Мир, правда и снажне институције

Промовисати мирољубива и инклузивна друштва за одрживи развој, обезбедити приступ правди за све и изградити ефикасне, поуздане и инклузивне институције на свим нивоима.

НИС остаје посвећен унапређењу услова пословања у нашој земљи – кроз редовно учешће у процесу доношења нових или измене постојећих прописа и уз активну сарадњу са пословном заједницом.

Кроз перманентну сарадњу са пословним удружењима НИС са широм пословном заједницом размењује знања, искуства, информације као и најбоље пословне праксе, идентификује потребе и могућности за унапређење услова пословања и доприноси  стварању боље пословне климе, што резултира ширим и јаснијим сагледавањем актуелног пословног амбијента и ефикаснијим развојем енергетског сектора и саме компаније.

НИС је и у 2022. години учествовао у припреми „Беле књиге“ пословног удружења Савет страних инвеститора, где су у оквиру мера за унапређење услова пословања укључене и препоруке  компаније за сектор нафте и гаса, као и препоруке за успешан наставак борбе против нелегалне трговине.

Кроз разматрање бројних измена прописа, учешће на јавним расправама, припрему и разматрање више нацрта закона и подзаконских аката који регулишу области животне средине, енергетике и финансија, компанија НИС настоји да у највећој могућој мери пружи свој допринос у регулаторним активностима.

У 2022. години донети су бројни прописи од значаја за унапређење привредног амбијента у Републици Србији, које је НИС проанализирао и по потреби дао коментаре и сугестије: Закон о изменама и допунама Закона о фискализацији, Закон о изменама и допунама Закона о електронском фактурисању, Закон о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Закон о изменама и допунама Закона о републичким административним таксама, Закон о изменама и допунама Закона о порезима, Закон о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност, Уредбa о условима, начину и поступку за давање пољопривредног земљишта у државној својини на коришћење у непољопривредне сврхе и друго.

Прописи који су били предмет јавних расправа детаљно су анализирани од стране компаније. Поменимо најважније од њих: Нацрт закона о изменама и допунама Закона о управљању отпадом, Нацрт закона о процени утицаја на животну средину, Нацрт закона о стратешкој процени утицаја на животну средину и Нацрт закона о управљању привредним друштвима која су у власништву Републике Србије.

НИС ће и у наредном периоду остати посвећен унапређењу пословне климе кроз учешће у јавним расправама о изменама прописа и бригу о својим запосленима, као и кроз обезбеђивање производа и услуга на највишем нивоу за своје потрошаче.