ukoliko dokumentacija prelazi 10 MB, ista se šalje u dva ili više mejlova i tada se dodatni mejlovi imenuju: DODATAK1grad_nazivskole/naucneustanove

  Vrednost projekta i ukupna opredeljena sredstva za Grad/Opštinu

  Minimalna vrednost projekta mora biti 1.000.000 dinara.

  Ukupno je za gradove i opštine opredeljeno:

  Beograd 23.000.000 Čačak 9.000.000
  Kikinda 19.000.000 Srbobran 8.000.000
  Novi Sad 17.000.000 Kanjiža 8.000.000
  Pančevo 16.500.000 Požarevac 5.000.000
  Zrenjanin 16.000.000 Žitište 5.000.000
  Niš 6.000.000 Novi Bečej 7.000.000
  Veliko Gradište 5.000.000 UKUPNO: 144.500.000

  Komisija tokom selekcije, nakon uvida u kompletnu projektnu dokumentaciju, može da sugeriše reviziju predloženog budžeta i Nosiocu vrati projekat na korekciju aktivnosti u skladu sa tim.

 • Koji su osnovni kriterijumi za podršku projektima?

  – Tehnička ispravnost konkursne dokumentacije
  – Opis stanja i potreba
  – Obuhvat ciljne grupe
  – Održivost projekta
  – Opravdanost budžeta u odnosu na predlog projekta

 • Kako izgleda proces selekcije projekata?

  Prvi krug selekcije: U svojstvu Konsultanta, organizacija „Centar za razvoj liderstva“ vrši predselekciju koja obuhvata: proveru tehničke ispravnosti i kompletnost prijavne dokumentacije, ispunjenost uslova Konkursa i analizu usklađenosti sa ciljevima Programa. Na osnovu tih kriterijuma, Konsultant dostavlja Komisiji za izbor projekata sve pristigle prijave sa sažetkom projektne ideje i preporukom za drugi krug selekcije.

  Drugi krug selekcije: Drugi krug selekcije može da podrazumeva obilazak obrazovnih/naučnih ustanova koje uđu u drugi krug (po procenjenoj potrebi), dodatne razgovore putem telefona, razmenu dodatnih informacija putem mejla, a radi uvida u stanje na terenu u cilju obuhvatnijeg sagledavanja potreba opisanih u prijavnom formularu.

  Završni krug selekcije: Na osnovu svih procena iz oba kruga selekcije, Komisija za izbor projekata koju čine predstavnici Kompanije, predstavnici lokalnih samouprava, Ministarstva prosvete i Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, donosi odluku o projektima koji će biti podržani u okviru programskog ciklusa „Zajednici zajedno 2023“.

 • Na koji način će biti objavljeni rezultati o izboru projekata za podršku?

  Rezultati o izboru projekata za podršku biće objavljeni na sajtu kompanije NIS https://www.nis.rs/zajednici-zajedno/ i sajtovima lokalnih samouprava učesnica u Programu.

  Javno će biti objavljene samo informacije o podržanim projektima.

  Odluka o podržanim projektima je konačna i protiv nje se ne može izjaviti prigovor. Kompanija neće davati dodatna obrazloženja u vezi sa vrednovanjem svakog pojedinačnog projekta koji nije podržan, kao ni objavljivati informacije o rangiranju prijavljenih projekata.

 • Na koji način se obavljaju konsultacije u vezi sa prijavom projekata?

  Tokom trajanja Konkursa biće otvoreni kanali komunikacije sa zainteresovanima putem mejla i telefona.

  Telefonske konsultacije će se obavljati svakog radnog dana u periodu od 10 do 18 časova.

  Razgovori sa aplikantima (telefonom, mejlom) će imati za cilj predočavanje mogućih rešenja i načina za implementaciju aktivnosti u skladu sa realnim potrebama i mogućnostima.

  Kontakt podaci: Ljubica Maksimović, tel: 060/0212260
  e-mail: zajednicizajedno@nis.rs

 • Koji je rok za prijavu na Konkurs?

  Konkurs traje od 15. juna 2023. godine do 8. septembra 2023. godine do 16 časova.

  Rezultati će biti objavljeni u drugoj polovini oktobra 2023. godine.

 • Koji je period realizacije projekta?

  Projektne aktivnosti treba planirati tako da počinju od dana uplate sredstava. Finansijska sredstva biće uplaćena nakon potpisivanja pojedinačnih ugovora sa nosiocima projekata (novembar/decembar 2023. godine).

  Sve aktivnosti predložene projektom moraju se realizovati do 30. juna 2024. godine.

  Monitoring i evaluacija svih pojedinačnih aktivnosti projekata će se obavljati kontinuirano tokom celog perioda realizacije.

  VAŽNA NAPOMENA: Nakon isteka roka za realizaciju projekata, kompanija NIS ne snosi troškove održavanja, servisiranja i zaštite izvršenih radova ili nabavljene opreme izabranim obrazovnim/naučnim ustanovama.

 • Koje su obaveze nosilaca podržanih projekata?

  Odgovorno lice u ime obrazovne/naučne ustanove koja konkuriše preuzima odgovornost za tačnost svih dostavljenih podataka iz prijave. Ukoliko se utvrdi da su podaci u prijavi netačni, prijava će biti odbačena. Komisija zadržava pravo da od podnosioca prijave zatraži dodatnu dokumentaciju.

  Obaveze nosilaca projekata kojima je odobreno finansiranje bliže se određuju Ugovorom o finansiranju projekata. Nosilac projekta ima obavezu da realizuje projekat na način kako je to opisano u predlogu projekta koji je usvojila Komisija i dobijena sredstva koristi isključivo namenski u skladu sa usvojenim budžetom.

  Nosilac projekta je u obavezi da redovno izveštava Kompaniju o statusu realizacije projekta i finansijskim tokovima, i to putem redovnog mesečnog izveštaja svakog 5. u mesecu za prethodni mesec (uz foto i video dokumentaciju ukoliko postoji) i završnog izveštaja koji se podnosi najkasnije 30 dana od dana završetka projekta.

  Podnosioci predloga projekta su u obavezi da predvide aktivnosti u cilju informisanja javnosti o projektu, planiranim aktivnostima, događajima i rezultatima projekta. Nosioci projekta su u obavezi da obaveštavaju Kompaniju o planiranom događaju/aktivnosti najmanje 20 dana unapred, kao i da se pridržavaju smernica za komunikaciju u pogledu upotrebe brenda, vidljivosti Kompanije i projekta.

  Ukoliko Nosilac projekta ne ispunjava obaveze definisane Ugovorom ili se utvrdi nenamensko trošenje sredstava, Kompanija može zahtevati raskid Ugovora i povraćaj dela ili celokupnog iznosa uplaćenih sredstava.

 • Dodatne informacije

  Organizacija „Centar za razvoj liderstva“ će, u svojstvu Konsultanta, imati uvid u kompletnu projektnu dokumentaciju na osnovu čega može kontaktirati podnosioce prijava za sve dodatne informacije i dopunu dokumenata.

O programu

Saznajte više o programu Zajednici Zajedno

Program „Zajednici zajedno“ kompanije NIS pokrenut je 2009. godine u duhu korporativne društvene odgovornosti.

SAZNAJ VIŠE
Zajednici zajedno 2023

Rezultati konkursa Zajednici zajedno 2023

Izabrani projekti usmereni su na unapređenje uslova za obrazovanje mladih u skladu sa savremenim modelima učenja i podizanje kapaciteta naučnih ustanova

SAZNAJ VIŠE