Управљање перформансама добављача

НИС а.д. Нови Сад перформансе добављача посматра као могућност за развој сарадње и позитиван раст пословних односа са садашњим и будућим добављачима. Оценом перформанси добављача квантификује се остварење кључних показатеља ефикасности (KPI – Key performance indicator), који су основ за праћење и унапређење сарадње са пословним партнерима.

“Од наших добављача очекујемо да у потпуности извршавају све уговорене обавезе у уговореном року.”

Перформансе добављача се прате континуирано по сваком уговору. Оцењивање перформанси се врши једном годишње и добављачи добијају повратну информацију о добијеној оцени. Идентификују се проблематичне ситуације и заједно са добављачем се ради на отклањању недостатака у реализацији уговорених обавеза. Идентификацијом проблема извлачимо поуке како се сличне ситуације не би понављале.

За оцењивање перформанси су утврђени следећи KPIs и одговарајући пондери:

Квалитет 35%

Постојање рекламација на квалитет испорученог материјала / квалитет извршених услуга / радова.

Рокови 35%

Благовременост извршења обавеза у вези са испоруком материјала / са уговореном услугом /радовима или постојање финансијске казне.

Отказ 30%

Отказивање извршења испоруке материјала / услуге / радова.